Purjelaivaa Korjaamassa. Kuvaaja: Hannu Matikka

Behandling av ansökningarna och beslut

Enligt offentlighetsprincipen i 1 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) är myndighetshandlingar offentliga, om inte något annat föreskrivs särskilt i denna lag eller i någon annan lag. Enligt 3 § syftar lagen till öppenhet och en god informationshantering i myndigheternas verksamhet samt till att ge enskilda människor och sammanslutningar möjlighet att övervaka den offentliga maktutövningen och användningen av offentliga medel, att fritt bilda sig åsikter samt påverka sådant beslutsfattande som avser offentlig maktutövning och bevaka sina rättigheter och intressen. Ansökningar om statsunderstöd som har inlämnats till Museiverket är sådana myndighetshandlingar som avses i lagen.

En handling som har lämnats till Museiverket blir offentlig när Museiverket har fått den. En offentlig handling kan innehålla delar som ovillkorligen är sekretessbelagda och delar som är offentliga enligt prövning. Handlingar som är offentliga enligt prövning kan i princip vara antingen offentliga eller sekretessbelagda.

Prövningen av beviljande av statsunderstöd ska vara baserad på statsunderstödslagen, en eventuell speciallag, momentspecifika motiveringar gällande anslagen i statsbudgeten samt de i utlysningen nämnda nödvändiga förutsättningarna för beviljande av bidrag och kriterierna för beviljande enligt typ av bidrag.

Ansökningarna behandlas på Museiverket. Behandlingstiden täcker tiden från det att ärendet har påbörjats fram till beslutet. Ärendet har påbörjats när det har inkommit till Museiverkets registratorskontor. Den egentliga behandlingen av ansökningarna börjar emellertid först när ansökningstiden gått ut.

Alla nödvändiga handlingar ska bifogas ansökningarna om statsunderstöd. Detta är absolut nödvändigt för behandlingen av ansökningarna och för att de ska kunna jämföras sinsemellan. En ansökan kan kompletteras i ett senare skede, men ansökningar som är så kompletta som möjligt gör beslutsprocessen snabbare. En komplettering av uppgifterna eller bilagor som saknas ska på begäran lämnas innan beslut fattas i ärendet. Om en ansökan som lämnats är bristfällig uppmanas den sökande att komplettera handlingen inom utsatt tid, ifall det inte är onödigt med tanke på beslutsprocessen.

Den som lämnat ansökan får ett meddelande om hur ansökan ska kompletteras. Den sökande kan också komplettera sin ansökan på eget initiativ samt lämna in handlingar som är nödvändiga för ett avgörande i ärenden till myndigheten under behandlingen. Ett beslut kan fattas även om de begärda kompletterande redogörelserna inte har lämnats inom utsatt tid. Kompletteringen får inte inverka negativt på de sökandes likställdhet. Efter att ansökningstiden gått ut får nya krav inte längre ställas, utan endast brister i ansökningar som skickats inom utsatt tid får åtgärdas.

I statsunderstödslagen (668/2001) föreskrivs om de grunder och förfaranden som ska iakttas vid beviljandet av statsunderstöd.

I fråga om beviljandet, användningen och övervakningen av understöd tillämpas dessutom

 • Förvaltningslagen (434/2003)
 • Lag om rättegång i förvaltningsärenden (5.7.2019/808)
 • Dataskyddslagen (1050/2018)
 • Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999)
 • Förordningen om offentlighet och god informationshantering i myndigheternas verksamhet (1030/1999)
 • Lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016)
 • Lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003)
 • Förordning om statsbudgeten (1243/1992)
 • Lag om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019
 • Lag om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019)
 • Inkomstskattelag (30.12.1992/1535)

Lagarna och förordningarna finns på adressen http://www.finlex.fi/

Museiverket tillsätter för tre år i taget en sakkunnignämnd, som bedömer det kulturhistoriska värdet av gamla transportmedel som bevarats i vårt land och ger utlåtanden om ansökningarna om statsunderstöd enligt prövning.

Nämnden består av minst 10 och högst 16 medlemmar, som har omfattande specialkompetens inom branschen med anknytning till byggande, användning, restaurering och konservering av gamal transportmedel samt dokumentering och arkivering av trafikens kulturarv.

Nämndens mandatperiod är tre år. Bytet av medlemmar och den regionala täckningen gör beslutsfattandet mer tillförlitligt.

Expertnämnden för traditionsfartyg: Juha Puustinen (Finlands sjöhistoriska museum), Pekka Mattila (Forum Marinum), Timo Kunttu (Finlands sjöhistoriska museum), Nikke Kaartinen (Nyslott museum), Petri Sipilä (Fartygshistoriska föreningen i Finland), Visa Roine (Sveaborgs Dockförening rf), Manne Kallio (Skutföreningen Kustkultur i Finland r.f.), Heikki Häyhä (Metropolia AMK), Tuomas Juva (Suomen höyrypursiseura), Lauri Elo (Suomen höyrypursiseura), Risto Salmia (Mahogany Yachting Society, MYS), Pirkka Leino ja Aaro Sahari (Sjöhistoriska föreningen i Finland).

Expertmenden för historiska luftfartyg: Matias Laitinen (Finlands flygmuseum), Antti Lappalainen (Finlands flygvapenmuseum), Antti Laukkanen (Finlands flygmuseum), Diego Carlozzo (XAMK), Heikki Häyhä (Metropolia AMK), Jouni Kantojärvi (Jone Air Oy), Jouni Laukkanen (Mikkelin Ilmailuyhdistys ry), Jyrki Laukkanen (Lentotekniikan Kilta ry ja Karhulan Ilmailukerhon Lentomuseo), Harri Mustonen (Oldtimer Finland ry), Ilkka Ruohonen (Suomen ilmailuliitto ry / Experimental- ja ultrakevyttoimikunta) ja Pertti Virtanen (Lentotekniikan Kilta ry)

Maantieliikenteen kulkuvälineiden asiantuntijalautakunta: Mikko Pentti (Mobilia), Juha Hirvilammi (Finlands lantbruksmuseum Sarka), Anssi Saari (Krigsmuseet), Leila Suutarinen (Vehoniemen automuseo), Timo Tuomisto (Automuseoiden neuvottelukunta), Mika Peippo (Finlands fordonshistoriska centralförbund), Mauno Kumpulainen (Veteraanikuorma-autoseura ry, VETKU), Aarno Torikka (Veteraanimoottoripyöräklubi ry, VMPK), Juhani Intosalmi (Suomen linja-autohistoriallinen seura ry, SLAH ja Suomen linja-autoharrastajat ry, SLAH), Jussi Muotiala (Autohistoriallinen Seura ry, AHS), Arto Sorvali (Finnish Hot Rod Association ry, FHRA), Martti Piltz (Maarakennuskoneiden liitto ry), Anni Antila (Vanhat Velot ry), Ari Ojala (Masinistit ry) ja Petri Luoto (Suomen Vaunuhistoriallinen Seura ry, SVHS)

Raideliikenteen kulkuvälineiden asiantuntijalautakunta: Tiina Lehtinen (Finlands Järnvägsmuseum), Iiro Niemi (Finlands Järnvägsmuseum), Elina Holopainen (Finlands Järnvägsmuseum), Markku Nummelin, Timo Lintinen (VR-Yhtymä), Kimmo Alanko (Haapamäen Museoveturiyhdistys, HMVY), Sakari K. Salo (Suomen Rautatiehistoriallinen Seura, SRHS ja Resiina-lehti), Mikko Alameri (Rautatiemuseon Säätiön valtuuskunta), Matti Bergström (Suomen Rautatiehistoriallinen Seura, SRHS), Visa Tammi (Rautatiemuseon Ystävät), Juha Vuorinen, Marko Anttila (Toijalan veturimuseo), Marko Laine (Museorautatieyhdistys), Daniel Federley, Janne Ridanpää (Topparoikka ry) ja Matti Mäntyvaara (Pohjois-Suomen Rautatieharrastajat, PoRHa)

Petri Sipilä (Suomen Laivahistoriallinen yhdistys ry), lautakunnan puheenjohtaja
Anne Ala-Pöllänen Guy Björklund (Pietarsaaren kaupunginmuseo)
Heikki Häyhä (Metropolia AMK)
Timo Kunttu (Suomen merimuseo)
Pirkka Leino
Tuomas Juva (Suomen höyrypursiseura ry)
Manne Kallio (Skutföreningen Kustkultur i Finland rf)
Jerker Klawer (Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi)
Juha Puustinen (Suomen merimuseo)
Visa Roine (Viaporin telakka ry)
Jarmo Saarinen (Merikeskus Forum Marinum)
Risto Salmia (Mahogany Yachting Society ry / Klassikkorekisteri)

Matias Laitinen (Suomen ilmailumuseo), lautakunnan puheenjohtaja
Markku Hiedanpää (Hämeenlinnan ilmasilta ry)
Heikki Häyhä (Metropolia AMK)
Jouni Kantojärvi (Jone Air Oy)
Esa Korjula (Redstone AERO Oy)
Antti Lappalainen (Suomen Ilmavoimamuseo)
Antti Laukkanen (Suomen ilmailumuseo)
Jouni Laukkanen (Mikkelin Ilmailuyhdistys ry)
Jyrki Laukkanen (Lentotekniikan Kilta ry ja Karhulan Ilmailukerhon Lentomuseo)
Harri Mustonen (Oldtimer Finland ry)
Jukka Raunio (Polyteknikkojen ilmailukerho ry)
Pentti Saaristo (Ilmailukerho Kutonen ry)
Pertti Virtanen (Lentotekniikan Kilta ry)

Juhani Intosalmi, lautakunnan puheenjohtaja
Esko Huttunen (Suomen ajoneuvohistoriallinen keskusliitto - SAHK ry)
Mauno Kumpulainen (Veteraanikuorma-autoseura ry)
Juha-Pekka Levä (Finnish Hot Rod Association FHRA ry)
Juha Liukkonen (AKK-Motorsport ry)
Jussi Muotiala (Autohistoriallinen Seura ry, Vanhat Velot ry, Espoon Automuseo, Automuseoiden neuvottelukunta ry)
Mikko Pentti (Mobilia säätiö)
Martti Piltz (Suomen Maanrakennuskoneiden Liitto ry)
Simo Pyykkönen (Suomen ajoneuvohistoriallinen keskusliitto - SAHK ry)
Leila Suutarinen (Vehoniemen automuseo)
Aarno Torikka (Veteraanimoottoripyöräklubi ry)

Markku Nummelin, lautakunnan puheenjohtaja
Taina Rantala (Suomen Rautatiemuseo)
Elina Holopainen (Suomen Rautatiemuseo)
Iiro Niemi (Suomen Rautatiemuseo)
Visa Tammi (Rautatiemuseon Säätiö)
Timo Lintinen
Kimmo Alanko (Haapamäen Museoveturiyhdistys ry.)
Mikko Alameri (Rautatiemuseon Säätiön valtuuskunta)
Juha Vuorinen
Marko Laine (Jokioisten Museorautatie/Museorautatieyhdistys)
Marko Anttila (Toijalan Veturimuseo/Museoveturiseura ry.)
Sakari K. Salo (Suomen Rautatiehistoriallinen Seura SRHS ry, Resiina-lehden toimitussihteeri)
Raimo Helomaa (Rautatiemuseon Ystävät ry.)
Janne Ridanpää
Matti Mäntyvaara (Pohjois-Suomen Rautatieharrastajat PoRha ry. ja Museorautatieliitto ry.)
Ilkka Hovi (Suomen Rautatiehistoriallinen Seura SRHS ry.)

Museoviraston avustuspäätös valmistellaan Kulttuuriympäristöpalvelut-osastolla. Päätösten valmistelussa tehdään tarvittaessa yhteistyötä eri viranomaisten ja muiden asiantuntijoiden kanssa.

Kaikista hakemuksista annetaan hakijalle päätös, johon voi vaatia oikaisua Museovirastolta. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen voi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.

Avustushakemusten käsittelyssä noudatetaan Museoviraston 10.9.2018 hyväksymää valtionavustusten menettelytapaohjetta.

Päätöksestä ilmoitetaan kirjallisesti sähköisessä asiointipalvelussa. Ratkaisu annetaan pääsääntöisesti 180 vuorokauden kuluessa hakuajan päättymisestä.

Asiointipalvelun kautta tehtyyn hakemukseen annetaan päätös saman asioinnin kautta. Päätöksen voi noutaa kirjautumalla asiointiin ja avaamalla kyseisen hakemuksen tiedot.

Avustuspäätöksen saapumisesta tulee ilmoitus hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.