Oppaita ja ohjeita

Yhteinen polku – Opas elävän perinnön vastuulliseen matkailulliseen tuotteistamiseen

Käsikirjoitus Hanna Puro, toimitus Susanna Markkola / Visit Finland,
Emma Harju ja Leena Marsio / Museovirasto 2021

Visit Finlandin ja Museoviraston yhteistyönä julkaistu opas Yhteinen polku – Opas elävän perinnön vastuulliseen matkailulliseen tuotteistamiseen tukee elävän perinnön vastuullista käyttöä matkailussa. Opas on tarkoitettu sekä elävän perinnön parissa toimiville tahoille että matkailuyrittäjille.

Elossa – Luonto ja elävä kulttuuriperintö

Aura Kivilaakso ja Leena Marsio (toim.)
Museovirasto 2017, 108 s., ISBN 978-951-616-289-1

Luonto on suomalaisille tärkeä identiteetinrakentaja, virkistyspaikka ja resurssi. Luontoon liittyy valtavasti elävää aineetonta kulttuuriperintöä, joka kumpuaa ihmisten suhteesta luontoon ja paikasta maailmankaikkeudessa. Uuden ”Elossa - luonto ja elävä kulttuuriperintö” -verkkojulkaisun yhdeksän asiantuntija-artikkelia kuvaavat tämä luontosuhteen eri puolia.

Itsetekemisen perinne – Käsityötä elävänä kulttuuriperintönä

Aura Kivilaakso, Marketta Luutonen ja Leena Marsio (toim.)
2017, 122 s., ISBN 978-951-616-280-8

Käsityö on yksi Suomen suosituimmista harrastuksista ja vahvasti elävää kulttuuriperintöä. Käsitöitä harrastavat kaikenikäiset, niin naiset kuin miehetkin. Käsityöstä saa myös moni yrittäjä elantonsa. Harrastus tekee hyvää myös ihmisten hyvinvoinnille. Museoviraston uusi verkkojulkaisu ”Itsetekemisen perinne – Käsityöt elävänä kulttuuriperintönä” tarkastelee käsityöperinnettä ja -kulttuuria monesta eri näkökulmasta.

Kirkollisten rakennusten hoito ja restaurointi / Vård och restaurering av kyrkliga byggnader

Toim. Olli Hakli ja Elisa Heikkilä
2020, 145 s., sid. ISBN: 978-951-616-302-7
Museoviraston julkaisuja 11

Mitä kirkollinen rakennusperintö on? Miten hoitaa kirkollisia rakennuksia niiden arvon mukaisesti?

Kirkollisten rakennusten hoito ja restaurointi on opas ylläpidon rutiineista, korjaus- tai muutoshankkeen suunnittelusta, sen hallinnollisista kysymyksistä sekä hankkeen vaatimien tutkimusten tai selvitysten tilaamisesta. Opasta voi käyttää niin tilaajan edustaja, rakennuttaja, suunnittelija, urakoitsija kuin töiden suorittaja. Oppaasta on hyötyä seurakunnissa päätöksenteon tukena. Tietoja voi hyödyntää erilaisten uskonnollisten rakennusten hoidossa.

Publicerad också på svenska.

Hautausmaiden inventointiopas

Laura Tuominen (toim.)
2015, 40 s., pdf, ISBN 978-951-616-255-6, ISSN 2242-8852
Museoviraston oppaita ja ohjeita 10

Museovirasto ja Kirkkohallituksen yhteistyönä syntyneen oppaan tavoitteena on auttaa seurakuntia inventointien suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä opastaa inventoijia havainnoimaan hautausmaiden kulttuurihistoriallisia ominaispiirteitä. Opas sisältää taustoittavia artikkeleja hautausmaiden kulttuurihistoriasta sekä maisemasuunnittelusta sekä inventoinnin suunnittelu ja inventointihankkeen vaiheet käynnistämisestä toteuttamiseen ja raportointiin. Oppaaseen on myös koottu muistilistat niistä tiedoista, jotka inventoinnin yhteydessä tulisi tallentaa.

Kulttuuriympäristön analyysi - Opas DIVE-menetelmän käyttöön

Anna Riionheimo ja Margaretha Ehrström (toim.)
2014, 83 s., pdf, ISBN 978-951-616-241-9

DIVE-menetelmä opastaa inventoimaan kulttuuriympäristöä, ymmärtämään sen merkitystä ja suunnittelemaan sen tulevaisuutta. Se kannustaa tekemään yhteistyötä laaja-alaisesti mm. suunnittelijoiden, kaavoittajien, päättäjien, kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön parissa toimivien ja osallisten kesken. Tietoa havainnollisesti jäsentävä menetelmä soveltuu yksittäisen rakennuksen, tontin tai kokonaisen kaupunginosan tarkasteluun ja toimii yleis- ja asemakaavan tasolla sekä ympäristövaikutusten arvioinnissa.

Liikuntaympäristöt kulttuuriperintönä - Opas arviointiin

Teijo Pyykkönen (toim.)
Liikuntatieteellinen Seura ja Museovirasto 2013, 83 s., sid., ISBN 978-951-8982-92-3

Liikuntaympäristöt ovat erottamaton osa elinympäristöämme. Vaikka ne on rakennettu urheilun ehdoilla, niillä on haluttu taata liikkumisen edellytykset kaikenikäisille ja -kuntoisille. Nykyinen liikuntapaikkaverkosto saleineen, kenttineen ja reitteineen on ollut mittava investointi, jolla on onnistuttu tukemaan kansalaisten hyvinvointia. Liikuntatieteellisen Seuran (LTS) ja Museoviraston yhteistyönä laatima "Liikuntaympäristöt kulttuuriperintönä" -opas tarkastelee liikuntaympäristöjä sekä toiminnan että kulttuurihistorian näkökulmasta ja opastaa miten nämä kaksi näkökulmaa voidaan yhdistää molempien eduksi.

Samasta ovesta - Saavutettavia kulttuurihistoriallisia kohteita

Selja Flink ja Niina Kilpelä (toim.)
Kynnys ry ja Museovirasto 2012, 96 s., sid., ISBN 978-952-5948-03-5

Samasta ovesta -kirja kertoo, miten esteettömyys on mahdollista toteuttaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa, suojellussa rakennuksessa. Sen esimerkit kuvaavat onnistuneita ratkaisuja erilaisissa kohteissa, kuten museoissa, linnoissa ja kirkoissa, sekä sitä, miten näihin ratkaisuihin on päädytty. Kirja on julkaistu Kynnys ry:n ja Museoviraston yhteistyönä suomeksi ja ruotsiksi. Hanketta ovat rahoittaneet opetus- ja kulttuuriministeriö, Taiteen keskustoimikunta/Valtion rakennustaidetoimikunta, Senaatti-kiinteistöt ja Kirkkohallitus.

Talon tarinat

Rakennushistorian selvitysopas
Marja Sahlberg (toim.)
2010, 64 s., ISBN 978-951-616-214-3(pdf), ISSN 1795-9225
Museoviraston rakennushistorian osaston ohjeita ja oppaita 4

Talon tarinat -opas on suunnattu niin rakennushistoriaselvityksen tilaajille kuin tekijöillekin. Se tarjoaa ohjeita mm. selvityshankkeen valmisteluun, arkisto- ja kenttätöiden käytännön toteutukseen sekä työn raportointiin. Oppaassa luonnehditaan myös selvityksille asetettavia vähimmäisvaatimuksia ja laajempia sisällöllisiä tavoitteita. Talon tarinat -oppaan avulla rakennuksen vaiheista avautuu kiinnostavia tarinoita.

Historiallisen ajan kiinteät muinaisjäännökset - Tunnistaminen ja suojelu

Marianna Niukkanen
2009, 120 s., ISSN 1795-9225, URN: NBN:fi-fe200902111177
Museoviraston rakennushistorian osaston oppaita ja ohjeita 3

Historiallisen ajan muinaisjäännösten suojelu on yhä tärkeämpää kulttuuriympäristön vaalimisessa. Oppaassa luodaan yleiskatsaus historiallisiin muinaisjäännöksiin, niiden tyyppeihin, ajoitukseen, lukumäärään ja tutkimuspotentiaaliin. Painotus on maastossa sijaitsevien kiinteiden muinaisjäännösten tunnistamisessa ja niiden suojelutavoitteiden määrittelemisessä sekä eri kohteiden muodostamien toiminnallisten ja historiallisten kokonaisuuksien luonnehtimisessa ja ymmärtämisessä.

Sankarihautausmaiden perinne, hoito ja kunnostus

2008, 27 s., nid., ISBN 978-951-616-185-6, ISSN 1795-9225
Museoviraston rakennushistorian osaston ohjeita ja oppaita 2

Suomeen perustettiin sotien jälkeen yli 600 sankarihautausmaata. Monet sankarihauta-alueet ovat arkkitehtien ja kuvanveistäjien yhdessä suunnittelemia kokonaistaideteoksia. Julkaisusta selviävät hoitovastuut ja lainsäädäntö. Oppaassa annetaan viheralueiden, istutusten sekä muistomerkkien hoito-ohjeita, ja selvitetään suurempien kunnostustöiden suunnittelua. Julkaisu on tehty yhdessä Kaatuneiden Muistosäätiön, Kirkkohallituksen ja Tammenlehvän Perinneliiton kanssa.

Can We Learn from the Heritage Lost in Fire? Experiences and practices on the fire protection of historic buildings in Finland, Norway and Sweden

Anu Laurila (toim.)
2004, 80 s., sid., ISBN 951-616-115-4, ISSN 1236-6439
Museoviraston rakennushistorian osaston julkaisuja 26

Julkaisu liittyy projektiin "Can we learn from the heritage lost in a fire?", jossa eri Pohjoismaiden asiantuntijat pohtivat kokemuksia historiallisten rakennusten paloturvallisuudesta. Englanninkielinen julkaisu muodostuu kolmesta osasta: tapaustutkimuksista, palontorjunnasta ja toimenpiteistä tulipalon jälkeen. Lisäksi se sisältää artikkeleita tulipaloriskin vähentämisestä historiallisissa puukaupungeissa sekä uudelleenrakentamisesta tulipalon jälkeen.

Hautamuistomerkkien hoito

Marja Terttu Knapas (toim.)
2003, 24 s., nid., ISBN 951-616-100-6, ISSN 1236-6439
Museoviraston rakennushistorian osaston julkaisuja 24

Kirkkotarhat ja hautausmaat ovat muistojen puutarhoja ja yhteistä kulttuuriympäristöämme. Hautamuistomerkit ovat tärkeä osa hautausmaakulttuuria. Kirja opastaa niiden kunnostamisessa. Se antaa yksinkertaisia neuvoja vanhojen valurautaisten ja kivisten hautamuistomerkkien kunnostamisesta siten, että ne säilyttävät alkuperäisen luonteensa.

Kirkkojen hoito ja restaurointi

Marja Terttu Knapas (toim.)
2003, 42 s, nid., ISBN 951-616-088-3, ISSN 1236-6439
Museoviraston rakennushistorian osaston julkaisuja 23

Kirkkojen hoito ja restaurointi on ohjekirja seurakunnille ensisijaisesti kirkkolailla suojeltujen ennen vuotta 1917 rakennettujen kirkkojen vaalimiseen. Siinä kerrotaan lyhyesti kirkkorakennusten ja niiden esineistön merkityksistä ja annetaan ohjeita ja neuvoja siitä, mihin kirkkojen hoidossa sekä korjausten suunnittelussa ja toteutuksessa on tärkeää kiinnittää huomiota.

Museoiden luettelointiohjeet

Leena Furu (toim.)
2014, ISSN-L 2242-8852, ISSN 2242-8852

Museoiden luettelointiohje tukee ja ohjaa suomalaista luettelointityötä. Se sisältää satoja luettelointiohjeita, joiden avulla museot voivat tallentaa tietoa kokoelmistaan systemaattisesti samalla tavalla. Museoiden luettelointiohjetta on laadittu viisi kappaletta, joista jokainen käsittelee yhden objektityypin luettelointia. Ohjeet on julkaistu suomeksi ja ruotsiksi.

Museoiden luettelointiohje – Esine
Päivitetty 15.5.2015
212 s. + liitteet, URN:NBN:fi-fe201402171504
Museoviraston oppaita ja ohjeita 4

Museoiden luettelointiohje – Valokuva
Päivitetty 15.5.2015
197 s. + liitteet, URN:NBN:fi-fe201402171505
Museoviraston oppaita ja ohjeita 5

Museoiden luettelointiohje – Taideteos
Päivitetty 15.5.2015
194 s. + liitteet, URN:NBN:fi-fe201402171506
Museoviraston oppaita ja ohjeita 6

Museoiden luettelointiohje – Audiovisuaalinen aineisto
Päivitetty 15.5.2015
197 s. + liitteet, URN:NBN:fi-fe201402171507
Museoviraston oppaita ja ohjeita 7

Museoiden luettelointiohje – Arkistoaineisto
Päivitetty 15.5.2015
195 s. + liitteet, URN:NBN:fi-fe201402171508
Museoviraston oppaita ja ohjeita 8

Voit tutustua Museoiden luettelointiohjeeseen myös osoitteessa www.luettelointiohje.fi

Kokoelmapolitiikan muistilista museoille

Maija Ekosaari, Sari Jantunen ja Leena Paaskoski
2013, 22 s. + liitteet, ISBN 978-951-616-242-6 (pdf), ISSN-L 2242-8852, ISSN 2242-8852
Museoviraston ohjeita ja oppaita 3

Kokoelmapolitiikan muistilista museoille on työkalu museon kokoelmapolitiikan laatimiseen. Muistilista auttaa yhtenäistämään museoiden kokoelmahallinnan linjauksia, käytäntöjä, prosesseja ja terminologiaa. Vaikka kokoelmapolitiikka kirjoitetaan aina oman museon näkökulmasta ja oman museon ja sen yleisön tarpeisiin, se edistää parhaimmillaan museoiden välistä keskustelua ja yhteistyötä.
Julkaisu on toteutettu opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa SAKU-projektissa vuosina 2011-2013 ja se on saatavana suomeksi ja englanniksi.

Suositus museoille ontologioiden, luokitusjärjestelmien ja asiasanastojen käytöstä

Suosituksessa kuvataan ne välineet ja järjestelmät, joita museoiden tulisi käyttää asiasanojen ja luokitusten tallentamisessa. Suosituksessa otetaan kantaa ontologioiden, asiasanastojen, luokitusjärjestelmien sekä vapaiden asiasanojen ja museoiden omien sanalistojen käyttöön. Suosituksen mukaisesti toimimalla museot varmistavat aineistojensa yhteiskäyttöisyyden ja saatavuuden kansallisesti ja kansainvälisesti.

Suositus on laadittu osana Museo 2015 -hankkeen luetteloinnin kehittämistyötä. Vuonna 2013 laadittu suositus julkaistiin päivitettynä joulukuussa 2015.

Altistutaan asiakkaille! Museoiden johtamis- ja toimintamallit muutoksessa

Ulla Teräs ja Eeva Teräsvirta (toim.)
2013, 48 s., ISBN 978-951-616-237-2 (painettu), ISBN 978-951-616-238-9 (pdf)

Altistutaan asiakkaille! -julkaisu on keskustelunavaus, jonka tarkoituksena on herättää lukijat tarkastelemaan nykyisiä museotoiminnan organisointitapoja ja johtamiskäytäntöjä uusin silmin. Se haluaa pohjustaa yhteistä pohdintaa erityisesti museoiden asiakkaista, johtamisen tulevaisuudesta ja hyvistä käytännöistä.

Julkaisu on toteutettu osana Museot hyvinvoinnin edistäjinä -hanketta. Museoviraston koordinoima kehittämishanke toteutettiin vuosina 2011-2013 yhdessä Suomen Itsenäisyyden juhlarahaston Sitran sekä kahden pilottikaupungin, Hämeenlinnan ja Kotkan kanssa.

Museoiden kokoelmahallinnan kokonaisarkkitehtuuri 1.0

Satu Savia (toim.)
2013, 124 s., pdf, ISBN 978-951-616-234-1, ISSN-L 2242-8852, ISSN 2242-8852
Museoviraston ohjeita ja oppaita 2

Kokoelmanhallinta on yksi museoiden ydintoiminnoista. Uudessa "Museoiden kokoelmahallinnan kokonaisarkkitehtuuri" -julkaisussa perehdytään siihen, miten kokoelmatyö museoissa toimii. Julkaisu on ensisijaisesti suunnattu kokoelmahallinnan parissa työskenteleville museoammattilaisille ja tietohallinnon ammattilaisille. Kokonaisarkkitehtuuriin kootut tietovarantojen ja järjestelmien listaukset havainnollistavat, millaista tietoa museoissa on ja millaisilla välineillä sitä hallitaan.

Luettelointiohjeita museoiden digitointiprojekteille 1.0

Leena Furu (toim.)
2012, 19 s., pdf, ISBN 978-951-616-223-5, ISSN 2242-8852
Museoviraston ohjeita ja oppaita 1

Julkaisu antaa ohjeita museokokoelmien luettelointiin ja digitoinnin menetelmiin. Ohjeet on laadittu ensisijaisesti käytännön luettelointi- ja digitointityötä tekeville, usein määräaikaisille ja projektiluontoisesti museoissa työskenteleville henkilöille. Opas on julkaistu suomeksi ja ruotsiksi.

Paikallismuseon työkirja

Eeva Mikola, Pirjo Sojakka ja Ulla Teräs (toim.)
2011, URN:NBN:fi-fe201109215572

Työkirja on paikallismuseon toiminnan kehittämisen apuväline. Se auttaa museotyön kokonaistilanteen hahmottamisessa ja tulevaisuuden suuntaviivojen löytämisessä. Työkirja koostuu kolmesta osa-alueesta, jotka ovat varsinainen museotoiminta, toiminnan organisointi sekä museotyön vaikutukset. Viimeiseen osaan laaditaan yhteenveto museon työkirjasta sekä listataan lähivuosien tärkeimmät kehittämistoimenpiteet. Työkirja on suunniteltu käytettäväksi yhteistyössä maakuntamuseon kanssa, mutta myös itsenäinen käyttö on mahdollista.

Museoiden arviointimalli - Utvärderingsmodell för museer

Ulla Teräs, Mirva Mattila, Eeva Kukko ja Marianna Kaukonen (toim.)
2007, 49 s. / 51 s., nid., ISBN 978-951-616-173-3

Julkaisu esittelee museoalan yhteistyönä toteutetun "Kohti museotoiminnan arviointia ja museopoliittista toimintaohjelmaa" -hankkeessa kehitetyn itsearviointimallin, jonka avulla museot voivat kehittää toimintaansa ja argumentoida toimintansa tilasta ja tulevaisuudesta muille. "Museoiden itsearviointimalli" -julkaisu on suomen- ja ruotsinkielinen.