Avustuksen käyttö, selvitys ja maksatus

Maailmanperintökohteiden hoitoavustus 2021

Museovirasto maksaa avustuksen yhdessä erässä sen jälkeen, kun avustuspäätöksessä mainitut työt ovat valmiit, valvoja on ne hyväksynyt ja avustuksen saaja on toimittanut Museovirastoon selvityksen avustuksen käytöstä sekä maksatuspyynnön.

Avustuksen käytön valvonta

Avustuspäätöksessä on kohteelle kirjattu Museoviraston nimeämä, rakennusrestaurointiin perehtynyt valvoja. Avustuksen saajan tulee olla yhteydessä avustuspäätöksessä nimettyyn valvojaan ennen töiden aloittamista. Valvoja hyväksyy korjaussuunnitelmat ja voi opastaa ja antaa lisäohjeita käytettävistä työmenetelmistä ja –materiaaleista. Valvoja antaa luvan töiden aloittamiselle. Avustuksen saajan tulee kirjata yhteydenoton päivämäärä ja valvojan nimi muistiin.

Avustuksen käyttöä koskevat määräykset

Avustusta ei myönnetä ennen hakuajan päättymispäivää tehtyihin tai aloitettuihin töihin. Avustettavan kohteen tai alueen ominaisluonteen ja historiallisen aitouden on säilyttävä. Korjattaessa sallitaan vain pienet muutokset. Työt on tehtävä perinteisin tai niitä vastaavin työmenetelmin ja rakenteellisin ratkaisuin ja niissä on käytettävä alkuperäisiä tai vastaavia materiaaleja.

Rakentamiseen tarvittavat luvat on haettava kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta ennen hankkeeseen ryhtymistä. Tarvittavat lausunnot tulee pyytää ennen avustuksen hakemista. Avustuspäätös ei ole Museoviraston lausunto lupa-asiassa.

Avustus estää vaikutusaikanaan (myöntövuosi ja kaksi seuraavaa kalenterivuotta) kotitalousvähennyksen korjausmenoista niissä kohteissa, joihin avustusta on myönnetty. Kohteella tarkoitetaan sitä rakennuksen osaa (esimerkiksi kattoa, ikkunoita tai julkisivua) jonka kunnostukseen tai entistämiseen avustus on myönnetty.Avustuksen voi käyttää ainoastaan avustuspäätöksessä mainitusta käyttötarkoituksesta aiheutuviin menoihin päätöksessä mainitun ajan kuluessa.

Avustuksen saajan yhteystietojen muuttumisesta tulee tehdä ilmoitus Museovirastoon.

Avustetun hankkeen peruuntuessa on siitä tehtävä kirjallinen ilmoitus Museovirastoon mahdollisimman pian asian varmistuttua.

Avustuksen saajan tulee selvittää, onko sillä velvollisuus noudattaa hankintalainsäädäntöä, ja ottaa tämä toiminnassaan huomioon. Myös valtioon, kuntiin tai seurakuntiin kuulumaton avustuksen saaja voi olla velvollinen kilpailuttamaan hankintansa noudattaen hankintalain mukaisia menettelyitä.

Jatkopäätökset

Tarkista avustuspäätöksestä mille työkohteelle avustusta on myönnetty. Avustusta ei välttämättä ole myönnetty kaikkiin hakemuksessa esitettyihin työkohteisiin.

Avustuspäätöksen ehtojen muuttamista on haettava kirjallisesti. Asiointipalvelussa voi tehdä pyynnön avustuksen käyttötarkoituksen muutoksesta tai avustuksen siirrosta esim. kohteen uudelle omistajalle. Selvityksen määräpäivää voidaan siirtää vain avustuksen voimassaolon rajoissa ottaen huomioon selvityksen ja maksatuksen käsittelyyn varattava aika. Muutoksien tulee olla perusteltuja ja valvojan hyväksymiä.

Myös avustuksen mahdollinen peruutus tehdään kirjallisesti asiointipalvelussa.

Avustusta vapaamuotoisesti hakeneet tekevät myös jatkotoimenpiteet vapaamuotoisesti kirjallisina, kirjeellä tai sähköpostilla.

Töiden hyväksyntä ja lopputarkastus

Työn valmistuttua tulee olla uudelleen yhteydessä avustuspäätöksessä mainittuun valvojaan, jonka kanssa sovitaan lopputarkastuksesta. Valvoja tarkastaa työt niiden valmistuttua ja toimittaa Museovirastolle tiedon töiden hyväksyttävästä suorituksesta. Myönnettyä avustusta ei voida maksaa avustuksensaajalle ilman valvojan töiden hyväksyntää ja lopputarkastusta.

Selvitys avustuksen käytöstä ja maksatuspyyntö

Museoviraston myöntämän valtionavustuksen käytöstä tehdään selvitys, joka tulee toimittaa Museovirastoon avustuspäätöksessä mainittuun päivämäärään mennessä. Selvitys on hankkeen loppuraportti, jonka hyväksyminen on edellytys avustuksen maksamiselle.

Selvitykseen tarvitaan yksityiskohtaisia tietoja hankkeesta:

Mitä tehtiin? Ota valokuvia työkohteesta sen eri työvaiheissa ja valmiina. Tekstitä valokuvat niin, että käy ilmi, mitä vaihetta ja kohdetta kuvat esittävät. Kirjaa ylös käytetyt materiaalit (esimerkiksi maalien nimet)

Kuka teki? Kirjaa muistiin urakoitsijoiden yritysnimet ja yhteystiedot sekä työntekijöiden nimet ja ammatillinen pätevyys restaurointitöihin.

Miten ja millä aineilla tehtiin? Avustus on myönnetty sillä ehdolla, että työt tehdään perinteisin tai niitä vastaavin työmenetelmin ja rakenteellisin ratkaisuin ja niissä käytetetään alkuperäisiä tai vastaavia materiaaleja. Jos hanke- tai korjaussuunnitelman mukaisia materiaaleja ja työtapoja on jouduttu muuttamaan työn aikana, kirjataan selvitykseen uudet ratkaisut ja perustelut miksi niihin päädyttiin. Muutoksilla tulee olla valvojan hyväksyntä.

Mitä maksoi? Kirjaa muistiin ja kerää talteen tilitykseen kelpaavat, avustuspäätöksessä mainittuihin töihin liittyvät laskut ja kuitit: restaurointitöihin kohdistuneet suunnittelupalkkiot, teline-, urakka-, työ- ja materiaalikustannukset.

Omaa työtä, talkootyötä, omia matkoja ja materiaaleja ei voida hyväksyä avustettaviksi.

Saaja säilyttää kuitit!

Hankkeen kuitteja ja muita tositteita ei liitetä selvitykseen, vaan ne tulee säilyttää hyvää kirjanpitotapaa noudattaen avustuksensaajan hallussa kuusi vuotta. Museovirasto tekee tarkastuksia ja pyytää kuitteja tarvittaessa.

Selvityksen lisäksi avustuksen saajan tulee tehdä maksatuspyyntö, joka tehdään asiointipalvelussa.

Selvityksen ja maksatuspyynnön teko aloitetaan kirjautumalla asiointiliittymään:

Yksityishenkilön kirjautuminen asiointipalveluun

Valitse kirjautumissivulla olevasta alasvetovalikosta virastoksi "MV". Klikkaa sen jälkeen Henkilökirjautuminen-kuvaketta.

Yhteisöhakijoiden kirjautuminen asiointipalveluun

Valitse kirjautumissivulla olevasta alasvetovalikosta virastoksi "MV". Klikkaa sen jälkeen Yhteisön puolesta asiointi -kuvaketta.

Vapaamuotoisen hakemuksen jättäneet avustuksensaajat tekevät selvityksen näiltä verkkosivuilta löytyvää lomaketta käyttäen.

Avustuksen maksaminen

Museovirasto maksaa avustuksen yhdessä erässä sen jälkeen, kun avustuspäätöksessä mainitut työt ovat valmiit, valvoja on ne hyväksynyt ja avustuksen saaja on toimittanut Museovirastoon selvityksen avustuksen käytöstä ja toteutuneista kustannuksista sekä maksatuspyynnön.

Avustusta maksetaan avustuspäätöksessä ilmoitetun summan verran kuitenkin enintään 50 % toteutuneista hyväksytyistä kustannuksista, mikäli hanke toteutuu hakuvaiheessa esitettyä pienemmin kustannuksin.

Arvonlisävero hyväksytään avustettavaksi kustannukseksi vain, jos se jää avustuksen saajan lopullisesti maksettavaksi. Toisin sanoen, mikäli avustuksen saaja vähentää verotuksessaan maksamansa arvonlisäverot, avustettavalle kohteelle hyväksytään kustannus nettomääräisenä, eli se mikä tosiasiallisesti maksettiin (alv 0%).

Museoviraston avustuksia koskevan menettelytapaohjeen mukaan vain yli 500.000 euron avustuksen saaneilla yhteisöillä/yrityksillä, joilta tilintarkastuslaki edellyttää auktorisoidun tilintarkastajan tarkastamaa tilinpäätöstä, tulee olla selvityksen liitteenä tilintarkastajan lausunto avustuksen käyttämisestä siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.