00 Sturenkatu2A Ulko3 Soile Tirila 2011 Fbk0441

Uppgifter och samarbete i avdelningen Kulturmiljötjänster

Avdelningen för kulturmiljötjänster ansvarar för expert- och myndighetsuppgifter som anknyter sig till det arkeologiska kulturarvet, bebyggda kulturmiljöer och restaureringen samt kulturmiljön. Avdelningen tar även hand om ärenden gällande traditionsfartyg. Uppgifterna baserar sig på lagen och förordningen om Museiverket. Verksamheten styrs även av lagen om fornminnen, markanvändnings- och bygglagen, lagen om skyddande av byggnadsarvet, kyrkolagen och lagen om ortodoxa kyrkan.

Avdelningen för kulturmiljötjänster deltar i planering av områdesanvändning, såsom planläggning, fungerar som expert gällande skyddsfrågor och styrningen av renovering av skyddade byggnader.

Avdelningen producerar information och ökar kännedomen om skyddet av kulturmiljön samt kulturmiljöns värden och möjligheter. Avdelningen genomför olika skyddsprogram och -projekt, deltar i den internationella verksamheten samt förberedandet och uppföljningen av stöd för kulturarvsbranschen tillsammans med de övriga avdelningarna.

Avdelningen består av fyra enheter:

  • Förvaltning och stöd
  • Restaurering
  • Västra Finlands kulturmiljötjänster
  • Östra och Norra Finlands kulturmiljötjänster

De regionala enheterna har fördelats enligt landskapen så att varje landskap har en utnämnd arkeolog, en restaureringsexpert och en intendent som sköter ärenden gällande byggnads- och kulturmiljöskydd.

Museiverkets organisation

Nedan finns en karta över regionenheternas ansvarsområden. Genom att klicka på kartan visas närmare uppgifter.


Landskapsmuseer i kulturmiljöuppgifter

Landskapsmuseerna är de viktigaste samarbetspartnerna för Museiverkets Kulturmiljötjänster. Kulturmiljöns expert- och myndighetsuppgifter sköts även av de landskapsmuseer som har ett samarbetsavtal med Museiverket. Avtalets omfattning baserar sig på resurserna i respektive landskapsmuseum (byggnadsforskare, expert på restaurering, arkeolog).

Enligt samarbetsavtalet deltar landskapsmuseet t.ex. i markanvändningsprojekt, ger utlåtanden angående planering och deltar i myndighetsförhandlingarna. Förutom kulturmiljöns myndighetsuppgifterna behandlar avtalet inventerings- och undersökningsverksamhet, utveckling av kulturmiljöns uppföljningssystem, styrnings- och rådgivningsarbete, informationsutbyte, informering och tillgång till informationen samt branschens utvecklingsverksamhet såväl nationellt som internationellt.

Likt avtalet med landskapsmuseerna har det avtalats om samarbete med det samiska museet Siida, Esbo stadsmuseum och Vanda stadsmuseum.

Förutom landskapsmuseerna är NTM-centralerna och landskapsförbunden centrala samarbetspartner, likaså många nationella specialmuseer och lokalmuseer.

Yhteistyosopimukset 2015
Yhteistyosopimukset 2015
Samarbetsavtalen mellan Museiverket och landskapsmuseerna definierar myndighetsverksamheten inom kulturmiljöns område.
Samarbetsavtalen

1. Lapplands landskapsmuseum, avtal
2. Tornedalens landskapsmuseum, avtal
3. Norra Österbottens museum, avtal och Bilaga
4. Kajanalands museum, avtal
5. Mellersta Österbottens landskapsmuseum/K. H. Renlunds museum, avtal
6. Österbottens museum, avtal
7. Södra Österbottens landskapsmuseum, avtal
8. Mellersta Finlands museum, avtal
9. Norra Savolax landskapsmuseum/Kuopio kulturhistoriska museum, avtal
10. Norra Karelens museum, avtal
11. Sadakunda museum, avtal
12. Birkaland landskapsmuseum / Tammerfors museer, avtal
13. Nyslotts landskapsmuseum, avtal
14. Egentliga Finlands landskapsmuseum/Åbo museicentral, avtal
15. Egentliga Tavastlands landskapsmuseum/Tavastehus stads historiska museum, avtal
16. Päijänne-Tavastlands landskapsmuseum/Lahtis stadsmuseum, avtal
17. Kymmenedalens museum, avtal
18. Södra Karelens museum, avtal
19. Västra Nylands landskapsmuseum, avtal
20. Mellersta Nylands landskapsmuseum/Helsingfors stadsmuseum, avtal Mellersta Nyland, Avtal av Esbo och Vanda
21. Östra Nylands landskapsmuseum/Borgå museum, avtal
22. Samemuseet Siida, avtal