Laihia Jätinhaudanmaa. Kuvaaja: Mikael Nyholm. Objektinumero: AKDG17320:10
Jätinhaudanmaa, Laihia. Bild: Mikael Nyholm, Museiverket

Arkeologi som hobby

Fritidssysselsättning som handlar om arkeologi och det arkeologiska kulturarvet är populärt. Amatörintresset kan vara inriktat på arkeologiska fenomen på såväl land som i vatten. Dylik amatörverksamhet har bedrivits under årtionden både i Finland och internationellt.

Vanligtvis fokuserar amatörer på något särskilt ämnesområde. Amatördykare kan till exempel vara intresserade av att besöka och dokumentera diverse vrak. Den som intresserar sig för arkeologiska fynd på land kan exempelvis delta i inventeringar och utgrävningar, eller göra utfärder till arkeologiska fyndplatser. Det finns amatörer som har gjort betydande insatser till exempel genom att noggrannare undersöka klippmålningar eller sjöfartshistorien. Somliga amatörer har även studerat arkeologi, till exempel genom kurser vid öppna universitet.

Vid metalldetektering handlar intresset om att finna metallföremål och metallstycken. Alla amatörer är inte intresserade av det förgångna, men somliga söker efter gamla föremål och arkeologiska fynd. Anvisningar för metalldetektering som hobby finns bland annat i publikationen Fornlämningar och metalldetektor: guide för metallsökare och på e-postadressen metallinilmaisin@museovirasto.fi.

Många amatörer hör till föreningar som ofta har sina egna nyhetsblad och elektroniska kommunikationskanaler. Dessa föreningar ordnar bland annat kurser och utfärder samt förmedlar information om hobbyn till sina medlemmar. Dessutom ordnar föreningarna utställningar och föreläsningar tillsammans med museer och andra aktörer.

Bekanta dig med de lagar och regelverk som reglerar verksamheten. Exempelvis fastställer lagen om fornminnen (295/1963) vad man får göra vid fredade fasta fornlämningar och vrak. Lagen definierar också hur man ska förfara med lösa fornföremål.

Inhämta information om arkeologi och kulturarv genom att bekanta dig med Museiverkets anvisningar, handböcker och publikationer. Museiverket kan också alltid kontaktas med frågor per e-post (palaute@museovirasto.fi) eller telefon (tfn 0295 33 6000). Också landskapsmuseerna står till tjänst.

Bekanta dig med fredningen av fasta fornlämningar och vrak (läs mer på sidan Arkeologisen kulttuuriperinnön suojelu; på finska). Vid en känd fast fornlämning och i dess skyddsområde får man inte gräva i marken utan tillstånd som baserar sig på lagen om fornminnen. Om du hittar något som är eller som du tror kan vara en hittills okänd fast fornlämning, ska du genast avbryta allt grävande och all annan aktivitet. Anmäl fynden utan dröjsmål till Museiverket.

Var mån om alla våra arkeologiska fynd när du utövar din hobby och värna om våra vrak. Enligt grundlagen (731/1999) bär var och en av oss ansvar för naturen och dess mångfald samt för miljön och kulturarvet.