Dg1793 1. Kuvaaja: Leena Koivisto. Objektinumero: AKDG 1793:1

Anvisning

Projektunderstöd för vård av fornlämningsområden 2024

Syftet med understöd för vård av fornlämningsområden är att främja bevarandet och identifieringen av fasta fornlämningar genom att stöda områdens landskapsvård och utmärkning av objekten.


Bidrag kan sökas av privatpersoner eller sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga förutom staten.

Vårduppgifter på en tredje parts mark kräver alltid en skriftlig tillåtelse.


Understöd beviljas för vård av fasta fornlämningar, som är skyddade av lagen om fornminnen (295/1963).


I enlighet med lagen om fornminnen (295/1963) är fasta fornlämningar fredade såsom minnen av Finlands tidigare bebyggelse och historia. Typerna av fasta fornlämningar har listats i lagen och exempel på dessa är olika jord- och stenhögar, rösen, gravar och gravfält från hednatid, offerkällor och offerstenar, bostadslämningar från forna tider samt borgar och ruiner av övriga betydande byggnader. Fornlämningsregistern, som Museiverket upprätthåller (www.kyppi.fi), innehåller uppgifter om Finlands fasta, enligt lagen fredade fornlämningar. Museiverket fastställer i sista hand fornlämningen och gränserna för dess skyddsområde.

För åtgärder, som främjar bevarandet av en fornlämning:

 • behandling av vegetationen och trädbeståndet samt övrig landskapsvård
 • förebyggande av slitage i fornlämningsområdet
 • byggande av skydds- och stödkonstruktioner för fornlämningen

För åtgärder som förbättrar tillgängligheten till fornlämningar och som anknyter till planeringen av vården:

 • utmärkning av fornlämningar
 • byggande av besökarinfrastruktur såsom stigar, trappor, broar och informationssystem och andra åtgärder som förbättrar tillgängligheten
 • undersökningar som hänger nära samman med genomförandet av vårdåtgärder, till exempel naturinventeringar samt dokumentering av ett fornlämningsområde
 • uppgörande av en vårdplan för ett fornlämningsområde


Understödet kan endast ansökas under den ansökningstid som Museiverket utlyser. Ansökningsmeddelandet publiceras på Museiverkets webbplats.

Ansökan om understöd ska vara framme inom utsatt tid. Ansökningar som anlänt för sent beaktas inte.


Museiverket har tagit i bruk ett elektroniskt söksystem (e-tjänst) där ansökningar om bidrag lämnas in och administreras fram till utredningarna. Vi önskar att de sökande lämnar sin ansökan i första hand via e-tjänsten.
Anvisningar för användning av e-tjänsten

Den sökande fyller i ansökningsblanketten i e-tjänsten, bifogar begärda bilagor och lämnar in blanketten till Museiverket i e-tjänsten. Museiverket skickar beslutet till den sökande via e-tjänsten.

Den sökande kompletterar vid behov ansökan och yrkar på rättelse av beslutet i e-tjänsten. Den sökande lämnar också redogörelser i e-tjänsten.

Om den sökande inte kan ansöka om understöd elektroniskt kan en fritt formulerad ansökan skickas in per post eller hämtas till Museiverket.

Ansökan ska innehålla

 • Den sökandes uppgifter (namn och adress, e-post och telefonnummer samt bankkontonumret i IBAN-format)
 • Fornlämningens objektsbeteckning samt en beskrivning av objektet och dess historia
 • Projektets budget och finansieringsplan för förverkligande av vårdplanen.
 • En vårdplan där projektets aktörer framgår samt när och hur åtgärderna utförs
 • Markägarens skriftliga tillåtelse för vårduppgifterna

En fritt formulerad ansökan ska vara framme hos Museiverkets registratorskontor senast klockan 15.00 den sista dagen för ansökan. Museiverkets postadress är Museiverket, PB 913, 00101 Helsingfors, och besökaddress Sturegatan 2a, Helsingfors.

Om den sökande önskar leverera den fritt formulerade ansökan elektroniskt ska den vara framme vid adressen kirjaamo@museovirasto.fi senast klockan 15.00 den sista dagen för ansökan. Ansökan med bilagor ska inte överstiga 20 MB. Sökanden anvisas spara både ansökan och det automatiska svaret från Museiverkets registratur.


Att objektet bevaras i kulturmiljön baserar sig på ägarens självständiga verksamhet. Det understöd som beviljas kan alltid vara endast en del av projektets godkända totalkostnader.

Bidragets andel av projektets godkända helhetskostnader kan 2024 vara högst 90 % av det understödda projektets eller verksamhetens realiserade utgifter. Understödet kan heller inte tillsammans med andra offentliga stöd överskrida beloppet för godtagbara utgifter. Godkända utgifter fastställs i understödsbeslutet och dess bilagor.

Understöd beviljas inte projekt som får understöd från Landsbygdsverket, den regionala närings-, trafik- eller miljöcentralen, undervisnings- och kulturministeriet eller Museiverkets andra understöd.


• För åtgärder som minskar objektets historiska värde. Sådana här är till exempel alla åtgärder som ändrar objektets särdrag eller karaktär.

• Utgrävningsundersökningar i fornlämningsområden

• Åtgärder som riktar sig mot skeppsvrak som fredats med lagen om fornminnen.

• För publikationer (broschyrer, böcker, e-publikationer)

• För kostnader för anskaffning av maskiner, apparater eller utrustning som behövs i arbetet (t.ex. ställningar och tak), inte heller för bikostnader såsom resekostnader eller elkostnader om de inte skilt nämns i understödsbeslutet.

• För de kalkylerade kostnaderna för talkoarbete eller eget arbete


Övervägandet av om statsunderstöd kan beviljas baserar sig på lagen om statsunderstöd, eventuell speciallag, momentmotiveringarna som gäller anslagen i statsbudgeten och de nödvändiga förutsättningar som anmälts i ansökningsanmälan och på de kriterier för beviljande som är specifika för de olika typerna av understöd.

Museiverket handlägger ansökningarna. Handläggningstiden är tiden från att ärendet anhängiggörs till att avgörandet meddelas. Ansökan anhängiggörs när den har kommit till Museiverkets registratorskontor. Den egentliga handläggningen av ansökningarna inleds dock först efter att ansökningstiden gått ut.

Alla dokument som behövs ska bifogas till ansökningarna om statsunderstöd. Detta behövs för att ansökningarna ska kunna behandlas och vara sinsemellan jämförbara. Ansökan kan kompletteras senare men så kompletta ansökningar som möjligt gör beslutsfattandet snabbare. Kompletteringen av uppgifterna och de bilagor som saknas ska på begäran skickas in innan ärendet avgörs. Om ansökan som skickats in är bristfällig uppmanas ansökaren att inom utsatt tid komplettera dokumentet om det inte är onödigt för avgörandet av ärendet.

Den som skickat in ansökningsdokumentet får ett meddelande om hur det ska kompletteras. Den sökande kan även på eget initiativ komplettera sin ansökan och under handläggningstiden skicka in de dokument som behövs för att myndigheten ska kunna avgöra ärendet. Avgörandet kan göras även om de begärda tilläggsutredningarna inte har skickats in inom utsatt tid. Kompletterandet får inte äventyra de sökandes jämställdhet. Efter att ansökningstiden gått ut får inga nya anspråk anges utan det är endast tillåtet att komplettera bristerna i den ansökan som skickats in inom utsatt tid.

Museiverkets beslut om understöd bereds av avdelningen Kulturmiljötjänster. Under beredningen av beslut samarbetar man vid behov med olika myndigheter och andra experter.

Alla ansökningar resulterar i att den sökande får ett beslut. Rättelse i beslutet kan sökas hos Museiverket. Ett beslut som givits på begäran om rättelse kan överklagas till förvaltningsdomstolen.

I handläggningen av understödsansökningarna följs Museiverkets principer för förfaringssätt som godkänts 10.9.2018.

Om beslutet meddelas skriftligen i e-tjänsten. Avgörandet meddelas i regel inom 180 dygn efter att ansökningstiden gått ut.

Bidragen är behovsprövade och ansökningarna bedöms utifrån de uppgifter som presenteras i bidragsansökan. Möjligheten att få understöd fastställs enligt objektets historiska värden samt effekterna av de presenterade åtgärderna och som resultat av utvärderingen av projektets kvalitet.

Varje ansökan utvärderas av minst en person. Vid den kvalitativa bedömningen av ansökningarna (den s.k. jämförande utvärderingen) uppmärksammas följande faktorer:

Objektets värde

 • Nationellt betydande objekt, vars historiska värde, representativitet samt käll- och dokumentationsvärde är utmärkta.
 • Nationellt och/eller landskapsmässigt betydande objekt, vars historiska värde, representativitet samt käll- och dokumentationsvärde är goda
 • Objektet har landskapsmässig betydelse; representativiteten samt käll- och dokumentationsvärdet är goda eller tillfredsställande
 • Objektet har lokal betydelse; representativiteten samt käll- och dokumentationsvärdet är goda eller tillfredsställande
 • Objektet saknar betydelse och/eller käll- och dokumentationsvärde eller är omöjliga att avgöra utifrån ansökan

Projektets betydelse för bevarande av objektet

 • Åtgärder för att stoppa eller undanröja ett hot och/eller avvärja en plötslig förändring och/eller förebygga skada.
 • Åtgärder som förbättrar objektets tillgänglighet eller synlighet.
 • Åtgärder som förbättrar möjligheter att bevara objektet i nuvarande skick
 • Åtgärder som förbättrar objektets omgivning för att försäkra bevarande av objektet
 • Åtgärder som hotar eller minskar objektets kulturhistorisk värde

Sätt för genomförande av projektet

 • Föredömligt planerat, förberett och budgeterat projekt
 • Väl planerat, förberett och budgeterat projekt
 • Projektplanen och kostnadsberäkningen kan godkännas trots smärre brister
 • Bristfälligt planerat och budgeterat projekt
 • Projekt utan en ordentlig plan och/eller budget

Dessutom kan uppmärksammas projektets

 • Ekonomisk betydelse (t.ex. sysselsättande effekt)
 • Social eller regional betydelse
 • Faktorer som återupplivar eller bevarar traditionen (t.ex. dokumentering av vården, utbildning)

Därutöver uppmärksammas projektets ändamålsenlighet.

Användning av bidraget och tillsyn över användningen
I bidragsbeslutet utser Museiverket en övervakare för objektet. Bidragstagaren ska kontakta övervakaren som utsetts i bidragsbeslutet innan arbetena inleds. Övervakaren granskar planerna och de kompletterande anvisningarna samt ger tillåtelse att inleda arbetena. När arbetena har slutförts ska bidragstagaren på nytt kontakta övervakaren och komma överens om slutgranskningen. Övervakaren granskar slutresultatet när arbetena har slutförts.
Beviljat bidrag kan inte betalas ut till bidragstagaren innan övervakaren har godkänt arbetena eller gjort en slutgranskning.


Utbetalning av bidraget

Museiverket betalar bidraget i en enda post efter att de arbeten som nämns i bidragsbeslutet har slutförts, övervakaren har godkänt arbetena och bidragstagaren har lämnat en redogörelse för användningen av bidraget till Museiverket för godkännande.

En redogörelse för användningen av statsunderstöd som beviljats av Museiverket lämnas till Museiverket före ett visst datum som nämns i bidragsbeslutet. Redogörelsen för användningen av bidraget görs i e-tjänsten, ifall bidragstagaren använder e-tjänst.

Bidrag betalas till det belopp som angetts i bidragsbeslutet, dock högst 90 procent av de faktiska godkända kostnaderna om projektet genomförs till lägre kostnader än de som uppgavs när ansökan lämnades in.

Mervärdesskatt godkänns som en kostnad som kan täckas med understöd enbart om understödstagaren är den slutliga betalaren av skatten. Med andra ord, om understödstagaren i sin beskattning drar av den mervärdesskatt som mottagaren betalat, godkänns nettokostnaden, det vill säga den kostnad som faktiskt betalats, för understödsobjektet.

Projektets kvitton och andra verifikationer bifogas inte redogörelsen (från och med års 2018 understöd), utan bidragstagaren ska förvara dessa hos sig med iakttagande av god bokföringssed i sex år. Museiverket gör granskningar och begär kvittona vid behov.

Utöver redogörelsen ska bidragstagaren lämna en anhållan om utbetalning via e-tjänsten.

Logga in till e-tjänsten