Varkaus Taipaleen vanha kanava T Mokkonen

Bakgrundsmaterial för hörande

Bakgrundsmaterialet för inventeringen består av projektbeskrivningar, landskapsbeskrivningar, förteckning över VARK-områden och bedömning av miljökonsekvenserna.

Korta projektbeskrivningar på olika språk, pdf

Omfattande projektbeskrivningar på olika språk, pdf

Hörandet gäller 1011 föreslagna VARK-området som sammanlagt innehåller 1392 objekt i fornlämningsregistret (26.10.2022).

Bekanta dig med VARK-områdena på kartan www.kyppi.fi/VARK

Av de arkeologiska objekt som ingick i inventeringsmaterialet har det bildats områdesmässigt avgränsade VARK-områden. Ett VARK-område kan bestå av ett eller flera objekt i fornlämningsregistret, eller delar av dem.

Oftast överensstämmer uppgifterna om läge och egenskaper för VARK-områdena med uppgifterna för motsvarande objekt i fornlämningsregistret (situation 13.10.2022). Uppgifterna om VARK-områdenas läge och egenskaper uppdateras inte efter att inventeringen blivit klar, även om uppgifterna för motsvarande objekt i fornlämningsregistret ändras.

För varje VARK-område ska det specificeras en VARK-kod som utgörs av ett tal och namnet. VARK-områden har bildats och namngetts på tre olika sätt:

1. VARK-området utgörs av ett objekt i fornlämningsregistret och områdesavgränsningen för det

 • 843 VARK-områden (83 procent)
 • positionsdata motsvarar uppgifterna i fornlämningsregistret
 • namnet på VARK-området motsvarar objektets namn i fornlämningsregistret

2. VARK-området utgörs av flera objekt i fornlämningsregistret och områdesavgränsningen för dem

 • 115 VARK-områden (11 procent)
 • positionsdata motsvarar uppgifterna i fornlämningsregistret
 • objekt som ligger nära varandra utgör en tematisk helhet
 • namnet på VARK-området är beskrivande (till exempel Kärmenharjus stenåldersbosättningar eller Kukkokallios fornlämningar)

3. VARK-området utgörs av ett eller flera objekt i fornlämningsregistret och det har en avvikande områdesavgränsning

 • 53 VARK-områden (5 procent)
 • positionsdata skiljer sig från uppgifterna i fornlämningsregistret, avvikelsen har anmälts och motiverats i VARK-uppgifterna
 • kan bildas av ett enskilt objekt eller en tematisk helhet.
 • områdesavgränsningen kan vara mindre än uppgifterna i registret (24 VARK-område) eller större (29 VARK-område)
 • ”VARK-område” nämns i namnet på VARK-området (till exempel Haga VARK-område).

Objektbeskrivningarna tillhandahålls på svenska i de kommuner där svenska är ett officiellt språk. Områdena i det samiska hembygdsområdet beskrivs på områdets språk. Av tekniska skäl har regionerna har alfabetiserats enligt det finska språket.

En bedömning av miljökonsekvenserna enligt SMB-lagen (lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program) förutser miljökonsekvenserna av VARK-inventeringen och för fram olika aspekter i anknytning till dem. Samtidigt ges information om genomförandet av inventeringen och den allmänna kunskapen om det arkeologiska kulturarvets ka-raktär och värden i anknytning till det utökas. De miljökonsekvenser som ska bedömas är de miljö-konsekvenser som avses i 2 § i SMB-lagen bland annat för människor, organisationer och för ekonomin.

useiverket har ansvarat för bedömningen av miljökonsekvenser och arbetet har letts av en grupp där undervisnings- och kulturministeriet, miljöministeriet, Forststyrelsen, Kommunförbundet, museerna med regionalt ansvar och Arkeologiska sällskapet i Finland har varit företrädda.