Villkor

Bidrag till lokala museers projekt

Ansökningshandlingarnas offentlighet

Enligt offentlighetsprincipen i 1 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) är myndighetshandlingar offentliga, om inte något annat föreskrivs särskilt i denna lag eller i någon annan lag. Enligt 3 § syftar lagen till öppenhet och en god informationshantering i myndigheternas verksamhet samt till att ge enskilda människor och sammanslutningar möjlighet att övervaka den offentliga maktutövningen och användningen av offentliga medel, att fritt bilda sig åsikter samt påverka sådant beslutsfattande som avser offentlig maktutövning och bevaka sina rättigheter och intressen. Ansökningar om statsunderstöd som lämnats in till Museiverket är sådana myndighetshandlingar som avses i lagen.

En handling som lämnats in till Museiverket blir offentlig när Museiverket fått den. En offentlig handling kan innehålla delar som ovillkorligen är sekretessbelagda och delar som är offentliga enligt prövning. Handlingar som är offentliga enligt prövning kan i princip vara antingen offentliga eller sekretessbelagda.

Skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen

Den som ansöker om understöd ska reda ut och i sin verksamhet beakta en eventuell skyldighet att iaktta lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016, upphandlingslagen). Med upphandling avses köp eller hyra av varor och tjänster eller jämförbar verksamhet samt utförande av entreprenad mot ekonomisk ersättning.

Upphandlingslagens 6 § innehåller en definition av upphandlande enheter, som utgörs av
1. statens, kommunernas och samkommunernas myndigheter
2. evangelisk-lutherska kyrkan och ortodoxa kyrkan samt deras församlingar och övriga myndigheter
3. statliga affärsverk
4. offentligrättsliga organ. Med offentligrättsligt organ avses en juridisk person som uttryckligen grundats för att tillgodose sådana behov i det allmännas intresse som inte har industriell eller kommersiell karaktär och
a) som till största delen finansieras av en upphandlande enhet som avses i 1–4 punkten
b) vars ledning står under kontroll av en upphandlande enhet som avses i 1–4 punkten, eller
c) i vars förvaltnings-, styrelse- eller kontrollorgan mer än hälften av ledamöterna utses av en upphandlande enhet som avses i 1–4 punkten.

5. varje upphandlare, om upphandlaren för upphandlingen har fått understöd av en upphandlande enhet som avses i 1–4 punkten till ett belopp som överstiger hälften av upphandlingens värde.

Utöver den offentliga förvaltningen kan också en understödstagare som inte hör till staten, kommunerna eller församlingarna vara en upphandlande enhet och därför skyldig att konkurrensutsätta sin upphandling på det sätt som föreskrivs i upphandlingslagen, om understödstagaren enligt lagen i fråga uppfyller kriterier som kännetecknar ett offentligrättsligt organ eller får understöd för en viss upphandling till mer än 50 % av upphandlingens värde.

Understödet kan också ha beviljats av fler än en upphandlande enhet. Det offentliga understödet ska vara riktat till en specifik upphandling. Allmänt verksamhetsunderstöd är inte ett sådant stöd som är riktat till en specifik upphandling som avses i lupphandlingslagen. Understödets betydelse för upphandlingen ska bedömas utifrån den information som var tillgänglig när understödet beviljades.

Skyldigheten att iaktta upphandlingslagen när understödet används kan på grund av det ovan nämnda gälla även privatpersoner och privata företag.

Föreskrifter om användningen av understödet

Understödet får endast användas för utgifter för det ändamål som anges i understödsbeslutet inom den tid som nämns i beslutet. Om det av motiverade skäl är nödvändigt att ändra användningssyftet för understödet och den övervakare som utsetts för objektet i understödsbeslutet förordar ändringen, ska understödstagaren begära ändring av ändamålet av Museiverket hos kundbetjäningen. Understödstagaren ska vänta på det nya beslutet innan arbetena inleds.

Understödstagarens ekonomi och administration ska ordnas på tillbörligt sätt.

En statsunderstödstagare ska utan dröjsmål skriftligen underrätta statsunderstödsmyndigheten om en ändring som påverkar uppnåendet av användningssyftet med statsunderstödet eller om någon annan ändring som inverkar på användningen av statsunderstödet.

En statsunderstödstagare ska ge statsunderstödsmyndigheterna riktiga och tillräckliga uppgifter för övervakningen av villkoren för beslutet om statsunderstöd. En understödstagare ska vid behov ge Museiverket alla konto- och uppföljningsuppgifter, handlingar, upptagningar och allt annat material som behövs för att övervaka användningen av understödet, och även i övrigt bistå vid granskningar. Vid behov ska Museiverkets företrädare beredas möjlighet att granska understödstagarens medelsanvändning och verksamhet för att utreda hur statsunderstödet använts och hur de fastställda villkoren uppfyllts.

Webbtjänster förverkligade med understöd

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019) förpliktar offentliga sektorn och en del av privata och tredje sektorns organisationer att följa tillgänglighetskrav. Webbtjänster förverkligade med understöd (tex. webbplatser och mobilapplikationer) bör fylla de väsentliga kraven för digitala tjänster. Läs mer om kraven

Återbetalning och återkrav av understöd

Om understödet eller en del av det inte använts och Museiverket inte beviljat förlängd tid till användningen av understödet, måste den återstående delen av understödsbeloppet returneras. Understödet kan returneras omedelbart, dock senast i samband med redogörelsen. Om den del som inte använts understiger 100 euro, behöver den inte returneras.

Understödet återbetalas på Museiverkets konto: IBAN: FI96 8129 9710 0116 51 BIC: DABAFIHH. Understödsbeslutets diarienummer ska nämnas i samband med returneringen.

Om understödet använts för annat än det fastställda användningssyftet eller om understödstagaren i sin ansökan lämnat felaktiga eller vilseledande uppgifter eller hemlighållit uppgifter och detta förfarande inverkat på beviljandet av understödet eller på uppställandet av villkor, eller om understödet på annat sätt beviljats på felaktiga grunder eller utan grunder, fastställer Museiverket att understödet ska återkrävas.

Museiverket kan även bestämma att understödet eller en del av understödet ska återkrävas om andra villkor för understödet inte iakttagits.

På det belopp som återbetalas eller återkrävs ska statsunderstödstagaren betala ränta från och med den dag då statsunderstödet betalades ut. Beloppet på räntan är den ränta som anges enligt räntelagen (633/1982) plus tre procentenheter.

Museiverket beräknar beloppet av upplupen ränta när återbetalningen är gjord och skickar en separat faktura för räntan till bidragsmottagaren. Räntan beräknas från den dag då bidraget har betalats ut till bidragstagarens konto till den dag då den del av bidraget som ska återlämnas eller återkrävas har betalats till Museiverkets konto.

Om det återkrävda beloppet inte betalas senast på den förfallodag som angetts av Museiverket, ska understödstagaren betala en årlig dröjsmålsränta på beloppet till Museiverket. Den bestäms enligt 4 § 1 mom. i räntelagen.

Museiverket kan besluta att en del av det belopp som skall återbetalas eller återkrävas och av räntan eller dröjsmålsräntan på det inte skall drivas in, om återbetalning eller återkrav till fullt belopp vore oskäligt med hänsyn till statsunderstödstagarens ekonomiska ställning och omständigheter eller med hänsyn till deras förändring. (Statsunderstödslag 26.1 §)

Av särskilt vägande skäl kan Museiverket besluta att ett belopp som skall återbetalas eller återkrävas eller räntan eller dröjsmålsräntan på dem inte skall indrivas till någon del. (Statsunderstödslag 26.2 §)

Kommunikation

Museiverket önskar att en understödstagare i sin kommunikation, till exempel på sina webbsidor och i sina broschyrer, meddelar att projektet eller verksamheten fått statsunderstöd av Museiverket.

Författningar som tillämpas

I statsunderstödslagen (668/2001) föreskrivs om de grunder och förfaranden som ska iakttas vid beviljandet av statsunderstöd.
I fråga om beviljandet, användningen och övervakningen av understöd tillämpas dessutom
• Förvaltningslagen (434/2003)
• Förvaltningsprocesslagen (586/1996)
• Dataskyddslagen (1050/2018)
• Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999)
• Förordningen om offentlighet och god informationshantering i myndigheternas verksamhet (1030/1999)
• Lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016)
• Lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003)
• Förordning om statsbudgeten (1243/1992)

Lagarna och förordningarna finns på adressen www.finlex.fi