Byggda kulturmiljöer av riksintresse

Objekt på olika håll i landet beskriver mångsidigt utvecklingen av byggandet över olika perioder. Det finns över 1 200 byggda kulturmiljöer av riksintresse.

Museiverkets inventering av byggda miljöer av riksintresse (på finska rakennettu kulttuuriympäristö, förkortat RKY) utgör, enligt statsrådets beslut, en sådan inventering som avses i de riksomfattande målen för områdesanvändningen enligt markanvändnings- och bygglagen. Objekten för inventering ska tas som utgångspunkter för planering av områdesanvändningen.

Statsrådets beslut RKY 2009 (22.12.2009)

Målet är att trygga bevarandet av strukturen och by- eller stadsbilden i byggda kulturmiljöer av riksintresse och att bevara de befintliga byggnaderna och miljöerna på områdena. Ett ytterligare mål är att anpassa eventuellt kompletteringsbyggande och övriga ändringar till kulturmiljöns karaktär och särdrag. Omfattningen av bevarandet och ändringarna fastställs med planläggning.

RKY vid planläggning och tillståndsförfarande (2.4.2020)

Museiverket förberedde inventeringen genom att höra kommuner, de regionala miljöcentralerna, landskapsförbunden och landskapsmuseerna. Inventeringen och dess tilläggsuppgifter och länkar har publicerats på www.kulturmiljo.fi

Museiverkets förslag till byggda miljöer av riksintresse (12.3.2009, på finska)

Museerna med regionalt ansvar sköter de flesta av expertjänsterna angående RKY-objekt. Museiverkets avdelning för kulturmiljötjänster ansvarar för det statliga byggnadsarvet, de kyrkliga kulturmiljöerna och den byggda kulturmiljön som har skyddats med stöd av lagen om skyddande av byggnadsarvet. I fråga om ett förslag till landskapsplan som gäller en byggd kulturmiljö av riksintresse ska ett utlåtande begäras också från Museiverket.

Museerna med regionalt ansvar, uppgifter och arbetsområden