Ansökan om tillstånd att rubba en fast fornlämning

Enligt 1 § 2 mom. i lagen om fornminnen får fasta fornlämningar varken utgrävas, överhöljas, ändras, skadas, borttagas eller på annat sätt rubbas utan tillstånd som meddelats med stöd av denna lag. Förbudet att rubba en fast fornlämning gäller för såväl privatpersoner som myndigheter.

Tillstånd som beviljats för genomförande av projekt med stöd av en annan lag, till exempel byggnadstillstånd eller marktäktstillstånd, utesluter inte skyldigheten att därutöver ansöka om tillstånd att rubba en fast fornlämning, om en fast fornlämning finns i projektområdet.

Enligt 11 § i lagen om fornminnen kan tillstånd att rubba en fast fornlämning beviljas, om fornlämningen orsakar olägenhet som är oskälig i förhållande till fornlämningens betydelse. Tillstånd att rubba en fast fornlämning kan beviljas markägaren eller en annan aktör som har för avsikt att genomföra en åtgärd som kan inverka på den fasta fornlämningen.

Ärendet rörande tillstånd att rubba en fast fornlämning anhängiggörs med en skriftlig ansökan till Museiverkets registratorskontor

I sin ansökan ska den sökande lämna en tillräcklig och behövlig utredning om följande:

  1. Uppgifter om den sökande
  2. Vilken fornlämning det är fråga om och var den ligger
  3. Markägoförhållanden
  4. Planer som gäller ingreppet i fornlämningen
  5. Olägenhet som den fasta fornlämningen orsakar sökanden och motiveringar till varför projektet inte kan genomföras utan ingrepp i fornlämningen
  6. Ingreppets inverkan på den fasta fornlämningens fysiska bevarande
  7. Projektplan
  8. Bedömning av projektets verkningar

1. Uppgifter om den sökande

Är det fråga om en markägare eller exempelvis ett aktiebolag.

Namn, adress och telefonnummer, dit meddelanden om ärendet kan skickas.

2. Vilken fornlämning det är fråga om och var den ligger

Den sökande kan använda sig av till exempel Museiverkets fornlämningsregister

eventuella forskningsrapporter rörande fornlämningen samt fornlämningsregistrets karttjänst

Om ingen information finns att få på andra sätt, ska fornlämningen specificeras utifrån annat tillgängligt material och information, till exempel genom att fritt beskriva fornlämningen.

För att bekräfta den fasta fornlämningens läge ska man meddela den fasta fornlämningens läge markerat på ett kartutdrag och koordinaterna för fornlämningens plats i mån av möjlighet.

3. Markägoförhållanden

Den sökande ska reda ut inom vilka fastigheters område fornlämningen som är föremålet i ansökan ligger, samt de aktuella fastigheternas ägare.

Fastighetskoderna fås från bland annat fornlämningsregistret. Både koder och ägaruppgifter finns tillgängliga även i Lantmäteriverkets fastighetsdatasystem.

4. Planer som gäller ingreppet i fornlämningen

I ansökan ska man redogöra för vilket projekt som ligger till grunden för behovet att rubba den fasta fornlämningen.

Till ansökan bifogas hela projektplanen som rör den planerade projekthelheten inklusive preliminära tidsplaner, inte bara den delen av helheten som rör den fasta fornlämningen.

5. Olägenhet som den fasta fornlämningen orsakar sökanden och motiveringar till varför projektet inte kan genomföras utan ingrepp i fornlämningen

6. Ingreppets inverkan på den fasta fornlämningens fysiska bevarande

Den sökande ska presentera sin uppfattning av om man kommer att ingripa på den fasta fornlämningen helt eller delvis, eller om genomförandet av projektet exempelvis förutsätter stödjande på grund av rasrisk eller motsvarande.

7. Projektplan

Exempelvis huvudritning som ingår i byggnadsplanen.

En uppdaterad karta med tillräckligt noggrann skala där de planerade åtgärdernas lägen och väsentliga objekt framgår.

En planritning där planerade strukturer och deras lägen framgår.

8. Bedömning av projektets verkningar

Miljökonsekvensbeskrivningen som avses i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017).

En bedömning av en konsult som utför arkeologiska fälttjänster om de planerade åtgärdernas verkningar på den fasta fornlämningen, om en sådan utredning är tillgänglig.

Annars kan bedömningen av verkningarna beskrivas fritt.

Ärenden rörande tillstånd att rubba en fast fornlämning behandlas normalt inom 60 dygn. Särskilt vid ansökningar rörande tillstånd att rubba vitt utbredda fornlämningar bör man förbereda sig för en längre handläggningstid, samma gäller om handläggningen förutsätter inspektion i terrängen.

Handläggningstiden är tiden från att ärendet anhängiggörs till att avgörandet meddelas. Ansökan blir anhängig när den har inkommit till Museiverkets registratorskontor. Om ansökan är bristfällig, uppmanar Museiverket den sökande att komplettera sin ansökan inom en utsatt tid. Behovet av komplettering förlänger handläggningstiden.

Handläggningsavgiften för tillstånd att rubba en fast fornlämning är 1140 euro. Även ett eventuellt negativt tillståndsbeslut är avgiftsbelagt. Priset gäller från 1.1.2024 till 31.12.2025.

Mer information

Lagen om fornminnen 295/1963, Finlex