Tietoa Ja Taitoa

Avustusten päämäärä ja tavoitteet

Avustusten päämäärä on varmistaa arvokkaiksi luokiteltujen liikenteen kulttuuriperintökohteiden asianmukainen hoito ja käyttö.

Hoito ja käyttö on asianmukaista silloin, kun se on

 • aktiivista, yhteisöllistä, osallistavaa, saavutettavaa ja tasa-arvoista
 • ylläpitää osaamista ja lisää ymmärrystä
 • huomioi vastuullisen kuluttamisen ja kestävän talouskasvun tavoitteet
 • vaikuttaa liikenteen kulttuuriympäristöjen säilymiseen
 • ylläpitää ja kehittää kestävää kulttuurimatkailutoimintaa

Päämäärän saavuttamiseksi asetuissa tavoitteissa on huomioitu opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan sekä Museoviraston omalle avustustoiminnalleen asettamat kestävän kehityksen tavoitteet.

Avustuksista päätettäessä katsotaan eduksi, jos

 • hoito ja käyttö perustuu liikenteen kulttuuriperinnön kansallisissa tai kansainvälisissä peruskirjoissa (raideliikenne: Riian peruskirja, vesiliikenne: Barcelonan peruskirja ja maantieliikenne: Torinon peruskirja) esitettyihin periaatteisiin, ohjeisiin ja suosituksiin
 • hoito ja käyttö tuottaa tallennettua tietoa, jolla varmistetaan työalan ymmärryksen ja osaamisen säilyminen tuleville sukupolville.
 • hoitoon ja käyttöön liittyvää tietoa jaetaan avoimesti ja monipuolisesti.
 • hoito ja käyttö on aktiivista, yhteisöllistä, tasa-arvoista ja osallistavaa.
 • hoidossa ja käytössä huomioidaan ympäristökuormitusta vähentävät ratkaisut.
 • hoito ja käyttö työllistää suoraan tai välillisesti työalan erikoisosaajia.
 • hoito ja käyttö vaikuttaa liikenteen kulttuuriympäristöjen säilymiseen.
 • hoito ja käyttö luo, ylläpitää tai kehittää kestävää kulttuurimatkailutoimintaa.