Muinaisjäännösten tutkimusluvat

Sivun sisällysluettelo
Hartola Uusi-Ruskeala kaivaus. Kuvaaja: Petro Pesonen. Objektinumero: AKDG666:22

Muinaisjäännösten tutkimusluvat

Museovirasto voi muinaismuistolain (295/1963) 10 §:n nojalla antaa määräämillään ehdoilla toiselle luvan kiinteän muinaisjäännöksen tutkimiseen. Lupaa on haettava aina, kun tutkimuksessa käytetään kiinteään muinaisjäännökseen kajoavia menetelmiä.

Museovirasto voi myöntää määräämillään ehdoilla luvan myös aluksen hylyn tai sen osan tutkimiseen tai näytteenottoon siitä.

Museovirasto voi lisäksi myöntää muinaismuistolain 18 §:n nojalla luvan tutkia paikkaa, josta muinaislöytö on tehty.

Tutkimusluvan myöntämisen edellytyksenä on se, että kenttätyön johtajalla on riittävä arkeologinen koulutus ja kenttätyökokemus. Tutkimusluvan myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, että tutkimuksiin on varattu riittävät voimavarat ja resurssit.

Muiden kulttuuriperintökohteiden arkeologisia tutkimuksia suunniteltaessa on hyvä ilmoittaa asiasta alueelliselle vastuumuseolle. Muita kulttuuriperintökohteita koskevia suojelu- tai muita määräyksiä voi olla maankäytön suunnitteluun liittyvissä maakunta-, yleis- ja asemakaavoissa. Nämä määräykset otetaan huomioon tutkimuksia suunniteltaessa.

Tutkimuslupaa haetaan kirjallisesti Museoviraston lomakkeella. Hakemus on jätettävä hyvissä ajoin ennen suunniteltua kenttätöiden aloittamisaikaa.

Tutkimuslupa-asiat käsitellään pääsääntöisesti 30 vuorokauden kuluessa. Etenkin laajamittaisia ja pitkäkestoisia tutkimuksia koskevissa hakemuksissa on varauduttava pidempään käsittelyaikaan. Käsittelyaika kattaa ajan asian vireille tulosta sen ratkaisuun.

Hakemus tulee vireille sen saavuttua Museoviraston kirjaamoon. Jos hakemus on puutteellinen, Museovirasto pyytää täydentämään määräajassa hakemusta. Jos hakemusta on täydennettävä, lupa-asian käsittelyaika voi pidentyä.

Tutkimuslupahakemusta valmistellessa tulee perehtyä Suomen arkeologisten kenttätöiden laatuohjeisiin Museoviraston verkkosivuilla.

Lupahakemusta käsitellessä Museovirasto varaa asianosaiselle tilaisuuden lausua mielipiteensä asiasta. Tutkimuslupahakemuksessa asianosainen on yleensä se, jonka omistamalla kiinteistöllä tutkimus tehdään. Asetettaessa määräaikaa asianosaisen mielipiteen lausumiselle otetaan huomioon esimerkiksi se, onko hakemus ja sen tarkoittama hanke jo asianosaisen tiedossa.

Tutkimuslupahakemuksen on sisällettävä seuraavat tiedot:

1. Tutkimuskohteen tiedot

2. Hakijaa, tutkimuksen vastuullista johtaa ja tutkimusta koskevat tiedot

3. Tutkimussuunnitelma

4. Pakolliset liitteet

  • Kartat, joista tutkimuskohteen sijainti ja rajaus erottuvat selvästi (riittävä mittakaava ja tarkkuustaso)
  • Selvitys kenttätyön johtajan arkeologisesta koulutuksesta ja kenttätyökokemuksesta
  • Alueellisen vastuumuseon tai Museoviraston lausunto (mikäli annettu)
  • Museoviraston kajoamislupapäätös (mikäli kajoaminen on käsitelty MML 11 §:n mukaisesti)
  • Kopio neuvottelupöytäkirjasta tai lausunnosta (mikäli kajoaminen on käsitelty MML 13 §:n mukaisesti)
  • Laskutustiedot (henkilötunnus), jos laskun maksajalla ei ole Y-tunnusta

5. Muut liitteet

  • Valtakirja, jos tutkimuslupahakemuksen tekee hakemuksen yhteyshenkilö valtakirjan nojalla
  • Selostus siitä, onko hakemus ja sen tarkoittama hanke esitelty asianosaiselle, kuten esimerkiksi maanomistajalle ennen hakemuksen jättämistä, jos asianosainen itse ei ole hakija.
  • Saamelaisten kotiseutualueella tehtäviin kenttätutkimuksiin tutkimuslupahakemuksessa tulisi olla liitteenä ennakkosuostumus saamelaiskäräjiltä, ks. Akwé: Kon -ohjeet.

Jos hakemus tehdään vapaamuotoisesti, sen tulee sisältää hakemuslomakkeessa pyydetyt tiedot. Museoviraston lomakkeen käyttö sujuvoittaa tutkimuslupahakemuksen käsittelyä.

Tulosta tutkimuslupahakemuslomake ja sen täyttöohje tästä:

Tutkimuslupahakemuslomake

Tutkimuslupahakemuksen täyttöohje

Tutkimuslupahakemukset liitteineen lähetetään Museoviraston kirjaamoon (kirjaamo@museovirasto.fi; PL 913, 00101 HELSINKI). Lupahakemukset käsitellään Museoviraston Kulttuuriympäristöpalvelut -osastolla.

Opetus- ja kulttuuriministeriön Museoviraston suoritteiden maksullisuudesta antaman asetuksen nojalla tutkimuslupapäätös on maksullinen julkisoikeudellinen suorite.

Museovirasto perii tutkimusluvasta kulloinkin voimassaolevan asetuksen mukaisen maksun. Maksu peritään sekä myönteisestä että kielteisestä tutkimuslupapäätöksestä. Maksu on hanke-/tutkimuslupakohtainen.

Tutkimuslupamaksu on 31.12.2025 saakka 101 euroa.