Checker A-8. Kuvaaja: Jussi Muotiala

Usein kysyttyä

Voiko kuka tahansa saada avustusta?

Entistämisavustusta voi hakea yksityishenkilöt ja oikeustoimikelpoiset yhteisöt. Etusijalle päätöksiä tehtäessä asetetaan yleishyödylliset yhteisöt. Avustusta ei voi hakea kohteisiin, jotka omistaa tai joita hallitsee julkisyhteisö (valtio, kunta, seurakunta) tai museo. 

Museovirasto voi myöntää avustusta kuntien, yhdistysten ja säätiöiden ylläpitämien ei-ammatillisten museoiden hankkeisiin, joiden tavoitteena on mm. kokoelmien ja rakennusten säilyminen. Lisätietoja paikallismuseoille tarkoitetuista avustuksista löytyy tästä    

Miten varmistan, että hakemukseni tulee ajoissa perille?

Sähköinen hakemus on lähetettävä viimeisenä hakupäivänä kello 15 mennessä. Huomioi, että järjestelmässä on ruuhkaa viimeisenä hakupäivänä.

Jos haluat lähettää vapaamuotoisen paperihakemuksen on sen oltava perillä Museovirastossa viimeisenä hakupäivänä klo 15 mennessä.

Tarkista viimeinen hakupäivä verkkosivujen hakuilmoituksesta.

Jos lähetän paperihakemuksen, riittääkö viimeisen hakupäivän postileima?

Ei riitä. Hakemuksen tulee olla perillä Museovirastossa hakuajan viimeisenä päivänä klo 15 mennessä.

Kuinka vanha avustettavan kulkuvälineen pitää olla?

Avustettavan kulkuvälineen tulee olla Suomessa rakennettu ja iältään vähintään 50 vuotta vanha. Ulkomailla rakennetulle kulkuvälineelle voidaan myöntää avustusta, jos se on ollut Suomessa käytössä vähintään 50 vuoden ajan.

Avustus voidaan myöntää vain sellaisille kulkuvälineille, jotka on rekisteröity Suomeen tai joiden kotipaikka on Suomessa. Ulkomaille rekisteröityjä tai ulkomailla säilytettäviä kohteita ei voida avustaa. 

Millaisiin korjaustöihin avustusta voi saada?

Korjaustöiden tulee olla luonteeltaan restauroivia tai poikkeustapauksissa konservoivia. 

Avustukset myönnetään restaurointiin (entisöinti, entistäminen), jolla tarkoitetaan kohteen tai sen osan kulttuurihistoriallisen arvon (esimerkiksi alkuperäisyys tai historiallinen kerroksisuus) säilyttävää korjaamista. Restaurointi perustuu aina kohteesta hankittuun dokumentoituun tietoon ja/tai historiallisiin lähteisiin. Muut kuin kohteen historiaan kuuluvat materiaalit, menetelmät ja tekniikat voivat vain poikkeustapauksessa olla osa restaurointia, mikäli niiden suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon säilytettävän kohteen kulttuurihistorialliset arvot ja ne ovat kokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukaisia.

Kohteen tai sen osan konservointiin tai rekonstruointiin myönnetään avustusta vain poikkeustapauksissa. Konservoinnilla tarkoitetaan kohteen tai sen osan käsittelemistä siten, että sen säilyminen turvataan. Rekonstruointi on uuden rakentamista hävinneestä kohteesta tai sen osasta säilyneiden jäänteiden tai asiakirjalähteiden perusteella.

Voiko hankkeeseen hakea avustusta myös muualta kuin Museovirastosta?

Kyllä voit, mutta ilmoita hakemuksessasi miltä eri tahoilta olet jo saanut tai hakemassa avustusta samaan hankkeeseen.

Voinko hakea avustusta useaan eri kohteeseen samaan aikaan?

Avustusta voi hakea vain yhteen kulkuvälineeseen kerrallaan.

Voinko hakea avustusta jonkun toisen puolesta?

Avustusta voi hakea vain kohteen omistaja. 

Mihin sitoutuu, jos avustuksen saa?

Avustuksen saaja sitoutuu noudattamaan hakemuksessa esittämäänsä Museoviraston hyväksymää restaurointisuunnitelmaa.

Jokaiselle avustuskohteelle nimetään valvoja, johon on oltava yhteydessä ennen töiden aloittamista, työn aikana ja korjaustöiden valmistuttua. Valvojan kanssa voidaan tarvittaessa sopia yksityiskohtaisemmin käytettävistä materiaaleista ja korjaustavoista. Valvoja pyrkii mahdollisuuksien mukaan käymään kohteissa paikan päällä, mutta yleensä neuvonta tehdään puhelimitse tai sähköpostilla.

Miten myönnetty avustus maksetaan?

Myönnetty avustus maksetaan yhdessä erässä sen jälkeen, kun työt on tehty ja valvoja on ne hyväksynyt. Kun työt on tarkastettu ja hyväksytty avustuksensaaja lähettää sähköisen asioinnin kautta 1) selvityksen avustuksen käytöstä ja 2) maksatuspyynnön. Nämä voidaan lähettää asioinnissa samalla kertaa. Vastuuvalmistelija tarkastaa avustuksen käytön avustuksensaajan lähettämän selvityksen perusteella. Jos selvitykseen halutaan lisätietoja vastuuvalmistelija pyytää niitä asioinnissa avustuksensaajalta. Sen jälkeen kun selvitys on hyväksytty, voidaan myönnetty avustus laittaa maksuun.

Mitä kuluja hankkeessa hyväksytään?

Avustuspäätös tehdään avustushakemuksessa ilmoitettujen tietojen perusteella. Hakemuksessa pyydetään kustannusarvio, rahoitussuunnitelma ja restaurointisuunnitelma. Päätöksessä ilmoitetaan aina mikä on hankkeen hyväksytty kokonaiskustannusarvio, jonka perusteella avustus on myönnetty. Päätöksessä ilmoitetaan aina myös käyttötarkoitus, johon avustus on myönnetty. Hyväksyttäviä kuluja ovat työpalkat työnantajakuluineen, urakkapalkkiot ja materiaalikulut. Esimerkiksi omaa työtä, omia materiaaleja, talkoita tai matka- ja majoituskuluja ei voida hyväksyä kustannuksiksi.

Voit aloittaa hakkeen ennen päätöstä, mutta hyväksyttäviä kuluja ovat ainoastaan sellaiset kulut, jotka ovat syntyneet sen jälkeen kun avustushakemus on jätetty sisään. 

Huomaa, että avustus maksetaan avustuksensaajalle hankkeen toteutuneiden kustannusten perusteella. Jos toteutuneet kustannukset ovat pienemmät kuin mitä hakemuksessa ja päätöksessä on ilmoitettu, laitetaan avustuksesta maksuun pienempi summa kuin mikä päätöksessä on mainittu. Jos Museovirasto on myöntänyt avustusta esimerkiksi 10 000 euron hankkeeseen 50 % eli 5000 euroa, ja toteutuneet kokonaiskustannukset ovat 5000 euroa, niin avustuksesta voidaan tällöin laittaa maksuun ainoastaan 50 % eli 2500 euroa.  

Uutta avustusta voi saada vasta kun edellinen avustus on tilitetty hyväksyttävästi.

Kuinka kauan päätöksentekoon kuluu aikaa?

Hakuajan päätyttyä kaikki määräaikaan mennessä saapuneet hakemukset käydään läpi. Puutteellisiin hakemuksiin pyydetään täydennyksiä. Hakemusten lukumäärästä riippuen hakemusten läpikäymiseen kuluu aikaa 2 - 3 viikkoa. Hakemusten täydentämiseen hakijoille annetaan aikaa 2 viikkoa.

Kun hakemusten täydentämiseen annettu aika on päättynyt, aloittavat lautakunnan jäsenet hakemusten arvioinnin. Lautakunnan jäsenille annetaan arviointiin aikaa 2 - 4 viikkoa. Kun arviointiin varattu aika päättyy lautakunta kokoontuu keskustelemaan hakemuksista ja annetuista arvioinneista. Kokouksessa tehtyjen keskustelujen mukaan laaditaan luonnos Museovirastolle kielteisistä ja myönteisistä avustusesityksistä. Avustukset esittelee Museovirastolle vastuuvalmistelija, joka kulkuvälineiden restaurointiavustuksissa on erikoistutkija Hannu Matikka. Päätöksen avustuksista tekee Museovirasto.    

Ratkaisu tehdään kaikissa tapauksissa 180 vuorokauden kuluessa hakuajan päättymisestä.