Taipalsaari Vaateranta . Kuvaaja: Petro Pesonen. Objektinumero: AKDG637:51

Kvalitetsanvisningar för arkeologiska fältarbeten

Museiverket har i samarbete med arkeologiska aktörer utarbetat kvalitetsanvisningar för arkeologiska fältarbeten i Finland. Målet med anvisningarna är att förenhetliga praxis vid arkeologiska fältundersökningar.

Olika aktörers inbördes roller, uppgifter och ansvar definieras i kvalitetsanvisningarna. Till de viktigaste aktörerna hör de som utför fältarbeten, myndigheter och personer som genomför markanvändningsprojekt.

Anvisningarna underlättar fältarbetena, jämförelser mellan resultaten av sådana arbeten och bedömningen av kvaliteten. Museiverket ansvarar för att hålla anvisningarna aktuella. De uppdateras utifrån den respons som användare och uppföljningsgruppen lämnar. I uppföljningsgruppen sitter medlemmar från intressentgrupperna, det vill säga från universitet, vetenskapliga sällskap, landskapsmuseerna, Forststyrelsen och en förening som representerar privata aktörer.

Målet är att alla parter ska beakta kvalitetsanvisningarna i sin verksamhet. Med hjälp av kvalitetsarbetet har man fastställt saker som krävs av Museiverket, som beviljar undersökningstillstånd och bedömer fältarbetet. Alla aktörer inom branschen ansvarar för att skapa och följa de gemensamma spelreglerna för arkeologiska fältarbeten.

Kvalitetsanvisningarna togs i bruk i april 2013. Anvisningarna uppdaterades 2014 och 2016.

Kvalitetsanvisningar för de arkeologiska fältarbetena i Finland

Frågor och respons kan skickas till laatuarkeologia@museovirasto.fi.

Andra guider

Museiverket har dessutom utarbetat anvisningar för inventering av objekt från historisk tid. Anvisningarna kompletterar och preciserar kvalitetsanvisningarna:

Museiverkets anvisning för sonarkartering vid arkeologisk inventering under vatten
Anvisningar för kartering, analys av data och rapportering.

Maaseudun historiallisten asuinpaikkojen inventointi – ohje 2015 (på finska)
Anvisningen är avsedd både för myndigheter och inventerare. Målet med anvisningen är att förtydliga och förenhetliga praxis som gäller definition, avgränsning och namngivning av historiska boplatser på landsbygden.

Vanhat kartat ja arkeologinen inventointi: autioitunut asutus isoajakoa vanhemmilla kartoilla (på finska)
I bilagan till inventeringsanvisningen beskrivs i exempelfall hur områden som lämnats obebodda framgår av kartor som föregår storskiftet.

Ensimmäisen maailmansodan linnoitteet – ohje 2015 (på finska)
Anvisningen är avsedd både för myndigheter och inventerare. Målet med anvisningen är att förtydliga och förenhetliga praxis som gäller skydd, definition, avgränsning och namngivning av landfästningar från första världskriget.

Historialliset tiet – ohje 2017 (på finska)
Målet med anvisningen är att förtydliga och förenhetliga praxis för skydd av historiska vägar. Anvisningen är avsedd både för myndigheter och inventerare.