På vilka grunder bedöms ansökningarna? - Museiverket På vilka grunder bedöms ansökningarna?
The Old Galley Dockayard At Suomenlinna Helsinki

På vilka grunder bedöms ansökningarna?

Understöden beviljas efter prövning. Bedömningen av ansökningarna och den inbördes jämförelsen av dem grundar sig på en helhetsbedömning där följande beaktas. Utvärderingen genomförs utifrån utvärderingskriterier.

Museiverket eftersträvar i enlighet med sin strategi att bevara kulturarvets mångfald, främja dess tillgänglighet och öppna användning samt stärka en hållbar utveckling och gemensamt välbefinnande. Museiverkets strategi finns tillgänglig på hemsidan

Mer information om hållbar utveckling, Agenda2030 och det samhälleliga åtagandet finns på Statsrådets kanslins webbplatsen

Museiverket kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Museiverket beaktar de allmänna förutsättningarna också vid beslut om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart.
 • Beviljandet av statsunderstöd är motiverat med avseende på de mål som ställts upp för användningen av statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt när man beaktar annat offentligt stöd som sökanden erhållit samt arten och omfattningen av projektet eller verksamheten.
 • Beviljandet av statsunderstöd bedöms inte orsaka mer än ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

Ansökningar kommer att utvärderas genom poängsättning och utvärderingen kommer att vara tvåstegs. Först bedöms projektets värde, liksom outputen, det vill säga det direkta resultatet eller den direkta påverkan som projektet kommer att uppnå. De direkta eller indirekta effekterna och effektiviteten av behandlingen och användningen av ämnet bedöms sedan.

Vid utvärdering av ansökningar anses det vara fördelaktigt om vård och användningen av föremålet är i linje med målen för hållbar utveckling, det vill säga främjar inkludering och jämlikhet, utbildning och kommunikation, gemenskap, ansvarsfull konsumtion och hållbar ekonomisk tillväxt.

Det är också en fördel om vård och användningen av föremålet baseras på principerna, riktlinjerna och rekommendationerna om de internationella stadgarna för transportkulturarv (järnvägar, på finska: Riga Charter, fartyg, på finska: Barcelona Charter och motorfordon, på finska: Turin Charter).

Specifika kriterier

Objektets värde och betydelse

 • 3 poäng
  En nationellt betydelsefull föremål med gott eller lovvärt historiskt
  värde, representativitet samt käll- och dokumentationsvärde.
 • 2 poang
  En regionalt, regionalt eller lokalt betydelsefull föremål med god eller berömvärd representativitet och käll- och dokumentationsvärde.
 • 1 poäng
  Föremålets värde och betydelse är svår att bedöma på grund av ofullständig information som lämnats i ansökan; föremålet har ingen speciell betydelse som representant för sin egen typ.

Projektets inverkan på bevarandet av föremålet i korrekt användning och skick

 • 3 poäng
  Nödvändiga och akuta omfattande åtgärder för att säkerställa exemplarisk skötsel och användning av föremålet. Projektet visar tydligt bevarandet och överföringen av know-how som krävs för underhåll.
 • 2 poäng
  Åtgärder för att säkerställa att föremålet förblir i fungerande skick utan att kompromissa med dess historiska värden och betydelse.
 • 1 poäng
  Åtgärder för att återställa föremålet till gott skick

Metod för projektgenomförande

 • 3 poäng
  Projektet har utformats, förberetts och budgeterats på ett föredömligt sätt. Parterna i projektet är tydligt identifierade, metod för rapportering och dokumentation har tydligt presenterats och projektet har en handledare.
 • 2 poäng
  Ett välplanerat, förberett och budgeterat projekt som är acceptabelt trots smärre brister.
 • 1 poäng
  Det finns brister i projektberedning, planering och budgetering som kan hindra beviljande av bidrag.

Inkludering och jämställdhet (1 poäng för varje träff)

 • Objeket är i aktivt bruk och deltar i evenemang där det kan ses och upplevas.
 • Objektet och relaterad information är öppet tillgänglig och informationen hålls uppdaterad.
 • Vem som helst har möjlighet att delta i aktiviteterna i samhället som underhåller eller använder objekt.

Utbildning och kommunikation (1 poäng för varje träff)

 • Vård och/eller användningen av objektet innebär grundläggande yrkesutbildning, vidareutbildning eller annat samarbete mellan läroanstalter.
 • Möjligheter för livslångt lärande tillhandahålls i samband med vård och/eller användning av objektet.
 • information om användning och vård av föremålet samlas in och lagras

Gemenskap (1 poäng för varje träff)

 • Medborgarna kan bekanta sig med vård och användningen av föremålet
 • Medborgarna har möjlighet att delta i vård och användningen av föremålet
 • Användningen av föremålet påverkar bevarandet av transporternas och industrins kulturmiljöer

Ansvarsfull konsumtion (1 poäng för varje träff)

 • Vård och användningen av objektet bygger på lösningar som är lämpliga för objektets livscykel med hänsyn till arbetarskydd och driftsäkerhet.
 • Vård och användningen av objektet tar hänsyn till lösningar som minskar miljöpåverkan såsom återvinning, återanvändning och kompensation.
 • De som ansvarar för vård och användning av objektet följer internationella och nationella arbetsrekommendationer och överenskommelser.
Hållbållbar ekonomisk tillväxt (1 poäng för varje träff)
 • Projektet sysselsätter direkt eller indirekt specialister inom arbetsområdet
 • Skötseln och användningen av objektet ger möjlighet till praktik på jobbet eller volontärarbete
 • Skötseln och/eller användningen av föremålet skapar, upprätthåller eller utvecklar hållbar kulturturism

Nytt understöd beviljas inte om ett tidigare understöd som beviljats ett transportmedel inte använts eller om en redogörelse för användningen av ett understöd inte godkänts av Museiverket.