Kulttuuriperintöä koskevat EU-politiikat

Euroopan unionilla on jatkuvasti kehittyvä kokoelma kulttuuria ja kulttuuriperintöä koskevia politiikkadokumentteja ja -aloitteita.

Kulttuuriperinnön osalta keskeisimmät strategiat ovat

  • Eurooppalainen kulttuuriagenda (European Agenda for Culture)
  • Kulttuurin työohjelma (Work Plan for Culture 2019–2022)
  • Kulttuuriperintöä koskevat eurooppalaiset toimintalinjaukset (European Framework on Action for Cultural Heritage).

Kulttuuripolitiikkaa ja kulttuuriperintöä koskevat verkkosivut Euroopan komissiossa

https://ec.europa.eu/culture/policy/strategic-framework_en

https://ec.europa.eu/culture/policy/culture-policies/cultural-heritage_en

Eurooppalainen kulttuuriagenda (European Agenda for Culture)

Euroopan komissio hyväksyi vuonna 2018 uuden Eurooppalaisen kulttuuriagendan. Agenda nostaa esille kulttuurin ja kulttuuriperinnön positiivisen vaikutuksen erilaisille yhteisöille, taloudelle ja kansainvälisille suhteille Euroopassa. Siinä esitetään yleisiä työkaluja ja tavoitteita jäsenvaltioille, kansalaisyhteiskunnalle ja kansainvälisille kumppaneille agendan tavoitteiden edistämiseksi.

Eurooppalainen kulttuuriagenda (European Agenda for Culture) - EN

Kulttuurin työohjelma (Work Plan for Culture 2019-2022)

Euroopan neuvosto hyväksyi vuonna 2018 uuden Kulttuurin työohjelman 2019–2022. Työohjelma on strateginen työkalu, jonka avulla unioni määrittelee prioriteetteja ja niihin liittyviä konkreettisia toimenpiteitä kulttuurin alalla. Ohjelmassa nostetaan esille kulttuuripoliittisia toimia, joilla voidaan tukea jäsenvaltioita digitaalisen murroksen, globalisaation ja lisääntyvän yhteiskunnallisen monimuotoisuuden vaikutusten aiheuttamiin muutoksiin sopeutumisessa.

Kulttuurin työohjelma (Work Plan for Culture 2019-2022) - EN

Kulttuuriperintöä koskevat eurooppalaiset toimintalinjaukset (European Framework on Action for Cultural Heritage)

EU:n komissio julkaisi vuonna 2019 omat kulttuuriperintöä koskevat eurooppalaiset toimintalinjauksensa jatkona Kulttuuriperinnön eurooppalaiselle teemavuodelle 2018. Toimintalinjaukset pyrkivät edistämään kulttuuriperinnön suojelua ja tietoisuutta siitä, ja kokoavat yhteen erilaisia kulttuuriperintöä koskevia toimenpiteitä erityisesti EU-politiikassa ja -ohjelmissa. Toimintalinjauksissa esitetään noin 60 erilaista toimenpidettä, joita komissio vie eteenpäin kulttuuriperinnön alalla vuosina 2019 ja 2020

Lisäksi EU-tasolla on tehty joukko päätelmiä, suosituksia ja toimintalinjauksia, joilla on yhteys kulttuuriperintöön. Tällaisia löytyy muun muassa kulttuuriperinnön yhdennetyn lähestymistavan, kestävän kehityksen, osallistavan hallinnon, kulttuuriesineiden laittoman kaupan ja digitaalisen kulttuuriperinnön osalta. Näiden tavoitteena on yhtenäistää ja kehittää jäsenvaltioiden käytäntöjä.

Lisää tietoa:

Kulttuuriperintöä koskevat eurooppalaiset toimintalinjaukset (European Framework on Action for Cultural Heritage)

Komission suositus:
Kulttuuriaineiston digitointi ja sähköinen saatavuus sekä digitaalinen säilyttäminen (2011)

Neuvoston päätelmät:
Kulttuuriperintö Euroopan kestävän kehityksen strategisena voimavarana (2014)

Neuvoston päätelmät:
Kulttuuriperinnön osallistava hallinta (2014)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi:
Kulttuuriesineiden laittoman kaupan estäminen (2014)

Neuvoston päätelmät:
Europeanan merkitys digitaalisessa muodossa olevan eurooppalaisen kulttuuriperinnön saatavuudelle, näkyvyydelle ja käytölle (2016)

Neuvoston päätelmät:
Kulttuuriperinnön korostaminen kaikissa EU:n politiikoissa (2018)