Ky10 7 Katselu Verla. Kuvaaja: Margaretha Ehrström, Museovirasto. Objektinumero: KY 10:7

Frågor som ska utredas innan understöd söks

Projektunderstöd för vård av världsarvsobjekt 2024

Bidrag kan sökas av privatpersoner eller sammanslutningar som äger objektet, dock inte av statens myndighet.

Den som ska ansöka bidrag å (andra) ägares vägnar bör lämna fullmakt som bilaga för ansökan. Vid e-tjänsten med Personinloggning-operationen bör fullmaktstagaren representera fullmaktsgivaren under hela bidragsprocessen ända fram till utbetalning av bidraget dvs. som en registrerad kund. Däremot med suomi.fi-fullmakt kan bidrag ansökas å någon annans vägnar med operationen Uträtta ärenden för någon annan.

En ansökan för en sammanslutning ska undertecknas på det sätt som föreskrivs i sammanslutningens stadgar. Befullmäktigandet sköts vid suomi.fi-tjänsten.


Objekten som är nämnda vid Föreningen för Finlands världsarv rf:s sida https://www.maailmanperinto.fi/sv/, kan ansöka om understöd för vård av världsarvsobjekt. Vid beviljandet av understöd beaktas de kriterier med vilka objektet har tagits på världsarvslistan.

 • Sveaborgs sjöfästning lades till Unescos världsarvslista 1991 som ett exceptionellt minnesmärke över krigsarkitektur. Sveaborgs särdrag beror på fästningens betydelse för tre staters försvar, för både Sveriges, Rysslands och Finlands.
 • Gamla Raumo(1991) är Nordens mest enhetligt bevarade trästadsområde och dess autenticitet grundar sig på ett mycket väl bevarat historiskt byggnadsbestånd, ett gatunät från medeltiden och ett levande samhälle.
 • Petäjävesi gamla kyrka (1994) företräder nordisk träkyrkoarkitektur och timmerbyggnadskonstens långa traditioner. Kyrkan är ett exempel på hur lokalborna i den västerländska kulturens och den luterska kyrkans ytterområden tillämpade den mellaneuropeiska arkitekturen med den uråldriga knuttimringstekniken.
 • Verla träsliperi och pappfabrik samt det omliggande arbetarbostadsområdet och Verlankoski kraftverk (1996) är ett betydande autentiskt och enhetligt industriområde, som har bevarats i nästan ursprungligt skick
 • Bronsåldersgravrösena i Sammallahdenmäki (1999) bestående av 36 gravhögar företräder det mest omfattande och mångsidiga gravfältsområdet från bronskulturen samt tidsperiodens monumentalbyggande på Bottenvikens kustområde.
 • De sex mätpunkter på Struves meridianbåge som ligger i Finland (2005) är Stuorrahanoaivis punkt i Enontekis (byggd 1850), Aavasaksas punkt i Övertorneå (1845), Nedertorneå kyrka (1842), Oravivuori punkt i Jyväskylä (1834), Porloms punkt i Mörskom (1833) och Svartvira punkt i Pyttis (1833).

Bidrag kan beviljas för följande ändamål där världsarvsobjekten kan med sitt eget exempel främja och öka kännedom om restaureringsmetoder och –material som lämpar sig till kulturhistoriska objekt.

 • Bevarande och återställande reparationer, där man främjar bevarandet och stärkandet av byggnaden och dess kulturhistoriska värde.
 • Åtgärder som förutsätter antikvarisk expertis och övervakning
 • Åtgärder vilka kräver specialkunskap och specialkunnande och ökar kunnandet inom restaurering och byggnadskonservering och vilka skapar ‘best practice’ inom restaurering
 • Upprättande av bruks- och skötselplaner
 • Planering och genomförande av skyltning
 • Åtgärder rörande fornlämningsområdens vårdsplanering och landskapsvård
 • I särfall för brand- och inbrottsskyddsprojekt

Till exempel för:

 • att sparsamt reparera konstruktioner såsom att sko en timmerkonstruktion eller reparera tegel- och stenkonstruktioner
 • att iståndsätta den ursprungliga yttre brädfodringen, fönster eller ytterdörrar
 • att reparera den yttre rappningen
 • att måla byggnaden med kalkfärg, linoljefärg, rödmylla eller med någon annan för byggnaden traditionell färgtyp
 • att förnya eller iståndsätta det traditionella taket av trä (pärtor)
 • att iståndsätta plåttaket (skivor eller falsat plåttak)
 • att iståndsätta tegeltaket av ler- eller betongtegel
 • att iståndsätta eller takfilten med trekantsribbor
 • vill man förnya taket (plåt, tegel eller filt) bör man utreda i ansökan nuvarande takets typ (ålder, form och färg) och visa att det inte går att reparera taket samt framställa omfattning av skadorna (t.ex. procentandel).
 • att reparera staket och porter
 • att reparera ursprungliga eldstäder
 • att konservera ytor och byggnadsdelar (dekorationsmålningar och tapeter) i historiskt betydelsefulla interiörer
 • att göra utredningar och planer vilka främjar en skonsam reparation, dvs. färganalyser, byggnadshistoriska utredningar, konserveringsplaner

I tillägg till ovanstående exempel kan understöd beviljas även för övriga restaurerings- och konserveringsåtgärder. Projektet som understöds kan också omfatta en del av en byggnad, en byggnads fasta inredning eller ett område som har åstadkommits genom byggande eller plantering. Med fast inredning avses dörrar, fönster, lister, eldstäder, ytmaterial, fasta inventarier och annan därmed jämförbar inredning samt sådana maskiner och anläggningar som hänför sig till byggnadens användningsändamål och som är permanent installerade i byggnaden.

Konserveringen, vården och restaureringen baserar sig alltid på dokumenterad information om objektet och/eller historiska källor. Andra material, metoder och tekniker än sådana som tillhör objektets historia kan endast undantagsvis vara en del av de åtgärder som används för bevarandet. I planeringen och genomförandet av åtgärderna beaktas det historiska värdet hos det objekt som bevaras och värdena och åtgärderna ska vara ändamålsenliga med tanke på helheten.

Byggnadens eller områdets historiska särdrag och äkthet ska bevaras. Endast mindre ändringar kan godkännas vid reparation. Arbetet skall utföras med traditionella eller motsvarande arbetsmetoder och byggnadstekniska lösningar. Arbetet skall utföras med ursprungliga eller motsvarande material.

Ändamål som inte omfattas av bidrag

Bidrag beviljas inte för åtgärder, vilka minskar byggnadernas kulturhistoriska värde, eller till åtgärder, vilka kan vara motiverade men vilka i grund är nybyggnation (rekonstruktion, förflyttning av byggnad).

Bidrag beviljas inte heller till ombyggnad och årsreparationer, till exempel:

 • Dränerings- och dagvattenanläggningar samt frostskydd
 • Tilläggsisolering
 • Förnyande av ytterfodringen
 • Förnyande av yttre rappningen
 • Fasadmålning med andra än traditionella färgtyper
 • Förnyande av fönster eller dörrar
 • Montering av vattentak med profilplåt eller klickfalsplåt
 • Montering av vattentak med takshinglar av bitumen
 • Montering av plåttak med färdig ytbehandling
 • Byte av takmaterial om inte baserat på byggnadshistorisk utredning
 • Uppställande av nya eller flyttade eldstäder
 • Förnyande av innerdörrar
 • Skivbeläggning inomhus
 • Renovering eller förnyande av tekniska anordningar (VVS och el)

Bidrag beviljas inte heller för arkeologisk utgrävning.

Understöd beviljas inte projekt som kan få understöd från Landsbygdsverket, den regionala närings-, trafik- eller miljöcentralen, undervisnings- och kulturministeriet eller Museiverkets andra understöd.

Information som behövs när ansökan fylls i:

 • Uppgifter om objektets läge samt registeruppgifter: address, fastighetsbeteckning, byggnadsbeteckning, kartautdrag vid behov
 • Fotografier om objektet (överblick, skadorna)

Gör eller låt göra en heltäckande och detaljerad utredning av objektets skick och kartläggning av dess skador.

Restaureringen ska alltid baseras på en utredning av objektets skick. En översiktlig eller felaktig definiering av restaureringsbehov leder ofta till en alltför omfattande och dyr renovering. Det händer mycket sällan att man undervärderar behovet. Den som uppgör utredningen har stort ansvar både för bevarande av kulturhistoriska värden och restaureringprojektets ekonomi.

En ansökan bedöms endast utifrån den information som presenteras i ansökan och dess bilagor.

I projektplanen som bifogas ansökan om understöd ska följande omständigheter redogöras för med tillräcklig precision

 • Vad som ska göras
 • Vilka material som ska användas
 • Vad de valda arbetsmetoderna och materialen bygger på
 • Hur arbetet ska utföras och av vem
 • När man planerar att utföra eller låta utföra arbetet

För projektet ska utarbetas en så realistisk budget som möjligt utifrån den information som är tillgänglig vid tidpunkten för ansökan.

I finansieringsplanen presenteras projektets planerade finansiering i huvuddrag. Understödet är avsett som delfinansiering av projektet, vilket innebär att den sökandes egen finansiering eller annan extern finansiering i projektet ska täcka minst 50 % av de totala kostnaderna .