Purjelaivaa Korjaamassa. Kuvaaja: Hannu Matikka

Hakemusten käsittely ja päätös

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 1 §:n julkisuusperiaatteen mukaan viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei tässä tai muussa laissa erikseen toisin säädetä. Lain tarkoituksena on 3 §:n mukaan toteuttaa avoimuutta ja hyvää tiedonhallintatapaa viranomaisten toiminnassa sekä antaa yksilölle ja yhteisöille mahdollisuus valvoa julkisen vallan ja julkisten varojen käyttöä, muodostaa vapaasti mielipiteensä ja vaikuttaa julkisen vallan käyttöön ja valvoa oikeuksiaan ja etujaan. Museovirastoon jätetyt valtionavustushakemukset ovat laissa tarkoitettuja viranomaisen asiakirjoja.

Museovirastoon toimitettu avustushakemus tulee julkiseksi, kun Museovirasto on sen vastaanottanut. Julkinen asiakirja voi sisältää ehdottomasti salassa pidettäviä ja harkinnanvaraisesti julkisia osia. Harkinnanvaraisesti julkiset asiakirjat voivat olla joko lähtökohtaisesti julkisia tai lähtökohtaisesti salassa pidettäviä. Hakemuksen asiakirjoihin ei tule liittää salassa pidettäviä henkilötietoja, kuten henkilötunnuksia ja terveystietoja.

Toimitamme valtionavustuslain 32 §:n ja valtioneuvoston asetuksen (688/2001, 1394/2022) mukaisesti vähimmäistiedot valtionavustushakemuksista ja päätöksistä julkaistavaksi Tutkiavustuksia.fi-palveluun. Yksityishenkilöiden osalta palvelussa julkaistaan vain myönteisen päätöksen saaneiden vähimmäistiedot. Palvelussa voidaan lisäksi julkaista muita valtionavustuksen hakemista, myöntämistä ja käyttöä koskevia julkisia tietoja.

Valtionavustusten myöntöharkinta perustuu valtionavustuslakiin, mahdolliseen erityislakiin, valtion talousarvion määrärahoja koskeviin momenttikohtaisiin perusteluihin ja hakuilmoituksessa ilmoitettuihin avustuksen myöntämisen välttämättömiin edellytyksiin ja avustuslajikohtaisiin myöntökriteereihin.

Hakemukset käsitellään Museovirastossa. Käsittelyaika kattaa ajan asian vireille tulosta sen ratkaisuun. Hakemus tulee vireille kun se on vastaanotettu asiointipalvelussa, tai kun vapaamuotoinen hakemus on toimitettu Museoviraston kirjaamoon. Hakemusten varsinainen käsitteleminen alkaa kuitenkin vasta hakuajan päätyttyä.

Valtionavustushakemuksiin on liitettävä kaikki vaaditut asiakirjat. Tämä on välttämätöntä hakemusten käsittelyn ja keskinäisien vertailtavuuden vuoksi. Hakemusta voi täydentää myöhemmin, mutta mahdollisimman täydelliset hakemukset nopeuttavat päätöksentekoa. Tietojen täydennys ja puuttuvat liitteet on pyydettäessä toimitettava ennen asian ratkaisua. Jos toimitettu hakemus on puutteellinen, hakijaa kehotetaan määräajassa täydentämään asiakirjaa, jollei se ole tarpeetonta asian ratkaisemiseksi. Hakemusasiakirjan lähettäjälle ilmoitetaan, miten asiakirjaa on täydennettävä. Hakija voi myös omasta aloitteestaan täydentää hakemustaan ja toimittaa käsittelyn kuluessa viranomaiselle asian ratkaisemisen kannalta tarpeellisia asiakirjoja. Ratkaisu voidaan tehdä, vaikka pyydettyjä lisäselvityksiä ei ole toimitettu annetun määräajan kuluessa. Täydentäminen ei saa vaarantaa hakijoiden yhdenvertaisuutta. Hakumääräajan päättymisen jälkeen ei saa esittää uusia vaatimuksia, vaan ainoastaan täydentää ajoissa lähetetyn hakemuksen puutteita.

Valtionavustuslaissa (668/2001) säädetään niistä perusteista ja menettelyistä, joita noudatetaan valtionavustuksia myönnettäessä. Avustuksen myöntämiseen, käyttöön ja valvontaan liittyen noudatetaan lisäksi

  • Hallintolakia (434/2003)
  • Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019)
  • Tietosuojalakia (1050/2018)
  • Lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999)
  • Asetusta viranomaisen toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta (1030/1999)
  • Lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016)
  • Lakia sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003)
  • Asetusta valtion talousarviosta (1243/1992)
  • Tuloverolakia (30.12.1992/1535)
  • Lakia digitaalisten palveluiden tarjoamisesta (306/2019)

Lait ja asetukset löytyvät osoitteesta www.finlex.fi

Lautakunnat avustavat Museovirastoa entistämisavustusten myöntämisessä arvioimalla valtionavustushakemukset. Lautakunnan kaikki jäsenet saavat arvioitavakseen kaikki haluamansa hakemukset. Jokaisella hakemuksella on vähintään yksi arvioija. Ensisijaisesti kukin lautakunnan jäsen arvioi edustamansa erikoisalan hakemukset.

Hakemusten laadullinen arviointi (ns. vertaisarviointi) on kaksiportainen. Ensin arvioidaan kohteen arvo ja merkitys sekä hankkeen vaikuttavuus ja laatu kohteen palauttamiseksi tai säilyttämiseksi käyttökuntoisena. Tämän jälkeen kohteen hoitoa ja käyttöä arvioidaan kestävän kehityksen periaatteiden arviointikriteereillä.

Lautakunnan jäsenet edustavat kattavasti alan erikoisosaamista. Jäseniksi lautakuntiin pyydetään viranomaisten, museoiden ja harrastajajärjestöjen edustajia sekä restauroinnin ja konservoinnin asiantuntijoita. Jäsenten vaihtuvuus ja alueellinen kattavuus lisäävät päätöksenteon luotettavuutta.

Museovirasto on nimittänyt kaudeksi 2024 - 2026 neljä lautakuntaa. Vesiliikenteen asiantuntemusta edustaa vuodesta 1994 lähtien toiminut perinnealusten asiantuntijalautakunta. Maantieliikenteen asiantuntijalautakunnan koolle kutsumisesta vastaa tieliikenteen erikoismuseo Mobilia. Ilmaliikenteen asiantuntijalautakunnasta vastuun ottaa Suomen ilmailumuseo ja raideliikenteen asiantuntijalautakunnasta Suomen rautatiemuseo. Lautakuntien työtä ohjaa Museoviraston laatima työjärjestys.

Lautakunnan jäsenen tulee ilmoittaa, mikäli hän on esteellinen käsittelemään hakemusta. Esteellisyyttä arvioitaessa noudatetaan mitä on säädetty esteellisyydestä hallintoasian käsittelyssä. Lautakunnan jäsen ei saa antaa mitään tietoa hakuasiakirjoista ja asiantuntijalausunnosta arviointiprosessin aikana ulkopuolisille, eikä myöskään käyttää niistä saamaansa luottamuksellista tietoa omaksi hyödykseen tai kenenkään toisen henkilön hyödyksi tai haitaksi. Vaitiolovelvollisuus jatkuu hakemusten arviointiprosessin jälkeenkin. Hakuasiakirjoja on käsiteltävä ja säilytettävä huolellisesti ja luottamuksellisina.

Timo Kunttu, Suomen merimuseo
Juha Puustinen, Suomen merimuseo
Anna Meronen, Rauman merimuseo
Vilma Lempiäinen, Merivartiomuseo
Pekka Mattila, Merikeskus Forum Marinum
Heikki Häyhä, Metropolia AMK
Aaro Sahari, Suomen merihistoriallinen yhdistys ry
Petri Sipilä, Suomen Laivahistoriallinen yhdistys ry
Paavo Pakkanen, Suomen höyrypursiseura ry
Lauri Elo, Suomen höyrypursiseura ry
Ismo Postareff, Mahogany Yachting Society ry
Jani Vahto, Suomen puuveneilijät ry
Visa Roine, Viaporin telakka ry
Manne Kallio, Helsingin purjelaivasatamayhdistys ry
Hannu Matikka, Museovirasto
Pirkka Leino

Matias Laitinen, Suomen ilmailumuseo
Antti Lappalainen, Suomen Ilmavoimamuseo
Antti Laukkanen, Suomen ilmailumuseo
Diego Carlozzo, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK
Heikki Häyhä, Metropolia AMK
Jouni Kantojärvi, Jone Air Oy
Antti Lahti, Kymi Historic Flight ry
Jouni Laukkanen, Mikkelin Ilmailuyhdistys ry
Taneli Pyysalo
Harri Mustonen, Oldtimer Finland ry
Ilkka Ruohonen, Suomen ilmailuliitto ry / Experimental- ja ultrakevyttoimikunta
Pertti Virtanen, Lentotekniikan Kilta ry

Mikko Pentti, Mobilia
Juha Hirvilammi, Maatalousmuseo Sarka
Anssi Saari, Sotamuseo
Leila Suutarinen, Vehoniemen automuseo
Janne Ollenberg, Automuseoiden neuvottelukunta
Mika Peippo, Suomen automobiilihistoriallinen keskusliitto ry
Veikko Mäenhovi, Veteraanikuorma-autoseura ry
Kalervo Jussila, Veteraanimoottoripyöräklubi ry
Risto Pennanen Suomen linja-autohistoriallinen seura ry ja Suomen linja-autoharrastajat ry
Jussi Muotiala, Autohistoriallinen Seura ry
Petteri Sappinen, AKK Motorsport
Arto Sorvali, Finnish Hot Rod Association ry
Martti Piltz, Maarakennuskoneiden liitto ry
Anni Antila, Vanhat Velot ry
Ari Ojala, Masinistit ry
Maija Räihä, Suomen Vaunuhistoriallinen Seura ry

Tiina Lehtinen, Suomen rautatiemuseo
Iiro Niemi, Suomen rautatiemuseo
Sakari Hanhimäki, Suomen Rautatiemuseo
Markku Nummelin, Resiina-lehden päätoimittaja
Timo Lintinen, VR-Yhtymä
Kai Arponen, Haapamäen Museoveturiyhdistys
Sakari K. Salo
Miika Lumitsalo, Rautatiemuseon Ystävät ry
Matti Bergström, Suomen Rautatiehistoriallinen Seura
Visa Tammi, Rautatiemuseon Ystävät ry
Pertti Siltakoski, Sinisten vaunujen ystävät ry
Juha Vuorinen
Marko Anttila, Veturimuseo
Marko Laine, Museorautatieyhdistys
Joona Siltakoski, Porvoon Museorautatieyhdistys
Daniel Federley
Janne Ridanpää, Topparoikka ry
Matti Mäntyvaara, Pohjois-Suomen Rautatieharrastajat

Museoviraston avustuspäätös valmistellaan Kulttuuriympäristöpalvelut-osastolla. Päätösten valmistelussa tehdään tarvittaessa yhteistyötä eri viranomaisten ja muiden asiantuntijoiden kanssa.

Kaikista hakemuksista annetaan hakijalle päätös, johon voi vaatia oikaisua Museovirastolta. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen voi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.

Avustushakemusten käsittelyssä noudatetaan Museoviraston 10.9.2018 hyväksymää valtionavustusten menettelytapaohjetta.

Päätöksestä ilmoitetaan kirjallisesti sähköisessä asiointipalvelussa. Ratkaisu annetaan pääsääntöisesti 180 vuorokauden kuluessa hakuajan päättymisestä.

Asiointipalvelun kautta tehtyyn hakemukseen annetaan päätös saman asioinnin kautta. Päätöksen voi noutaa kirjautumalla asiointiin ja avaamalla kyseisen hakemuksen tiedot.

Avustuspäätöksen saapumisesta tulee ilmoitus hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.

Päätöksen noutamiseksi on kirjauduttava asiointiliittymään alla olevista linkeistä

Yksityishenkilön kirjautuminen asiointipalveluun

Valitse kirjautumissivulla olevasta alasvetovalikosta virastoksi "MV". Klikkaa sen jälkeen Henkilökirjautuminen-kuvaketta.

Yhteisöhakijoiden kirjautuminen asiointipalveluun

Valitse kirjautumissivulla olevasta alasvetovalikosta virastoksi "MV". Klikkaa sen jälkeen Yhteisön puolesta asiointi -kuvaketta.

Muille kuin asioinnin kautta hakeneille toimitetaan päätös kirjeenä postin kautta.