Byggda kulturmiljöer av riksintresse

Objekt på olika håll i landet beskriver mångsidigt utvecklingen av byggandet över olika perioder. Det finns över 1 200 byggda kulturmiljöer av riksintresse.

Statsrådets beslut

Museiverkets inventering av byggda miljöer av riksintresse (på finska rakennettu kulttuuriympäristö, förkortat RKY) utgör, enligt statsrådets beslut, en sådan inventering som avses i de riksomfattande målen för områdesanvändningen enligt markanvändnings- och bygglagen. Objekten för inventering ska tas som utgångspunkter för planering av områdesanvändningen.

Statsrådets beslut RKY 2009 (22.12.2009)

RKY-objekt vid planläggning och tillståndsförfarande

Målet är att trygga bevarandet av strukturen och by- eller stadsbilden i byggda kulturmiljöer av riksintresse och att bevara de befintliga byggnaderna och miljöerna på områdena. Ett ytterligare mål är att anpassa eventuellt kompletteringsbyggande och övriga ändringar till kulturmiljöns karaktär och särdrag. Omfattningen av bevarandet och ändringarna fastställs med planläggning. 

RKY i planläggningen och tillståndsförfaranden

I samarbete förberedd inventering på nätet

Museiverket förberedde inventeringen genom att höra kommuner, de regionala miljöcentralerna, landskapsförbunden och landskapsmuseerna. Inventeringen och dess tilläggsuppgifter och länkar har publicerats på www.kulturmiljo.fi

Museiverkets förslag till byggda miljöer av riksintresse (12.3.2009, på finska)

Arbetsfördelningen mellan kulturmiljömyndigheterna vid RKY-objekt

Enligt samarbetsavtalen sköter landskapsmuseerna och Museiverkets kulturmiljötjänster RKY-objektens expert- och myndighetstjänster.

Uppgifter och samarbete i avdelningen kulturmiljötjänster