Anvisning

Inkluderande projekt inom ramen för det europeiska temaåret för kulturarv 2018

Vad eftersträvas med understöden?

Understödet hänför sig till inkluderande projekt som genomförs i anslutning till Europeiska året för kulturarv.  
Närmare information om kulturarvsåret

Målet med Europeiska året för kulturarv är att öka medvetenheten om kulturarvet som en gemensam resurs, göra det möjligt att utnyttja kulturarvet som inspirationskälla och stärka växelverkan mellan kulturarvssektorn och andra kulturella och kreativa branscher. Syftet med anslaget är att utveckla nya verksamhetsformer för att främja växelverkan och individers och sammanslutningars delaktighet i kulturarvet. Som ett resultat av dessa kommer tillgången på och tillgängligheten till kulturarvet att öka.

Understöden beviljas för samarbetsprojekt som inkluderar sammanslutningar, frivilligorganisationer och museer. Vi hoppas kunna se ett brett och ett så tidigt inkluderande av målgrupperna som möjligt i projekten. Understöden förväntas producera projekt och evenemang som lyfter fram Europeiska året för kulturarv 2018. Projekten förväntas särskilt uppmärksamma projektens långsiktiga effekter och verksamhetens beständighet.

Vem kan ansöka om understöd?

Understöd kan beviljas museer, frivilligorganisationer och sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga. 

Vem kan inte ansöka om understöd?

Understöd beviljas inte i form av stipendier till privatpersoner.

För vilket ändamål kan man ansöka om understöd?

Understöd beviljas i första hand följande gemensamma projekt:

 • projekt för att öka och förbättra möjligheterna och aktiviteten bland personer som använder få kulturella tjänster att delta i kulturarvet
 • projekt som stöder människors deltagande i kulturarvet
 • projekt som stöder frivilligt arbete med kulturarvsinnehåll

Projekten kan omfatta t.ex. verksamhet, evenemangsproduktion, utveckling av verksamhetsmodeller, workshops, återanvändning av kulturarvsmaterial och informationsspridning.

Ändamål som inte omfattas av understöd?
 • driftsbidrag, t.ex. för lönekostnader för fast personal eller fastighetskostnader (t.ex. värme, el och vatten)
 • kalkylerade kostnader för talkoarbete
 • anskaffning av utrustning och mjukvara
 • renoveringsprojekt
Hur ansöker man om understöd?

Ansökan om understöd kan lämnas endast under den ansökningstid som Museiverket meddelat. Sökannonsen publiceras på Museiverkets webbsidor.

Ansökan om understöd ska vara framme inom utsatt tid. Ansökningar som kommit in för sent beaktas inte.

Ansökan görs på Museiverkets blankett ”Ansökan om statsunderstöd”.

Ladda ner ansökningsblanketten

Ansökningarna ska inom ansökningstiden lämnas till postadressen Museiverket, PB 913, 00101 Helsingfors. Om ansökan skickas per e-post är adressen kirjaamo@museovirasto.fi. Ansökningar kan även lämnas till vaktmästaren vid Museiverkets verksamhetsställe vid Sturegatan 2a, som vidarebefordrar dem till registratorskontoret. Ansökningarna tas emot på registratorskontoret under dess öppettider (vardagar kl. 9.00–15.00).

En ansökan som skickats per post ska vara framme hos Museiverket före kl. 15 på den sista dagen av ansökningstiden. Museiverkets postadress är Museiverket, PB 913, 00101 Helsingfors.
Det är möjligt att lämna in ansökan per e-post till adressen kirjaamo@museovirasto.fi före kl. 15.00 på den sista dagen av ansökningstiden.

De krävda bilagorna till ansökan utgörs av:

 • Projektutkast till det projekt som ska understödas. Utkastet ska innehålla en beskrivning av projektet, en tidsplan för projektet, en beskrivning av hur projektet ansluter sig till utlysningens mål, en kort presentation av samarbetsparterna och en bedömning av projektets effekter.
 • En presentation av projektets sammanlagda kostnader och de inkomster som fås av projektet och andra understöd som ansökts och fåtts för samma syfte.
 • En verksamhetsberättelse av sammanslutningen eller en annan motsvarande utredning över föregående år, omen sådan inte tidigare lämnats in till Museiverket. För kommunala museer är verksamhetsberättelsen över museiverksamheten eller en motsvarande tillräcklig.
Understödsbeloppet

Understödsbeloppet fastställs från fall till fall.

Understöden är avsedda som delfinansiering av totalkostnaderna för projektet. Finansieringsplanen ska innehålla en specifikation över sökandens självfinansiering, som ska uppgå till minst 10 % av projektets totala kostnader. Understödets andel kan vara högst 90 % av de totalkostnader som kan godkännas för projektet. Självfinansieringsdelen kan omfatta de direkta kostnader som uppkommer av projektet och som kan verifieras ur bokföringen, såsom lönekostnader för personal som anställts för projektet eller upphandlingar.

Behandling av ansökningarna

Prövningen av beviljande av statsunderstöd grundar sig på statsunderstödslagen, en eventuell speciallag, motiveringar i specifika moment som gäller anslag i statsbudgeten och de i utlysningen nämnda nödvändiga förutsättningarna för beviljande av understöd och kriterierna för beviljande enligt typ av understöd.

Ansökningarna behandlas vid Museiverket. Behandlingstiden täcker tiden från det att ärendet inletts fram till beslutet. Ett ärende har inletts när det kommit in till Museiverkets registratorskontor. Den egentliga behandlingen av ansökningarna börjar dock först då ansökningstiden gått ut.

Alla nödvändiga bilagor ska fogas till ansökningarna om statsunderstöd. Detta är absolut nödvändigt för att behandla ansökningarna och för att de ska kunna jämföras sinsemellan. En ansökan kan kompletteras i ett senare skede, men ansökningar som är så färdiga som möjligt påskyndar beslutsprocessen. En komplettering av uppgifterna och bilagor som saknas ska på begäran lämnas in utan dröjsmål innan ett beslut fattats i ärendet. Om en ansökan som lämnats in är bristfällig, uppmanas sökanden att komplettera handlingen inom utsatt tid, om det inte är onödigt med tanke på beslutsprocessen. Den som sänt ansökan får ett meddelande om hur ansökan ska kompletteras. Sökanden kan också komplettera sin ansökan på eget initiativ och lämna in handlingar som är nödvändiga för ett avgörande i ärendet till myndigheten under behandlingen. Ett beslut kan fattas även om de begärda kompletterande redogörelserna inte lämnats in inom utsatt tid. Kompletteringen får inte äventyra likabehandlingen av sökandena. Efter att ansökningstiden gått ut får nya krav inte längre ställas, utan endast brister i ansökningar som skickats inom utsatt tid får åtgärdas.

Understödsbeslut av Museiverket bereds av enheten Utveckling av museibranschen. I beredningen av besluten förs vid behov samarbete med olika myndigheter och andra sakkunniga.
Alla ansökningar besvaras med ett beslut. Sökanden har möjlighet att yrka på rättelse av beslutet hos Museiverket. Ändring i beslut som fattats med anledning av rättelseyrkande kan sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen.

Ansökningar om understöd behandlas enligt anvisningen för förfarandet för beviljande av statsunderstöd, vilken Museiverket godkänt 16.3.2015.
Beslut fattas i regel inom 180 dygn efter det att ansökningstiden gått ut.

Kriterier för bedömning av ansökningarna

Understöd beviljas enligt prövning och ansökningarna bedöms utifrån de uppgifter som lagts fram i ansökan om understöd. Möjligheten att få understöd bestäms utifrån projektets lämplighet, projektets innovativitet och effekt samt projektets kvalitet.

Varje ansökan har minst två bedömare. Vid den kvalitativa bedömningen av ansökningarna (s.k. kollegial bedömning) beaktas följande faktorer

 • Hur väl överensstämmer projektmålen med temaåret och utlysningens mål
 • På vilket sätt genomförs partnerskap i projektet
 • Hur väl har delaktighet och effektivitet beaktats i projektplanen?
 • Hur kvalitativt har genomförandet av projektet planerats (planens och budgetens åskådlighet och kvalitet)
Åtgärder efter att understöd beviljats 

Utbetalning av bidraget
Efter ett positivt beslut betalas understödet i sin helhet till det konto som sökanden har uppgett.

Användningstiden för ett understöd
Understöd få användas under det år det beviljats eller under följande år.

Om ett understöd av synnerligen motiverade skäl inte kan användas inom två år, ska understödstagaren begära tillstånd av Museiverket att överföra rätten att använda stödet till nästa år. Ansökan om överföring av ett understöd ska sökas innan rätten att använda understöd gått ut.

Understödets användningssyfte
Understöd får används enbart för utgifter för det syfte som nämns i beslutet, vilka inkluderats i understödsansökan. Om detta på motiverade grunder är omöjligt, ska understödstagaren anhålla om ändring av användningssyftet för understödet av Museiverket. Ansökan om detta ska göras på så sätt att beslutet om ändring av användningssyftet kan fattas innan understödet används för det ändrade användningssyftet.

Inhibering av ett projekt som beviljats understöd
Om ett projekt som beviljats understöd inhiberas, ska en anmälan göras till Museiverket så fort som möjligt efter att ärendet bekräftats. Om understödstagaren inte tar emot understödet, ska Museiverket underrättas om detta utan dröjsmål.

Redogörelse över användningen av understödet

En understödstagare ska utarbeta en redogörelse över användningen av statsunderstöd som beviljats av Museiverket och lämna in den till Museiverket före det datum som nämns i understödsbeslutet. Redogörelsen över användningen av understödet görs på en blankett  som kan laddas ner här.

De krävda bilagorna till kontoredogörelsen utgörs av:

 • Projektrapport
 • En specifikation över de totala kostnaderna för projektet, inkomster och understöd (verifikat och verifikatkopior sänds enbart på begäran)
 • Eventuella andra bilagor som fastställts i understödsbeslutet

Redogörelsen ska innehålla en beskrivning av följande helheter, till exempel genom att fundera på svar på frågorna nedan:
1. En beskrivning av projektet och dess genomförande

 • Bakgrunden och beredningen av projektet, arbetsgrupp/ansvarspersoner för projektet, sökande efter samarbetsparter; sammanslutningar/intressentgrupper som deltagit i projektet och deras roll i projektet, projektets koppling till strategin för museet eller branschen, uppföljning, rapportering och fortsatta åtgärder som gäller projektet
 • En kort beskrivning av projektets utveckling och resultaten
 • Projektresultat och dokumentation av dessa, tillgången till och långvarigt sparande av material

2. Projektets syften och inverkningar

 • Hur anknyter projektet till målen för kulturarvsåret 2018? Hur uppnåddes målen?
 • Vilka nyheter omfattar projektet med tanke på sökandens verksamhet och medverkande partner? Vilka nyheter för projektet med sig för kulturarvsbranschen och för publik och kunder? På vilket sätt kan projektresultat eller -faser utnyttjas i fortsättningen?

Det godkänns att understödet täcker projektkostnaderna upp till det belopp som meddelats i understödsbeslutet, dock högst 90 % av de faktiska godkända kostnaderna. Om projektet genomförs med lägre kostnader än vad som lagts fram i ansökningsfasen, är understödstagaren skyldig att returnera överskjutande andelen av det utbetalda understödet. 

Exempel:

Ett projekts totalkostnader uppgår enligt ansökan till 8 000 euro.
Museiverkets understöd är högst 7 200 euro (90 %), sökandens självfinansiering uppgår till 800 euro (10 %).

I redogörelsen uppgår de totalkostnader som kan godkännas till 7 000 euro.
Understödet får täcka högst 90 % (= 6 300 euro)
Museiverket återkräver 700 euro.

Godtagbara utgifter

Som godtagbara utgifter ses utgifter som är nödvändiga för projektet upp till ett skäligt belopp. Understöd kan inte användas för att täcka löneutgifter för fast anställda, och inte heller för att täcka sedvanliga verksamhetsutgifter. Kostnader för utrustning och inventarier godkänns i regel inte.

För varje enskilt år beaktas som godtagbara utgifter de utgifter som enligt bokföringslagen och -förordningen och god bokföringspraxis ska tas upp för räkenskapsperioden i fråga. Utgifter som uppkommit innan ansökningstiden gått ut ses inte som godtagbara utgifter.
Kalkylmässiga utgifter som inte grundar sig på utgifter som redan uppkommit är inte godtagbara utgifter.

Löner och arvoden som betalats ut som penninglön eller naturaförmåner godkänns som rimliga kostnader av Museiverket. Verksamhets- eller projektlöner som betalas med understöd ska vara föremål för arbetstidsuppföljning. Understödstagaren ska säkerställa att de löner som tas upp i bokföringen grundar sig på faktiska, uppkomna kostnader. Kalkylmässiga kostnader, t.ex. talko- eller frivilligarbete, godkänns inte. Allokeringen ska också grunda sig på den använda arbetstiden och understödstagaren ska vid behov kunna visa principerna för allokering av lön för verket. Det är inte möjligt att använda arbetskraft som anställts med lönesubvention eller annat sysselsättningsstöd för arbeten som utförs inom ramen för projektet.

Som rimliga resekostnader godkänns faktiska kostnader enligt statens resereglemente, om de inkluderats i understödsansökan och inte uteslutits i beslutet. En resa som täcks med understöd ska göras under så kort tid och med så få kostnader som möjligt. På samma gång ska uppmärksamhet riktas mot att resan görs och uppgifter utförs på ett ändamålsenligt och säkert sätt. Grunder för valet av resesätt ska på begäran läggas fram. Samma grunder gäller också för avlönade personer och personer som utför förtroendeuppdrag.
Kostnader på grund av gåvor i form av pengar eller andra gåvokort med penningvärde är inte godtagbara utgifter.

Mervärdesskatt godkänns som en kostnad som kan täckas med understöd enbart om understödstagaren är den slutliga betalaren av skatten. Med andra ord, om understödstagaren i sin beskattning drar av den mervärdesskatt som mottagaren betalat, godkänns nettokostnaden, det vill säga den kostnad som faktiskt betalats, för understödsobjektet.

Läs också föreskrifterna om användningen av bidraget