The Old Galley Dockayard At Suomenlinna Helsinki

Millä perusteilla hakemuksia arvioidaan?

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuvat kokonaisarviointiin. Arviointi suoritetaan arviointikriteerien perusteella.

Museovirasto pyrkii strategiansa mukaisesti pitämään huolta monimuotoisen kulttuuriperinnön säilymisestä, edistää sen saavutettavuutta ja avointa käyttöä sekä vahvistaa kestävää kehitystä ja yhteistä hyvinvointia. Museoviraston strategia on luettavissa viraston verkkosivuilta

Lisää tietoa kestävästä kehityksestä, kestävän kehityksen toimikunnan työstä, Agenda2030:sta ja yhteiskuntasitoumuksesta valtioneuvoston kanslian ylläpitämiltä verkkosivuilta

Museovirasto voi myöntää avustusta vain, jos valtionavustuslain mukaiset avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset täyttyvät. Museovirasto ottaa yleiset edellytykset huomioon myös avustuksen määrää harkittaessa.

Valtionavustuksen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat (valtionavustuslain 7 § 1 mom):

 • Tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä.
 • Avustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta.
 • Avustuksen myöntäminen on tarpeellista, kun otetaan huomioon hakijan saama muu julkinen tuki sekä hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus.
 • Valtionavustuksen myöntäminen vääristää vain vähän kilpailua ja markkinoiden toimintaa.

Hakemukset arvioidaan pisteyttämällä, ja arviointi on kaksiportainen.

Ensimmäisenä arvioidaan kulkuvälineen arvo sekä aikaansaannos eli avustushakemuksen kohteena olevan hankkeen tuotos.

Tämän jälkeen arvioidaan tulokset, joita tuotoksella saavutetaan. Avustusta ei voida myöntää, jos hankkeen tuotoksilla saavutetuilla välittömillä tuloksilla ei aikaansaada valtionavustukselle asetettuja vaikutuksia. Mitä enemmän vaikutuksia, sitä paremmat mahdollisuudet saada avustushakemuksesta myönteinen päätös.

Auto- ja tieliikenteen valtakunnallinen vastuumuseo Mobilia on tuottanut digitaalisen kaikille avoimen oppimisympäristön, jossa kerrotaan mm. ajoneuvohistoriallisista lähteistä, säilyttävistä kunnostusmenetelmistä ja myös Museoviraston myöntämistä liikenteen kulttuuriperintöavustuksista. Vaikka oppimisympäristö on toistaiseksi suunniteltu lähinnä maantieliikenteen kulkuvälineiden harrastajien käyttöön, voi kaikki avustusta hakevat kirjautua verkkotyöpajaan, jossa pystyy mm. harjoittelemaan avustushakemuksen täyttämistä. Oppimisalusta löytyy osoitteesta https://mobilia.fi/fi/museo/ve...

Hakukohtaisten arviointiperusteiden pisteytys, ensimmäinen vaihe

Kohteen arvo ja merkitys

 • 3 pistettä
  Valtakunnallisesti merkittävä kohde, jonka historiallinen arvo, edustavuus sekä lähde- ja dokumentaatioarvo on hyvä tai kiitettävä.
 • 2 pistettä
  Maakunnallisesti, alueellisesti tai paikallisesti merkittävä kohde, jonka edustavuus sekä lähde- ja dokumentaatioarvo on hyvä tai kiitettävä.
 • 1 piste
  Kohteen arvoa ja merkitystä on vaikea arvioida, koska hakemuksessa esitetyt tiedot ovat puutteellisia; kohteella ei ole erityistä merkitystä oman tyyppinsä edustajana.

Hankkeen vaikutus kohteen säilymiseen asianmukaisessa käytössä ja kunnossa

 • 3 pistettä
  Välttämättömät ja kiireelliset laajat toimenpiteet, joilla varmistetaan kohteen esimerkillinen hoito ja käyttö. Hankkeessa osoitetaan selkeästi kohteen ylläpidon vaatiman osaamisen säilyttäminen ja siirto.
 • 2 pistettä
  Toimenpiteet, joilla varmistetaan kohteen säilyminen käyttökunnossa historiallisia arvoja ja merkityksiä vaarantamatta.
 • 1 piste
  Toimenpiteet, joilla palautetaan kohteen käyttökunto

Hankkeen toteutustapa

 • 3 pistettä
  Esimerkillisesti suunniteltu, valmisteltu ja budjetoitu hanke. Hankkeen työllistävä vaikutus on tuotu selkeästi esiin, raportointi ja dokumentointitapa on selkeästi esitelty, hankkeella on valvoja, hankkeessa huomioidaan ympäristökuormitusta vähentävät ratkaisut kuten kierrätys, uusiokäyttö ja kompensointi.
 • 2 pistettä
  Hyvin suunniteltu, valmisteltu ja budjetoitu hanke, jossa hankkeen työllistävä vaikutus on tuotu selkeästi esiin. Suunnitelma, joka on keskeisten materiaali-, palkkio- ja palkkakulujen osalta hyväksyttävissä pienistä puutteista huolimatta.
 • 1 piste
  Hankkeen valmistelussa, suunnittelussa ja budjetoinnista on puutteita, jotka voivat estää avustuksen myöntämisen.

Hakukohtaisten arviointiperusteiden pisteytys, toinen vaihe

Aktiivisuus, yhteisöllisyys, osallistaminen ja tasa-arvo (1 piste / toteuma)

 • Kohde on aktiivisessa käytössä ja osallistuu tapahtumiin, jossa sen voi nähdä ja kokea.
 • Kohde ja siihen liittyvä tieto on avoimesti ja helposti digitaalisesti saavutettavissa ja tietoja pidetään ajan tasalla.
 • Kenellä tahansa on mahdollisuus osallistua kohdetta ylläpitävän tai käyttävän yhteisön toimintaan

Osaaminen ja ymmärrys (1piste / toteuma)

 • Kohteen hoito ja käyttö työllistää työalan erikoisosaajia
 • Kohteen hoitoon ja käyttöön liittyy ammatillista peruskoulutusta, ammatillista lisäkoulutusta tai muuta työalan oppilaitosyhteistyötä.
 • Kohteen hoito ja käyttö tarjoavat jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia kuten ohjattuja opintopolkuja ja ohjattua vapaaehtoistyötä.

Vastuullinen kuluttaminen (1 piste / toteuma)

 • Kohteen hoito ja käyttö perustuvat kulkuvälineen elinkaaren kannalta tarkoituksenmukaisiin ratkaisuihin, joissa on huomioitu työsuojelu ja käyttöturvallisuus.
 • Kulkuvälineen normaalissa hoidossa ja käytössä huomioidaan ympäristökuormitusta vähentävät ratkaisut kuten kierrätys, uusiokäyttö ja kompensointi
 • Kulkuvälineelle on laadittu oma käyttö- ja hoitosuunnitelma, tai hoidossa ja käytössä noudatetaan työalan kansainvälisiä ja/tai kansallisia suosituksia ja sopimuksia

Liikenteen kulttuuriympäristöt (1 piste / toteuma)

 • Kulkuvälineen käyttö ja hoito vaikuttaa suoraan tai välillisesti mm. historiallisten maanteiden, rautateiden, kanavien, satamien, lentokenttien tai rautatie- ja linja-autoasemien säilymiseen alkuperäistä vastaavassa käytössä osana yksilöiden ja yhteisöjen arkea.
 • Kulkuvälineen käyttö ja hoito vaikuttaa suoraan tai välillisesti liikenteen käyttöön rakennettujen historiallisten rakennusten ja rakenteiden (mm. korjaamot, konepajat, huoltoasemat, hangaarit, veturitallit, nosturit, laiturit, veistämöt, telakat ja erilaiset taitorakenteet) säilymiseen osana yksilöiden ja yhteisöjen arkea.
 • Kulkuvälineen käyttö vaikuttaa suoraan tai välillisesti liikenteen kulttuurimaiseman säilymiseen osana yksilöiden ja yhteisöjen arkea.

Kestävä kulttuuurimatkailu (1 piste / toteuma)

 • Kulkuvälineettä käytetään kulttuurimatkailutapahtumissa
 • Kulkuvälineellä tuotetaan kulttuurimatkailupalveluita
 • Kulkuvälineellä tuotetaan sisältöjä kulttuurimatkailutuottajille


Uutta avustusta ei myönnetä, jos aikaisemmin myönnetty avustus on käyttämättä, tai jos myönnetyn avustuksen käytöstä laadittua selvitystä ei ole hyväksytty Museovirastossa.