DC-3 Hellsinki Malmin lentokentällä  . Kuvaaja: Mikko Härö

Avustuksen käyttö, selvitys ja maksatus

Museovirasto nimeää avustuspäätöksessä kohteelle valvojan. Avustuksen saajan tulee olla yhteydessä avustuspäätöksessä nimettyyn valvojaan ennen töiden aloittamista. Valvoja tarkastaa suunnitelmat ja lisäohjeet sekä antaa luvan töiden aloittamiselle. Työn valmistuttua tulee olla uudelleen yhteydessä valvojaan, jonka kanssa sovitaan lopputarkastuksesta. Valvoja tarkastaa työt niiden valmistuttua.

Myönnettyä avustusta ei voi maksaa avustuksensaajalle ilman valvojan töiden hyväksyntää ja lopputarkastusta.

Avustusta ei myönnetä ennen haun avaamista tehtyihin töihin.

Avustuksen voi käyttää ainoastaan avustuspäätöksessä mainitusta käyttötarkoituksesta aiheutuviin menoihin päätöksessä mainitun ajan kuluessa.

Avustuksen käytölle ei voida myöntää jatkoaikaa.

Avustusta ei voi siirtää kohteen uudelle omistajalle.

Avustuksen saajan yhteystietojen muuttumisesta tulee tehdä ilmoitus Museovirastoon.

Avustetun hankkeen peruuntuessa on siitä tehtävä kirjallinen ilmoitus Museovirastoon mahdollisimman pian asian varmistuttua.

Avustusta hakevan tahon tulee selvittää ja ottaa toiminnassaan huomioon mahdollinen velvollisuutensa noudattaa lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016; hankintalaki).

Avustuspäätöksen ehtojen muuttamista on haettava kirjallisesti.

Asiointipalvelussa voi tehdä pyynnön avustuksen käyttötarkoituksen muutoksesta. Selvityksen määräpäivää voidaan siirtää vain avustuksen voimassaolon rajoissa, ottaen huomioon selvityksen ja maksatuksen käsittelyyn varattava aika. Muutoksien tulee olla perusteltuja ja valvojan hyväksymiä.

Myös avustuksen mahdollinen peruutus tehdään kirjallisesti asiointipalvelussa.

Avustusta vapaamuotoisesti hakeneet tekevät myös jatkotoimenpiteet vapaamuotoisesti kirjallisina, kirjeellä tai sähköpostilla.

Myönnetty avustus maksetaan avustuksensaajalle kahdessa erässä siten, että hankkeen alkaessa voi pyytää maksatukseen 50 % myönnetystä avustuksesta, ja loput 50 % sen jälkeen, kun hanke on valmistunut.

Avustuksen loppuosa maksatus edellyttää, että avustuspäätöksessä mainitut työt ovat valmiit, valvoja on ne hyväksynyt ja avustuksen saaja on toimittanut Museovirastoon selvityksen avustuksen käytöstä ja toteutuneista kustannuksista sekä maksatuspyynnön.

Avustusta maksetaan avustuspäätöksessä ilmoitetun summan verran kuitenkin enintään 50 % toteutuneista hyväksytyistä kustannuksista, mikäli hanke toteutuu hakuvaiheessa esitettyä pienemmin kustannuksin.

Arvonlisävero hyväksytään avustettavaksi kustannukseksi vain, jos se jää avustuksen saajan lopullisesti maksettavaksi. Toisin sanoen, mikäli avustuksen saaja vähentää verotuksessaan maksamansa arvonlisäverot, avustettavalle kohteelle hyväksytään kustannus nettomääräisenä, eli se mikä tosiasiallisesti maksettiin (alv 0%).

Museoviraston avustuksia koskevan menettelytapaohjeen mukaan vain yli 500.000 euron avustuksen saaneilla yhteisöillä/yrityksillä, joilta tilintarkastuslaki edellyttää auktorisoidun tilintarkastajan tarkastamaa tilinpäätöstä, tulee olla selvityksen liitteenä tilintarkastajan lausunto avustuksen käyttämisestä siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Museoviraston myöntämän valtionavustuksen käytöstä tehdään selvitys, joka tulee toimittaa Museovirastoon avustuspäätöksessä mainittuun päivämäärään mennessä. Selvitys on hankkeen loppuraportti, jonka hyväksyminen on edellytys avustuksen maksamiselle. Selvitykseen liitetään 2-3 valokuvaa valmiista työstä tai erillinen hankeraportti.

Hankkeen kuitteja ja muita tositteita ei liitetä selvitykseen, vaan ne tulee säilyttää hyvää kirjanpitotapaa noudattaen avustuksensaajan hallussa kuusi vuotta. Museovirasto tekee tarkastuksia ja pyytää kuitteja tarvittaessa.

Selvityksen lisäksi avustuksen saajan tulee tehdä maksatuspyyntö, joka tehdään asiointipalvelussa.

Selvityksen ja maksatuspyynnön teko aloitetaan kirjautumalla asiointiliittymään:

Yksityishenkilön kirjautuminen asiointipalveluun

Valitse kirjautumissivulla olevasta alasvetovalikosta virastoksi "MV". Klikkaa sen jälkeen Henkilökirjautuminen-kuvaketta.

Yhteisöhakijoiden kirjautuminen asiointipalveluun

Valitse kirjautumissivulla olevasta alasvetovalikosta virastoksi "MV". Klikkaa sen jälkeen Yhteisön puolesta asiointi.

Vapaamuotoisen hakemuksen jättäneet avustuksensaajat tekevät selvityksen lomakkeelle, joka pyydetään avustuksesta lisätietoja antavalta virkahenkilöltä Museovirastosta.

Avustetun hankkeen peruuntuessa on siitä tehtävä ilmoitus Museovirastoon mahdollisimman pian asian varmistuttua. Jos avustuksen saaja ei ota avustusta vastaan, on siitä ilmoitettava viipymättä Museovirastoon.

Valtionavustuslain (688/2001) mukaan valtionavustuksen saajan tulee viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti saamansa valtionavustus tai sen osa valtionavustuslain mukaisine korkoineen.

Virheellisesti maksettu avustus tulee palauttaa Museoviraston tilille:

IBAN: FI96 8129 9710 0116 51
BIC: DABAFIHH.

Palautuksen yhteydessä on mainittava päätöksen diaarinumero.

Avustuksen saajan on maksettava palautettavalle tai takaisin perittävälle määrälle korkoa avustuksen maksupäivästä alkaen. Koron määrä on korkolain (633/1982) mukainen viitekorko lisättynä kolmella prosenttiyksiköllä. Jos takaisin perittävää määrää ei makseta viimeistään Museoviraston asettamana eräpäivänä, sille on maksettava vuotuista viivästyskorkoa. Se määräytyy korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisesti.

Museovirasto voi jättää osan palautettavasta tai takaisin perittävästä määrästä, sille laskettavasta korosta tai viivästyskorosta perimättä, jos täysimääräinen palauttaminen tai takaisinperintä katsotaan kohtuuttomaksi valtionavustuksen saajan taloudelliseen asemaan ja olosuhteisiin tai niiden muutokseen nähden. (Valtionavustuslaki 26.1 §)

Erityisen painavasta syystä Museovirasto voi päättää, että palautettava tai takaisin perittävä määrä, sille laskettava korko tai viivästyskorko jätetään kokonaan perimättä. (Valtionavustuslaki 26.2 §)