Utredning om användningen av statsunderstöd

En understödstagare ska utarbeta en redogörelse över användningen av statsunderstöd som beviljats av Museiverket och lämna in den till Museiverket före det datum som nämns i understödsbeslutet. Redogörelsen över användningen av understödet görs i e-tjänsten.

Redovisningsblanketten för bidrag som beviljats före 2018 (bidrag för att bevara, undersöka och tillgängligg): Utredningsblankett

Anvisningar för utredning av understöd (understöd som beviljats 2018)
Anvisningar för utredning av understöd (understöd som beviljats innan 2018)

Den undertecknade blanketten skickas per epost till addressen: kirjaamo@museovirasto.fi eller per post till addressen:
Museiverket
PB 913
00101 HELSINGFORS

Mer information: museoavustus@museovirasto.fi