Ohjeet

Avustukset maailmanperintökohteiden tutkimus- ja kehittämishankkeisiin 2017

Kuka voi hakea?

Avustusta voi hakea kunta, yhdistys, säätiö, osakeyhtiö tai muu oikeushenkilö. Yksityishenkilöille ei myönnetä avustusta.

Mihin maailmaperintöavustukset on tarkoitettu?

Avustuksia myönnetään Suomen kansallisen maailmanperintöstrategian linjauksia toteuttaville yhteistyö-, tutkimus- ja kehittämishankkeille sekä maailmanperintötietoisuutta edistäville hankkeille. Avustusten myöntämisessä painotetaan:

 • Maailmanperintökohteiden kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön edistämistä
 • Hankkeita, jotka tuottavat uutta tutkimustietoa kohteista
 • Kestävän matkailun edistämistä maailmanperintökohteissa
 • Kohteiden kiinnostavuutta ja vaikuttavuutta tukevia kehittämishankkeita
 • Maailmanperintötietoisuuden ja tiedon saatavuuden parantamista

Maailmanperintöstrategia

Mihin avustusta ei myönnetä?

 • Avustusta ei myönnetä kohteiden hoitoon ja ylläpitoon (ks. Maailmanperintökohteiden hoitoavustukset).
 • Avustusta ei myönnetä avustusta hakevan yhteisön tavanomaisten toimintamenojen kattamiseen. Tavanomaisilla toimintamenoilla tarkoitetaan esimerkiksi yleisiä hallinto- ja palkkakuluja, opastuksiin liittyviä menoja sekä kiinteistömenoja, kuten lämpö-, sähkö-, vesi- ja vuokrakustannuksia.
 • Avustusta ei myönnetä työvälineinä toimivien laitteiden tai ohjelmistojen hankintaan
 • Avustusta ei myönnetä kansalliseksi rahoitusosuudeksi EU-hankkeisiin. Avustusta voi kuitenkin hakea samana vuonna johonkin muuhun tarkoitukseen. Silloin on kuitenkin hakemuksessa hyvä selkeästi osoittaa, että kyse on kahdesta eri hankkeesta.

 

Miten haen avustusta?

Avustusta voi hakea vain Museoviraston ilmoittamaan hakuaikaan. Avustusta maailmanperintökohteiden tutkimus- ja kehittämishankkeisiin haetaan siihen tarkoitetulla erillisellä kaavakkeella. Hakemuslomakkeeseen
Hakemuskaavakkeen lopussa on luettelo hakemukseen vaadittavista liitteistä:

 • Haettavan valtionavustuksen käytöstä laadittu suunnitelma, toteuttamisaikataulu ja kustannusarvio
 • Yhteisön viimeisin toimintakertomus
 • Yhteisön säännöt

Avustushakemuksen tulee olla perillä Museoviraston ilmoittamaan määräaikaan mennessä. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei oteta huomioon. Jos hakemus lähetetään postitse, tulee hakijan varmistaa, että hakemus on perillä Museovirastossa hakuajan päättymiseen mennessä. Museoviraston postiosoite on Museovirasto, PL 913, 00101 Helsinki. Jos hakemus halutaan toimittaa sähköisesti, se tulee lähettää osoitteeseen kirjaamo@museovirasto.fi haun viimeiseen päivään klo 15.00 mennessä.

Hakemuksen täydentäminen

Valtionavustushakemuksiin on liitettävä kaikki vaaditut asiakirjat. Tämä on välttämätöntä hakemusten käsittelyn ja keskinäisen vertailtavuuden vuoksi. Hakemusta voi täydentää myöhemmin, mutta mahdollisimman täydelliset hakemukset nopeuttavat päätöksentekoa. Tietojen täydennys tai puuttuvat liitteet on pyydettäessä toimitettava ennen asian ratkaisua. Jos toimitettu hakemus on puutteellinen, hakijaa kehotetaan määräajassa täydentämään asiakirjaa, jollei se ole tarpeetonta asian ratkaisemiseksi. Hakemusasiakirjan lähettäjälle ilmoitetaan, miten asiakirjaa on täydennettävä. Hakija voi myös omasta aloitteestaan täydentää hakemustaan sekä toimittaa käsittelyn kuluessa viranomaiselle asian ratkaisemisen kannalta tarpeellisia asiakirjoja. Ratkaisu voidaan tehdä, vaikka pyydettyjä lisäselvityksiä ei ole toimitettu annetun määräajan kuluessa. Täydentäminen ei saa vaarantaa hakijoiden yhdenvertaisuutta. Hakumääräajan päättymisen jälkeen ei saa esittää uusia vaatimuksia, vaan ainoastaan täydentää ajoissa lähetetyn hakemuksen puutteita.

Avustuksen suuruus

Myönnettävä avustus voi olla vain osa hankkeen hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. Avustuksen osuus hankkeen kokonaiskustannuksista voi joka tapauksessa olla korkeintaan 80 %.

Hakemusasiakirjojen julkisuus

Viranomaistoiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 1 §:n julkisuusperiaatteen mukaan viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei tässä tai muussa laissa erikseen toisin säädetä. Lain tarkoituksena on 3 §:n mukaan toteuttaa avoimuutta ja hyvää tiedonhallintatapaa viranomaisten toiminnassa sekä antaa yksilölle ja yhteisöille mahdollisuus valvoa julkisen vallan ja julkisten varojen käyttöä, muodostaa vapaasti mielipiteensä ja vaikuttaa julkisen vallan käyttöön ja valvoa oikeuksiaan ja etujaan. Museovirastoon jätetyt valtionavustushakemukset ovat laissa tarkoitettuja viranomaisen asiakirjoja. Museovirastoon toimitettu avustushakemus tulee julkiseksi, kun Museovirasto on sen vastaanottanut. Julkinen asiakirja voi sisältää ehdottomasti salassa pidettäviä ja harkinnanvaraisesti julkisia osia. Harkinnanvaraisesti julkiset asiakirjat voivat olla joko lähtökohtaisesti julkisia tai lähtökohtaisesti salassa pidettäviä.Avustushakemuksen käsittely ja päätös

Hakemukset käsitellään Museovirastossa. Käsittelyaika kattaa ajan asian vireille tulosta sen ratkaisuun. Hakemus tulee vireille sen saavuttua Museoviraston kirjaamoon. Hakemusten varsinainen käsitteleminen alkaa kuitenkin hakuajan päätyttyä. Ratkaisu annetaan pääsääntöisesti 180 vuorokauden kuluttua hakuajan päättymisestä.  Museoviraston avustuspäätös valmistellaan Museoalan kehittäminen -yksikössä yhteistyössä Museoviraston muiden yksiköiden kanssa. Kaikista hakemuksista annetaan hakijalle kirjallinen päätös, johon voi vaatia oikaisua Museovirastolta. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen voi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Oikaisuvaatimus- ja valitusohjeet ovat päätösten liitteinä. Päätös lähetetään postitse hakijan ilmoittamaan osoitteeseen.

Avustuksen maksatus ja käyttö

Avustukset maksetaan saajan hakemuksessa ilmoittamalle pankkitilille heti päätöksenteon jälkeen. Avustuksen saa käyttää avustuspäätöksessä mainitusta käyttötarkoituksesta aiheutuviin menoihin. Jos tämä perustelluista syistä on mahdotonta, avustuksen saajan tulee pyytää Museovirastolta avustukselle käyttötarkoituksen muutosta. Pyyntö on tehtävä kirjallisesti. Avustuksen saajan tulee odottaa uutta päätöstä ennen avustuksen käyttöä. Avustuksen voi käyttää myöntövuonna ja sitä seuraavana vuonna syntyviin kustannuksiin. Jos avustusta tai sen osaa ei erittäin perustellusta syystä voida käyttää myöntämisvuoden tai seuraavan vuoden aikana, avustuksen saajan tulee pyytää Museovirastolta lupa käyttöoikeuden siirtoon seuraavalle vuodelle. Tämäkin hakemus on tehtävä kirjallisesti. Avustus tulee palauttaa jos sitä tai sen osaa ei voida käyttää valtionavustuspäätöksessä edellytetyllä tavalla, eikä Museovirasto ole myöntänyt käyttötarkoituksen muutosta. Jos palautettava määrä on enintään 10 euroa, sen saa jättää palauttamatta.

Selvitys avustusten käytöstä

Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys Museovirastolle. Selvitys tulee tehdä päätöksessä mainittuun päivämäärään mennessä päätöksen mukana lähetettävällä selvityslomakkeella, jonka voi myös tulostaa Museoviraston verkkosivuilta. Selvityslomakkeeseen Selvityslomakkeen lopussa on luettelo selvitykseen vaadittavista liitteistä:

 • Yksityiskohtainen menoerittely ja selonteko valtionavustuksen käytöstä.
 • Yhteisön toimintakertomus tai muu vastaava selvitys avustuksen käyttövuodelta.
 • Yhteisön tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus avustuksen käyttövuodelta.

Selvitystä ei voida hyväksyä, jos siinä ei ole vaadittuja liitteitä.

Avustuksen palauttaminen ja takaisinperintä

Avustetun hankkeen peruuntuessa on siitä tehtävä ilmoitus Museovirastoon mahdollisimman pian asian varmistuttua. Jos avustus on käytetty vastoin sille määrättyä käyttötarkoitusta tai jos avustuksen saaja on avustusta hakiessaan antanut vääriä tai harhaanjohtavia tietoja tai salannut tietoja ja menettelyllä on ollut vaikutusta avustuksen myöntämiseen tai ehtojen asettamiseen tai avustus on muutoin suoritettu virheellisin edellytyksin tai perusteettomasti, määrätään avustus takaisin perittäväksi. Museovirasto voi määrätä avustuksen tai osan siitä takaisin perittäväksi myös silloin, jos avustukselle muutoin asetettuja ehtoja ei ole noudatettu.

Sovellettavat säädökset

Valtionavustuslaissa (668/2001) säädetään niistä perusteista ja menettelyistä, joita noudatetaan valtionavustuksia myönnettäessä. Avustuksen myöntämiseen, käyttöön ja valvontaan liittyen noudatetaan lisäksi

 • Hallintolakia (434/2003)
 • Hallintolainkäyttölakia (586/1996)
 • Henkilötietolakia (523/1999)
 • Lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999)
 • Asetusta viranomaisen toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta (1030/1999)
 • Lakia julkisista hankinnoista (348/2007)
 • Lakia sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003)
 • Asetusta valtion talousarviosta (1243/1992)

Lait ja asetukset löytyvät osoitteesta www.finlex.fi