The Old Galley Dockayard At Suomenlinna Helsinki

På vilka grunder bedöms ansökningarna?

Understöden beviljas efter prövning. Bedömningen av ansökningarna och den inbördes jämförelsen av dem grundar sig på en helhetsbedömning där följande beaktas. Utvärderingen genomförs utifrån utvärderingskriterier.

Museiverket eftersträvar i enlighet med sin strategi att bevara kulturarvets mångfald, främja dess tillgänglighet och öppna användning samt stärka en hållbar utveckling och gemensamt välbefinnande. Museiverkets strategi finns tillgänglig på hemsidan

Mer information om hållbar utveckling, Agenda2030 och det samhälleliga åtagandet finns på Statsrådets kanslins webbplatsen

Museiverket kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Museiverket beaktar de allmänna förutsättningarna också vid beslut om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart.
 • Beviljandet av statsunderstöd är motiverat med avseende på de mål som ställts upp för användningen av statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt när man beaktar annat offentligt stöd som sökanden erhållit samt arten och omfattningen av projektet eller verksamheten.
 • Beviljandet av statsunderstöd bedöms inte orsaka mer än ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

Ansökningar kommer att utvärderas genom poängsättning och utvärderingen kommer att vara tvåstegs.

Först bedöms projektets värde, liksom outputen, det vill säga det direkta resultatet eller den direkta påverkan som projektet kommer att uppnå.

Därefter utvärderas de resultat som uppnåtts av projektresultatet. Bidrag kan inte beviljas om de omedelbara resultat som uppnås med projektets resultat inte uppnår de effekter som anges för statsbidraget. Ju fler effekter desto större chanser att få ett positivt beslut på bidragsansökan.

Mobilia, som är nationellt ansvarsmuseum för bil- och vägtransporter, har tagit fram en digital lärmiljö öppen för alla, vilket berättar t.ex. om fordonshistoriska källor, olika bevarande restaureringsmetoder och även Museiverkets bidrag till bevarandet av transporternas kulturarv 2023. Även om Mobilias lärmiljön tills vidare främst har utformats för vägtransportentusiaster, kan alla som söker hjälp logga in på lärmiljö, där man kan t.ex. öva på att fylla i bidragsansökan. Lärmilö finns på https://mobilia.fi/fi/museo/ve... (webbsidan endast på finska).

Specifika kriterier, första steg

Objektets värde och betydelse

 • 3 poäng
  En nationellt betydelsefull föremål med gott eller lovvärt historiskt
  värde, representativitet samt käll- och dokumentationsvärde.
 • 2 poang
  En regionalt, regionalt eller lokalt betydelsefull föremål med god eller berömvärd representativitet och käll- och dokumentationsvärde.
 • 1 poäng
  Föremålets värde och betydelse är svår att bedöma på grund av ofullständig information som lämnats i ansökan; föremålet har ingen speciell betydelse som representant för sin egen typ.

Projektets inverkan på bevarandet av föremålet i korrekt användning och skick

 • 3 poäng
  Nödvändiga och akuta omfattande åtgärder för att säkerställa exemplarisk skötsel och användning av föremålet. Projektet visar tydligt bevarandet och överföringen av know-how som krävs för underhåll.
 • 2 poäng
  Åtgärder för att säkerställa att föremålet förblir i fungerande skick utan att kompromissa med dess historiska värden och betydelse.
 • 1 poäng
  Åtgärder för att återställa föremålet till gott skick

Metod för projektgenomförande

 • 3 poäng
  Projektet har utformats, förberetts och budgeterats på ett föredömligt sätt. Parterna i projektet är tydligt identifierade, metod för rapportering och dokumentation har tydligt presenterats och projektet har en handledare.
 • 2 poäng
  Ett välplanerat, förberett och budgeterat projekt som är acceptabelt trots smärre brister.
 • 1 poäng
  Det finns brister i projektberedning, planering och budgetering som kan hindra beviljande av bidrag.

Specifika kriterier, andra steg

Aktivitet, gemenskap, inkludering och jämställdhet (1 poäng för varje träff)
 • Objektet är i aktivt bruk och deltar i evenemang där det kan ses och upplevas.ots smärre brister.
 • Objektet och relaterad information är öppet och lättillgängligt digitalt och informationen hålls uppdaterad.
 • Vem som helst har möjlighet att delta i verksamheten i samhället som underhåller eller använder transportmedlet
Kompetens och förståelse (1 poäng för varje träff)
 • Projektet som det söks bidrag för och/eller underhåll och användningen av objektet sysselsätter specialister inom arbetsområdet
 • Projektet som det söks bidrag för och/eller underhåll och användning av objekt innebär utbildning, vidareutbildning eller annat läroanstaltssamarbete inom arbetssektorn.
 • Projektet som det söks bidrag för och/eller hantering och användning av sajten erbjuder kontinuerliga lärandemöjligheter såsom guidat frivilligarbete.
Ansvarsfull konsumtion (1 poäng för varje träff)
 • Projektet som det söks bidrag, liksom underhåll och användning av objekt, bygger på lämpliga lösningar vad gäller transportmedlets livscykel, som tar hänsyn till arbetarskydd och driftsäkerhet.
 • Projektet som det söks bidrag för samt vid normal underhåll och användning av transportmedlet beaktas lösningar som minskar miljöbelastningen, såsom återvinning, återanvändning och ersättning
 • En separat användnings- och vårdplan har upprättats för transportmedlet, eller internationella och/eller nationella rekommendationer och överenskommelser inom arbetssektorn följs inom vård och användning.
Transportens kulturmiljöer (1 poäng för varje träff)
 • Användningen och underhåll av transportmedlet påverkar direkt eller
  indirekt t.ex. för bevarandet av historiska vägar, järnvägar, kanaler,
  hamnar, flygplatser eller järnvägs- och busstationer som en del av
  individers och samhällens vardag.
 • Användningen och underhåll av transportmedlet påverkar direkt eller indirekt bevarandet av historiska byggnader och strukturer byggda för användning av transporter (t.ex. reparationsverkstäder, maskinverkstäder, bensinstationer, hangarer, lokstallar, kranar, kajer, båthus, båt- och skeppsvarv osv.) som en del av vardagen för individer och samhällen.
 • Användningen av ett transportmedel påverkar direkt eller indirekt bevarandet av transporternas kulturlandskap som en del av individers och samhällens vardag.
Hållbar kulturturism (1 poäng för varje träff)
 • Transportmedlet används för att resa till kulturturismevenemang
 • Transportmedlet producerar resetjänster
 • Transportmedlet producerar innehåll för kulturturismproducenter

Nytt understöd beviljas inte om ett tidigare understöd som beviljats ett transportmedel inte använts eller om en redogörelse för användningen av ett understöd inte godkänts av Museiverket.