Behandling av ansökningarna och beslut

Projektbidrag för restaurering av byggnader och kulturmiljöobjekt 2024

Enligt offentlighetsprincipen i 1 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) är myndighetshandlingar offentliga, om inte något annat föreskrivs särskilt i denna lag eller i någon annan lag. Enligt 3 § syftar lagen till öppenhet och en god informationshantering i myndigheternas verksamhet samt till att ge enskilda människor och sammanslutningar möjlighet att övervaka den offentliga maktutövningen och användningen av offentliga medel, att fritt bilda sig åsikter samt påverka sådant beslutsfattande som avser offentlig maktutövning och bevaka sina rättigheter och intressen. Ansökningar om statsunderstöd som har inlämnats till Museiverket är sådana myndighetshandlingar som avses i lagen.

En handling som har lämnats till Museiverket blir offentlig när Museiverket har fått den. En offentlig handling kan innehålla delar som ovillkorligen är sekretessbelagda och delar som är offentliga enligt prövning. Handlingar som är offentliga enligt prövning kan i princip vara antingen offentliga eller sekretessbelagda. Sekretessbelagda uppgifter, såsom personbeteckningar och hälsouppgifter ska inte bifogas till ansökningshandlingar.

I enlighet med 32 § i statsunderstödslagen och statsrådets förordning (688/2001, 1394/2022) sänder vi minimiuppgifter om ansökningarna och besluten om statsunderstöd för publicering i tjänsten Tutkiavustuksia.fi. I fråga om privatpersoner publiceras i tjänsten minimiuppgifter endast om dem som fått ett positivt beslut.I tjänsten kan också publiceras andra offentliga uppgifter om ansökan om och beviljande och användning av statsunderstöd.

Prövningen av beviljande av statsunderstöd ska vara baserad på statsunderstödslagen, en eventuell speciallag, momentspecifika motiveringar gällande anslagen i statsbudgeten samt de i utlysningen nämnda nödvändiga förutsättningarna för beviljande av bidrag och kriterierna för beviljande enligt typ av bidrag.

Ansökningarna behandlas på Museiverket. Behandlingstiden täcker tiden från det att ärendet har påbörjats fram till beslutet. Ärendet har påbörjats när det har inkommit till Museiverkets registratorskontor. Den egentliga behandlingen av ansökningarna börjar emellertid först när ansökningstiden gått ut.

Alla nödvändiga handlingar ska bifogas ansökningarna om statsunderstöd. Detta är absolut nödvändigt för behandlingen av ansökningarna och för att de ska kunna jämföras sinsemellan. En ansökan kan kompletteras i ett senare skede, men ansökningar som är så kompletta som möjligt gör beslutsprocessen snabbare. En komplettering av uppgifterna eller bilagor som saknas ska på begäran lämnas innan beslut fattas i ärendet. Om en ansökan som lämnats är bristfällig uppmanas den sökande att komplettera handlingen inom utsatt tid, ifall det inte är onödigt med tanke på beslutsprocessen.

Den som lämnat ansökan får ett meddelande om hur ansökan ska kompletteras. Den sökande kan också komplettera sin ansökan på eget initiativ samt lämna in handlingar som är nödvändiga för ett avgörande i ärenden till myndigheten under behandlingen. Ett beslut kan fattas även om de begärda kompletterande redogörelserna inte har lämnats inom utsatt tid. Kompletteringen får inte inverka negativt på de sökandes likställdhet. Efter att ansökningstiden gått ut får nya krav inte längre ställas, utan endast brister i ansökningar som skickats inom utsatt tid får åtgärdas.

I statsunderstödslagen (668/2001) föreskrivs om de grunder och förfaranden som ska iakttas vid beviljandet av statsunderstöd.

I fråga om beviljandet, användningen och övervakningen av understöd tillämpas dessutom

 • Förvaltningslagen (434/2003)
 • Lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019)
 • Dataskyddslagen (1050/2018)
 • Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999)
 • Förordningen om offentlighet och god informationshantering i myndigheternas verksamhet (1030/1999)
 • Lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016)
 • Lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003)
 • Förordning om statsbudgeten (1243/1992)
 • Inkomstskattelagen (1535/1992)

Lagarna och förordningarna finns på adressen www.finlex.fi

Bidragen är prövningsbaserade och ansökningarna bedöms utifrån de uppgifter som lämnats in i ansökan om bidrag. Bidrag kan beviljas som ett resultat av objektets historiska värden, effekten av de åtgärder som presenterats och projektets beskaffenhet. Dessutom uppmärksammas projektets ändamålsenlighet.

Vid bedömningen av projektets möjligheter att få bistånd används som kriterier de definitioner för objekt och ändamål som nämnts tidigare i denna guide. Eftersom bidrag beviljas i första hand för byggnader skyddade enligt lagen om skydd av byggnadsarvet, betyder det att byggnadens skydd i planen eller läge vid byggda kulturmiljöer (RKY) eller inkludering i en inventering av kulturmiljön inte garanterar beviljande av bistånd. I alla fall bör de planerade åtgärderna vara i linje med villkor i ansökningsguiden.

Varje ansökan har minst en bedömare. Museiverket värderar ansökningarna i samarbete med de regionala ansvarsmuseerna. Vid den kvalitativa bedömningen av ansökningarna (s.k. kollegial bedömning) beaktas följande faktorer:

Objektets värde

 • Nationellt särskilt betydande objekt, vars historiska värde, representativitet samt käll- och dokumentationsvärde är utmärkta. Skyddsobjekt med stöd av lagen eller förordningen. (5 p.)
 • Nationellt betydande objekt, vars historiska värde, representativitet samt käll- och dokumentationsvärde är goda. Skyddsobjekt med stöd av lagen, förordningen eller stadsplanen (4 p.)
 • Objektet har vid stadsplanen eller inventeringen visat landskapsmässig betydelse; representativiteten samt käll- och dokumentationsvärdet är goda eller tillfredsställande. (3 p.)
 • Objektet har vid stadsplanen eller inventeringen visat lokal betydelse; representativiteten samt käll- och dokumentationsvärdet är goda eller tillfredsställande (2 p.)
 • Objektet saknar betydelse och/eller käll- och dokumentationsvärde eller är omöjliga att avgöra utifrån ansökan (1 p.)

Projektets betydelse för bevarande av objektet

 • Prioriterade omfattande åtgärder som räddar objektet från att förstöras; åtgärder som representerar ett utmärkt exempel av långvarig byggnadsvård (5 p.)
 • Åtgärder för att stoppa eller undanröja ett hot och/eller avvärja en plötslig förändring och/eller förebygga skada: åtgärder, som representerar en fortsatt god bevarande restaurering. (4 p.)
 • Åtgärder för att uppehålla eller i särfall återställa objektets historiska värden eller bevara objektet i nuvarande skick (3 p.)
 • Åtgärder för att återställa objektets användningsvärde (2 p.)
 • Åtgärder som hotar eller minskar objektets kulturhistorisk värde (1 p.)

Sätt för genomförande av projektet med tanke på objektets hållbara användning och vård

 • Föredömligt planerat, förberett och budgeterat projekt (5 p.)
 • Väl planerat, förberett och budgeterat projekt (4 p.)
 • Projektplanen och kostnadsberäkningen kan godkännas trots smärre brister (3 p.)
 • Bristfälligt planerat och budgeterat projekt (2 p.)
 • Projekt utan en ordentlig plan och/eller budget (1 p.)

Projektets anknytning till temorna på hållbar utväckling (kulturiska hållbarheten, sociala hållbarheten). (1-5p.)

 • Mångsidig sysselsättning av planerare, forskare och hantverkare inom restaurerings- och konserveringsbranschen. Projektet sysselsätter specialister inom området genom att säkerställa att arbetsplatser och specialkunskaper bevaras. Arbetsmetoder och 'best practice' utvecklas.
 • Stödande av utbildning och erfarenhet inom restaurerings- och konserveringsbranschen, bevarande och utveckling av arbetsmetoder och materialkunnande. Projektet bevarar eller återupplivar viktiga gamla arbetsmetoder som håller på att försvinna. Projektet anknyter till utbildning.
 • Förbättrande av kulturarvets tillgänglighet och synlighet. Objektets ägare ordnar evenemang i samband med objektet som är öppna för alla, eller det kommer annars att informeras offentligen om projektet eller objektet är öppet för allmänheten som ett bra exempel av bevarande restaurering
 • Stödande av ansvarsfull konsumering. Sparande restaurering, konservering och förutseende hållbar vård som utgångspunkter. Stödande av bruk av naturliga materialer och hälsosamma metoder.
 • Stödande av gemenskapligt kulturmiljöarbete. Frivilliga deltar i vården, förvaringen och användningen av objektet och deras talkoarbetsinsats utgör en avsevärd resurs.

Museiverkets bidragsbeslut bereds vid avdelningen för kulturmiljötjänster. Ansökningarna kan beredas i samarbete med myndigheter och andra sakkunniga.

Alla ansökningar besvaras med ett beslut. Den sökande har möjlighet att yrka på rättelse av beslutet hos Museiverket. Ändring i beslut som fattats med anledning av rättelseyrkande kan sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen.

Ansökningarna om bidrag behandlas i enlighet med de anvisningar för förfaranden vid beviljandet av statsunderstöd, som Museiverket har godkänt den 10 september 2018.

Beslutet delges skriftligen i e-tjänsten. Beslut fattas i regel inom 180 dygn efter det att ansökningstiden gått ut

Ifall den sökande har använt e-tjänsten, delges beslutet också via e-tjänst. Beslutet kan hämtas genom att logga in i tjänsten och öppna uppgifter av ansökan i fråga. Det sänds en meddelande till den e-postadress som den sökande har gett i ansökan om att beslutet har anlänt.

För att hämta beslutet logga in i e-tjänsten:

Logga in i e-tjänsten som privatperson

Välj "MV" som organisation från menyn och klicka på Person-knappen.

Logga in i e-tjänsten som sammaslutning

Välj "MV" som organisation från menyn och klicka på Organisation-knappen. På följande sida välj Katso OTP som autentiseringssättet

Till de sökande, som inte använt e-tjänsten skickas beslutet per post.