Hartola Uusi-Ruskeala Kaivaus. Kuvaaja: Petro Pesonen. Objektinumero: AKDG666:22

Undersökningstillstånd för fornlämningar

Museiverket kan med stöd av lagen om fornminnen (295/63, 10 §) ge en annan aktör tillstånd att under fastställda villkor undersöka en fornlämning. Tillstånd ska alltid ansökas för fall där man tillämpar metoder som rubbar fornlämningen.

Obs! Riktlinjerna för att ansöka om tillstånd har ändrats och informationen på denna sida är inaktuell. Aktuell information finns för närvarande endast på den finska sidan. Vi har som mål att uppdatera den svenska sidan under 2024. Om du behöver service på svenska, vänligen kontakta Päivi Maaranen: paivi.maaranen[at]museovirasto.fi.

Den grundläggande förutsättningen för att man ska beviljas undersökningstillstånd är att en person som har utbildning i arkeologi ansvarar för fältarbetet. Den sökande ska sörja för att man reserverar tillräckliga personal- och övriga resurser för undersökningarna.

Museiverket kan även bevilja lov enligt lagen om fornminnen att under fastställda villkor undersöka fornlämningar under vatten. Utöver metoder som rubbar objektet anses även systematisk dokumentering av objekt genom fotografering och/eller mätning vara tillståndspliktig verksamhet. Tillstånd för undersökningar som rubbar objeket kan beviljas också personer utan egentlig arkeologisk utbildning. Det är dock viktigt att den som söker tillståndet har deltagit i marinarkeologiska kurser för amatörer och att man rådgör med Museiverkets personal innan dokumenteringsarbetet inleds i praktiken. Tillstånd för rubbande undersökningar och utgrävningar kan endast beviljas personer och samfund med tillräcklig arkeologisk kompetens för fältarbete och efterarbete samt möjlighet att utföra konserveringsarbeten.

För undersökning av andra kulturarvsobjekt än de som omfattas av lagen om fornminnen behövs inte Museiverkets tillstånd. I fall av arkeologiska fyndplatser som skyddas genom planläggning ska man dock rådgöra med Museiverket eller övriga museimyndigheter.

Ansökan om undersökningstillstånd ska göras skriftligen, antingen på Museiverkets blankett eller i en fritt formulerad ansökan. Den fritt formulerade ansökan ska innehålla informationen som efterfrågas på Museiverkets blankett. Ansökan ska lämnas in i god tid innan det planerade fältarbetet ska inledas. Tillståndsärenden behandlas normalt inom 30 dygn. Särskilt för ansökningar som gäller omfattande och långvariga undersökningar ska man dock förbereda sig på en längre handläggningstid.

Handläggningstiden är tiden från det att ärendet görs anhängigt till att avgörandet meddelas. Ansökan blir anhängig när den har inkommit till Museiverkets registratorskontor. Om ansökan är bristfällig, anmodar Museiverket den sökande att komplettera sin ansökan inom utsatt tid. Behovet av komplettering förlänger behandlingstiden. I brådskande fall ska man genast kontakta Museiverket.

Till tillståndsansökan ska bifogas en undersökningsplan som anger tillförlitlig information om objektet som undersöks, mål, metoder, resurser och annat som utförs. Undersökningsplanen kan göras på Museiverkets blankett eller vara fritt formulerad. En fritt formulerad plan ska innehålla informationen som efterfrågas på blanketten. Enhetlig och heltäckande information underlättar och påskyndar behandlingen och jämförelsen av ansökningar. När ansökan bereds ska man bekanta sig med kvalitetsanvisningarna för arkeologiska fältarbeten i Finland på Museiverkets webbplats.

I tillståndsansökan ska följande uppgifter ingå:

1. Uppgifter om undersökningsobjektet

2. Namn på och kontaktuppgifter till den sökande och den ansvarige ledaren för undersökningen

3. Bilagor (obligatoriska)

  • Undersökningsplan (Museiverkets blankett eller en plan med dess uppgifter)
  • Utredning över fältarbetsledarens arkeologiska utbildning och erfarenhet av fältarbete
  • Plan över resurserna och resursfördelningen
  • Kartor – undersökningsobjektets läge ska beskrivas och avgränsas tydligt (i tillräcklig skala och tillräckligt noggrant)
  • Utlåtande från Museiverket eller landskapsmuseet (fältundersökningar som ska utföras med stöd av 15 § i lagen om fornminnen)

Tillståndsansökningar och bilagor skickas till Museiverkets registratorskontor (PB 913, 00101 HELSINGFORS). Tillståndsansökningarna handläggs vid Museiverkets avdelning för kulturmiljötjänster.