Kittaus mv

Behandling av ansökningarna och beslut

Understöd för vård av världsarvsobjekt 2023

Enligt offentlighetsprincipen i 1 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) är myndighetshandlingar offentliga, om inte något annat föreskrivs särskilt i denna lag eller i någon annan lag. Enligt 3 § syftar lagen till öppenhet och en god informationshantering i myndigheternas verksamhet samt till att ge enskilda människor och sammanslutningar möjlighet att övervaka den offentliga maktutövningen och användningen av offentliga medel, att fritt bilda sig åsikter samt påverka sådant beslutsfattande som avser offentlig maktutövning och bevaka sina rättigheter och intressen. Ansökningar om statsunderstöd som har inlämnats till Museiverket är sådana myndighetshandlingar som avses i lagen.

En handling som har lämnats till Museiverket blir offentlig när Museiverket har fått den. En offentlig handling kan innehålla delar som ovillkorligen är sekretessbelagda och delar som är offentliga enligt prövning. Handlingar som är offentliga enligt prövning kan i princip vara antingen offentliga eller sekretessbelagda. Sekretessbelagda uppgifter, såsom personbeteckningar och hälsouppgifter ska inte bifogas till ansökningshandlingar.

I enlighet med 32 § i statsunderstödslagen och statsrådets förordning (688/2001, 1394/2022) sänder vi minimiuppgifter om ansökningarna och besluten om statsunderstöd för publicering i tjänsten Tutkiavustuksia.fi. I fråga om privatpersoner publiceras i tjänsten minimiuppgifter endast om dem som fått ett positivt beslut.I tjänsten kan också publiceras andra offentliga uppgifter om ansökan om och beviljande och användning av statsunderstöd.

Prövningen av beviljande av statsunderstöd ska vara baserad på statsunderstödslagen, en eventuell speciallag, momentspecifika motiveringar gällande anslagen i statsbudgeten samt de i utlysningen nämnda nödvändiga förutsättningarna för beviljande av bidrag och kriterierna för beviljande enligt typ av bidrag.

Ansökningarna behandlas på Museiverket. Behandlingstiden täcker tiden från det att ärendet har påbörjats fram till beslutet. Ärendet har påbörjats när det har inkommit till Museiverkets registratorskontor. Den egentliga behandlingen av ansökningarna börjar emellertid först när ansökningstiden gått ut.

Alla nödvändiga handlingar ska bifogas ansökningarna om statsunderstöd. Detta är absolut nödvändigt för behandlingen av ansökningarna och för att de ska kunna jämföras sinsemellan. En ansökan kan kompletteras i ett senare skede, men ansökningar som är så kompletta som möjligt gör beslutsprocessen snabbare. En komplettering av uppgifterna eller bilagor som saknas ska på begäran lämnas innan beslut fattas i ärendet. Om en ansökan som lämnats är bristfällig uppmanas den sökande att komplettera handlingen inom utsatt tid, ifall det inte är onödigt med tanke på beslutsprocessen.

Den som lämnat ansökan får ett meddelande om hur ansökan ska kompletteras. Den sökande kan också komplettera sin ansökan på eget initiativ samt lämna in handlingar som är nödvändiga för ett avgörande i ärenden till myndigheten under behandlingen. Ett beslut kan fattas även om de begärda kompletterande redogörelserna inte har lämnats inom utsatt tid. Kompletteringen får inte inverka negativt på de sökandes likställdhet. Efter att ansökningstiden gått ut får nya krav inte längre ställas, utan endast brister i ansökningar som skickats inom utsatt tid får åtgärdas.

I statsunderstödslagen (668/2001) föreskrivs om de grunder och förfaranden som ska iakttas vid beviljandet av statsunderstöd.

I fråga om beviljandet, användningen och övervakningen av understöd tillämpas dessutom

• Förvaltningslagen (434/2003)

• Lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019)

• Dataskyddslagen (1050/2018)

• Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999)

• Förordningen om offentlighet och god informationshantering i myndigheternas verksamhet (1030/1999)

• Lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016)

• Lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003)

• Förordning om statsbudgeten (1243/1992)

* Inkomstskattelagen (1535/1992)

  Lagarna och förordningarna finns på adressen http://www.finlex.fi/

  Bidragen är prövningsbaserade och ansökningarna bedöms utifrån de uppgifter som lämnats in i ansökan om bidrag. Bidrag kan beviljas som ett resultat av objektets historiska värden, effekten av de åtgärder som presenterats och projektets beskaffenhet.

  Vid bedömningen av projektets möjligheter att få bistånd används som kriterier de definitioner för objekt och ändamål som nämnts tidigare i denna guide. I alla fall bör de planerade åtgärderna vara i linje med villkor i ansökningsguiden.

  Varje ansökan har minst en bedömare. Vid den kvalitativa bedömningen av ansökningarna (s.k. kollegial bedömning) beaktas följande faktorer:

  Objektets värde

  • Nationellt särskilt betydande objekt, vars historiska värde, representativitet samt käll- och dokumentationsvärde är utmärkta. Skyddsobjekt med stöd av lagen eller förordningen. (5 p.)

  • Nationellt och/eller landskapsmässigt betydande objekt, vars historiska värde, representativitet samt käll- och dokumentationsvärde är goda (4 p.)

  • Objektet har landskapsmässig betydelse; representativiteten samt käll- och dokumentationsvärdet är goda eller tillfredsställande (3 p.)

  • Objektet har lokal betydelse; representativiteten samt käll- och dokumentationsvärdet är goda eller tillfredsställande (2 p.)

  • Objektet saknar betydelse och/eller käll- och dokumentationsvärde eller är omöjliga att avgöra utifrån ansökan (1 p.)

  Projektets betydelse för bevarande av objektet

  • Prioriterade åtgärder som räddar objektet från att förstöras; åtgärder som representerar ett utmärkt exempel av långvarig byggnadsvård (5 p.)

  • Åtgärder för att stoppa eller undanröja ett hot och/eller avvärja en plötslig förändring och/eller förebygga skada: åtgärder, som representerar en fortsatt god bevarande restaurering. (4 p.)

  • Åtgärder för att uppehålla eller i särfall återställa objektets historiska värden eller bevara objektet i nuvarande skick (3 p.)

  • Åtgärder för att återställa objektets användningsvärde (2 p.)

  • Åtgärder som hotar eller minskar objektets kulturhistorisk värde (1 p.)

  Sätt för genomförande av projektet

  • Föredömligt planerat, förberett och budgeterat projekt (5 p.)

  • Väl planerat, förberett och budgeterat projekt (4 p.)

  • Projektplanen och kostnadsberäkningen kan godkännas trots smärre brister (3 p.)

  • Bristfälligt planerat och budgeterat projekt (2 p.)

  • Projekt utan en ordentlig plan och/eller budget (1 p.)


  Projektets anknytning till temorna på hållbar utväckling (kulturiska hållbarheten, sociala hållbarheten) (1-5p.)

  • Projektet sysselsätter specialister inom området genom att säkerställa att arbetsplatser och specialkunskaper bevaras
  • Projektet bevarar eller återupplivar viktiga gamla arbetsmetoder som håller på att försvinna
  • Projektet anknyter till utbildning
  • Objektets ägare ordnar evenemang i samband med objektet som är öppna för alla, eller det kommer annars att informeras offentligen om projektet eller objektet är öppet för allmänheten som ett bra exempel av bevarande restaurering
  • Frivilliga deltar i vården, förvaringen och användningen av objektet och deras talkoarbetsinsats utgör en avsevärd resurs


  Dessutom uppmärksammas projektets ändamålsenlighet.


  Museiverkets bidragsbeslut bereds vid avdelningen för kulturmiljötjänster. Ansökningarna kan beredas i samarbete med myndigheter och andra sakkunniga.

  Alla ansökningar besvaras med ett beslut. Den sökande har möjlighet att yrka på rättelse av beslutet hos Museiverket. Ändring i beslut som fattats med anledning av rättelseyrkande kan sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen.

  Ansökningarna om bidrag behandlas i enlighet med de anvisningar för förfaranden vid beviljandet av statsunderstöd, som Museiverket har godkänt den 10 september 2018.

  Beslutet delges skriftligen i e-tjänsten. Beslut fattas i regel inom 180 dygn efter det att ansökningstiden gått ut

  Ifall den sökande har använt e-tjänsten, delges beslutet också via e-tjänst. Beslutet kan hämtas genom att logga in i tjänsten och öppna uppgifter av ansökan i fråga. Det sänds en meddelande till den e-postadress som den sökande har gett i ansökan om att beslutet har anlänt.


  För att hämta beslutet logga in i e-tjänsten:

  Logga in i e-tjänsten som privatperson

  Välj "MV" som organisation från menyn och klicka på Personinloggning-knappen.

  Logga in i e-tjänsten som sammaslutning

  Välj "MV" som organisation från menyn och klicka på Uträtta ärenden för ett samfund -knappen.

  Till de sökande, som inte använt e-tjänsten skickas beslutet per post.