Purjelaivaa Korjaamassa. Kuvaaja: Hannu Matikka

Grunder för besluten

Perusteet

Valtionavustusten myöntöharkinnan tulee perustua valtionavustuslakiin, mahdolliseen erityislakiin, valtion talousarvion määrärahoja koskeviin momenttikohtaisiin perusteluihin sekä hakuilmoituksessa ilmoitettuihin avustuksen myöntämisen välttämättömiin edellytyksiin ja avustuslajikohtaisiin myöntökriteereihin.

Lautakunnat avustavat Museovirastoa entistämisavustusten myöntämisessä arvioimalla valtionavustushakemukset. Lautakunnan kaikki jäsenet saavat arvioitavakseen kaikki haluamansa hakemukset. Jokaisella hakemuksella on vähintään yksi arvioija. Ensisijaisesti kukin lautakunnan jäsen arvioi edustamansa erikoisalan hakemukset. Hakemusten laadullisessa arvioinnissa (ns. vertaisarviointi) kiinnitetään huomioita kohteen arvoon ja käyttöön.  

Sakkunnignämnden

Museiverket tillsätter för tre år i taget en sakkunnignämnd, som bedömer det kulturhistoriska värdet av gamla transportmedel som bevarats i vårt land och ger utlåtanden om ansökningarna om statsunderstöd enligt prövning. 

Nämnden består av minst 10 och högst 16 medlemmar, som har omfattande specialkompetens inom branschen med anknytning till byggande, användning, restaurering och konservering av gamal transportmedel samt dokumentering och arkivering av trafikens kulturarv.

Nämndens mandatperiod är tre år. Bytet av medlemmar och den regionala täckningen gör beslutsfattandet mer tillförlitligt.

Museiverket  har utsett 9.1.2018 följande fyra nämnden för perioden 2018 - 2020. 

 


Expertnämnden för traditionsfartyg

Petri Sipilä (Suomen Laivahistoriallinen yhdistys ry), lautakunnan puheenjohtaja
Anne Ala-Pöllänen Guy Björklund (Pietarsaaren kaupunginmuseo)  
Heikki Häyhä (Metropolia AMK)  
Timo Kunttu (Suomen merimuseo)  
Pirkka Leino
Tuomas Juva (Suomen höyrypursiseura ry)
Manne Kallio (Skutföreningen Kustkultur i Finland rf)  
Jerker Klawer (Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi)  
Juha Puustinen (Suomen merimuseo)  
Visa Roine (Viaporin telakka ry)
Jarmo Saarinen (Merikeskus Forum Marinum) 
Risto Salmia (Mahogany Yachting Society ry / Klassikkorekisteri)

Expertnämnden för lufttrafik

Matias Laitinen (Suomen ilmailumuseo), lautakunnan puheenjohtaja
Markku Hiedanpää (Hämeenlinnan ilmasilta ry) 
Heikki Häyhä (Metropolia AMK)  
Jouni Kantojärvi (Jone Air Oy)  
Esa Korjula (Redstone AERO Oy)       
Antti Lappalainen (Suomen Ilmavoimamuseo)  
Antti Laukkanen (Suomen ilmailumuseo)       
Jouni Laukkanen (Mikkelin Ilmailuyhdistys ry)   
Jyrki Laukkanen (Lentotekniikan Kilta ry ja Karhulan Ilmailukerhon Lentomuseo)  
Harri Mustonen (Oldtimer Finland ry)   
Jukka Raunio (Polyteknikkojen ilmailukerho ry)  
Pentti Saaristo (Ilmailukerho Kutonen ry)  
Pertti Virtanen (Lentotekniikan Kilta ry)  

Expertnämnden för vägtransport

Juhani Intosalmi, lautakunnan puheenjohtaja   
Esko Huttunen (Suomen ajoneuvohistoriallinen keskusliitto - SAHK ry)                      
Mauno Kumpulainen (Veteraanikuorma-autoseura ry)  
Juha-Pekka Levä (Finnish Hot Rod Association FHRA ry)  
Juha Liukkonen (AKK-Motorsport ry)  
Jussi Muotiala (Autohistoriallinen Seura ry, Vanhat Velot ry, Espoon Automuseo, Automuseoiden neuvottelukunta ry)  
Mikko Pentti (Mobilia säätiö)  
Martti Piltz (Suomen Maanrakennuskoneiden Liitto ry)
Simo Pyykkönen (Suomen ajoneuvohistoriallinen keskusliitto - SAHK ry)
Leila Suutarinen (Vehoniemen automuseo)
Aarno Torikka (Veteraanimoottoripyöräklubi ry)

Expertnämnden för spårtrafik

Markku Nummelin, lautakunnan puheenjohtaja   
Taina Rantala (Suomen Rautatiemuseo)
Elina Holopainen (Suomen Rautatiemuseo)  
Iiro Niemi (Suomen Rautatiemuseo)  
Visa Tammi (Rautatiemuseon Säätiö)  
Timo Lintinen
Kimmo Alanko (Haapamäen Museoveturiyhdistys ry.)  
Mikko Alameri (Rautatiemuseon Säätiön valtuuskunta)  
Juha Vuorinen
Marko Laine (Jokioisten Museorautatie/Museorautatieyhdistys)  
Marko Anttila (Toijalan Veturimuseo/Museoveturiseura ry.)  
Sakari K. Salo (Suomen Rautatiehistoriallinen Seura SRHS ry, Resiina-lehden toimitussihteeri)  
Raimo Helomaa (Rautatiemuseon Ystävät ry.)  
Janne Ridanpää  
Matti Mäntyvaara (Pohjois-Suomen Rautatieharrastajat PoRha ry. ja Museorautatieliitto ry.)  
Ilkka Hovi (Suomen Rautatiehistoriallinen Seura SRHS ry.)

Beslutsfattande

Museiverket gör en samlad bedömning av ansökningarna och fattar beslut om att bevilja understöd med stöd av statsbudgeten, statsunderstödslagstiftningen, Museiverkets ansökningsguide och principerna för fördelning av understöd samt utlåtandet från sakkunnignämnden för traditionsfartygsärenden.   

Författningar som tillämpas

 

I statsunderstödslagen (668/2001) föreskrivs om de grunder och förfaranden som ska iakttas vid beviljandet av statsunderstöd.   I fråga om beviljandet, användningen och övervakningen av understöd tillämpas dessutom  

  • Förvaltningslagen (434/2003)
  • Förvaltningsprocesslagen (586/1996)
  • Personuppgiftslagen (523/1999)
  • Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999)
  • Förordningen om offentlighet och god informationshantering i myndigheternas verksamhet (1030/1999)
  • Lag om offentlig upphandling (348/2007)
  • Lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003)
  • Förordning om statsbudgeten (1243/1992)

  Lagarna och förordningarna finns på adressen www.finlex.fi