Ohjeet

Avustukset maailmanperintökohteiden tutkimus- ja kehittämishankkeisiin

Mitä avustuksilla tavoitellaan?

Avustuksen tavoitteena on edistää ja tukea Suomen maailmanperintökohteiden säilymistä, kehittämistä ja tutkimusta. Lisäksi tavoitteena on edistää kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä maailmanperintökohteisiin liittyen sekä lisätä kohteiden tunnettuutta ja tietoisuutta maailmanperinnöstä. Avustusten tavoitteena on edistää sosiaalisesti, ekologisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävää kulttuuriperintötyötä.

Kuka voi hakea?

Avustusta voi hakea kunta, yhdistys, säätiö, osakeyhtiö tai muu oikeushenkilö. Yksityishenkilöille ei myönnetä avustusta.

Mihin maailmaperintöavustukset on tarkoitettu?

Avustuksia myönnetään Suomen kansallisen maailmanperintöstrategian linjauksia toteuttaville yhteistyö-, tutkimus- ja kehittämishankkeille sekä maailmanperintötietoisuutta edistäville hankkeille. Avustusten myöntämisessä painotetaan:

 • Maailmanperintökohteiden kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön edistämistä
 • Hankkeita, jotka tuottavat uutta tutkimustietoa kohteista
 • Kohteiden kiinnostavuutta ja vaikuttavuutta tukevia kehittämishankkeita
 • Maailmanperintötietoisuuden ja tiedon saatavuuden parantamista

  Mihin avustusta ei myönnetä?

  • Avustusta ei myönnetä kohteiden hoitoon ja ylläpitoon (ks. Maailmanperintökohteiden hoitoavustukset)
  • Avustusta ei myönnetä avustusta hakevan yhteisön tavanomaisten toimintamenojen kattamiseen. Tavanomaisilla toimintamenoilla tarkoitetaan esimerkiksi yleisiä hallinto- ja palkkakuluja, opastuksiin liittyviä menoja sekä kiinteistömenoja, kuten lämpö-, sähkö-, vesi- ja vuokrakustannuksia.
  • Avustusta ei myönnetä työvälineinä toimivien laitteiden tai ohjelmistojen hankintaan
  • Avustusta ei myönnetä kansalliseksi rahoitusosuudeksi EU-hankkeisiin.

  Miten haen avustusta?

  Avustusta voi hakea vain Museoviraston ilmoittamana hakuaikana. Hakuilmoitus julkaistaan Museoviraston verkkosivuilla.

  Avustushakemuksen tulee olla perillä Museoviraston ilmoittamaan määräaikaan mennessä, myöhässä saapuneita hakemuksia ei oteta huomioon.

  Museovirasto on ottanut käyttöön sähköisen valtionavustusten hakujärjestelmän (asiointipalvelu), jonka kautta avustukset haetaan ja hallinnoidaan kokonaisuudessaan. Avustushakemukset lähetetään Museovirastoon asiointipalvelun kautta.

  Ohjeita verkkoasiointiin

  Hakija täyttää asiointipalvelussa olevan hakulomakkeen, liittää siihen lomakkeessa pyydetyt liitteet ja lähettää hakemuksen asiointipalvelun kautta Museovirastolle. Hakija saa avustuspäätöksen asiointipalveluun.

  Hakija tekee tarvittaessa hakemuksen täydennykset ja päätöksen muutospyynnöt asiointipalvelussa. Myös selvitys avustuksen käytöstä tehdään asiointipalvelussa.

  Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 1 §:n julkisuusperiaatteen mukaan viranomaisten asiakirjat ovat pääsääntöisesti julkisia. Museovirastoon lähetetyt valtionavustuksiin liittyvät asiakirjat ovat laissa tarkoitettuja viranomaisen asiakirjoja. Myös asiointijärjestelmän kautta lähetetyt asiakirjat ovat julkisia, ellei niiden salassapidosta ole erikseen laissa säädetty. Ethän lähetä asiointijärjestelmän kautta asiakirjoja, jotka sisältävät julkisuuslain nojalla salassa pidettävää tietoa (esim. henkilön terveystietoja). Järjestelmän kautta ei tule lähettää myöskään henkilöturvatunnuksia.

  Mikäli hakija ei voi hakea avustusta sähköisesti, vapaamuotoisen hakemuksen voi lähettää postitse tai tuoda hakemuksen Museovirastoon.

  Hakemuksen tulee sisältää:

  • Hakijan tiedot (hakijan nimi, osoite, Y-tunnus, tilinumero IBAN-muodossa, avustusasiaa hoitavan yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite)
  • Hankkeen nimi ja suunniteltu alkamis- ja päättymisaika
  • Haettava määrä euroina
  • Avustettavaa hanketta koskeva suunnitelma, jossa kuvataan selkeästi hankkeen tavoitteet, vaikutukset, toteutus ja toimenpiteet. Suunnitelmassa tulee kuvata myös hankkeen liittyminen maailmanperintöstrategian tavoitteisiin sekä esittää suunnitelma hankkeen vaikutusten arvioimiseksi tai todentamiseksi.
  • Hankkeen kustannuserittely. Erittely hankkeen kokonaiskustannuksista, omarahoitusosuudesta ja hankkeesta saatavista tuloista sekä muista samaan tarkoitukseen saaduista ja haetuista avustuksista

  Lisäksi hakemuksen liitteiksi vaaditaan:

  • Yhteisön toimintakertomus tai muu vastaava selvitys edelliseltä vuodelta.
  • Selvitys kaikista kolmen edellisen vuoden aikana samaan tarkoitukseen tai vastaavaan toimintaan valtiolta, kunnalta, seurakunnalta tai muulta julkisyhteisöltä saaduista avustuksista ja avustuslainoista, määristä ja käyttötarkoituksista
  • Hakijan tulee liittää hakemukseensa riittävä selvitys nimenkirjoitusoikeudesta. Oikeushenkilön (säätiö, yhdistys, yhtiö tms.) puolesta valtionavustushakemuksen voivat allekirjoittaa henkilöt, joilla on oikeushenkilön nimenkirjoitusoikeus. Selvitykseksi hyväksytään enintään kolme kuukautta vanha ote yhdistys-, säätiö- tai kaupparekisteristä. Kunnan ja kuntayhtymän nimenkirjoitusoikeudesta määrätään näiden hallintosäännöissä.

  Postitse lähetetyn tai Museovirastoon tuodun hakemuksen tulee olla perillä Museoviraston kirjaamossa haun viimeisenä päivänä klo 15.00 mennessä. Museoviraston postiosoite on Museovirasto, PL 913, 00101 Helsinki ja käyntiosoite Sturenkatu 2a, Helsinki.

  Jos vapaamuotoinen hakemus halutaan toimittaa sähköisesti, se tulee lähettää osoitteeseen kirjaamo@museovirasto.fi haun viimeiseen päivään klo 15.00 mennessä.

  Avustuksen suuruus ja hankkeen muu rahoitus

  Tuen suuruus harkitaan tapauskohtaisesti. Myönnettävä avustus voi olla vain osa hankkeen hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. Avustuksen osuus hankkeen kokonaiskustannuksista voi olla korkeintaan 75 %. Hakijan oman tai muun ulkopuolisen rahoituksen tulee olla vähintään 25 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Avustusta ei myönnetä kansalliseksi rahoitusosuudeksi EU-hankkeisiin.

  Rahoitussuunnitelmassa tulee eritellä hakijan omarahoitus tai muu ulkopuolinen rahoitus, jonka tulee olla vähintään 25 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Omarahoitukseen tai muuhun rahoitukseen voi sisältyä hankkeesta syntyviä suoria, kirjanpidossa todentuvia kuluja kuten hanketta varten palkatun henkilöstön palkkakustannuksia tai hankintoja. Omarahoitus tai muu rahoitus ei voi sisältää vakinaisen henkilökunnan palkkakustannuksia tai talkoo- tai vapaaehtoistyön laskennallisia kustannuksia. Hallinnollisia kustannuksia ei hyväksytä rahoitussuunnitelmaan. Hankkeen muu rahoitus ei voi olla valtion rahoitusta.

  Avustushakemuksen käsittely

  Valtionavustusten myöntöharkinta perustuu valtionavustuslakiin, mahdolliseen erityislakiin, valtion talousarvion määrärahoja koskeviin momenttikohtaisiin perusteluihin ja hakuilmoituksessa ilmoitettuihin avustuksen myöntämisen välttämättömiin edellytyksiin ja avustuslajikohtaisiin myöntökriteereihin.

  Hakemukset käsitellään Museovirastossa. Käsittelyaika kattaa ajan asian vireille tulosta sen ratkaisuun. Hakemus tulee vireille sen saavuttua Museoviraston kirjaamoon. Hakemusten varsinainen käsitteleminen alkaa kuitenkin hakuajan päätyttyä.

  Valtionavustushakemuksiin on liitettävä kaikki vaaditut liitteet. Tämä on välttämätöntä hakemusten käsittelyn ja keskinäisien vertailtavuuden vuoksi. Hakemusta voi täydentää myöhemmin, mutta mahdollisimman valmiit hakemukset nopeuttavat päätöksentekoa.

  Tietojen täydennys ja puuttuvat liitteet on pyydettäessä toimitettava viipymättä, ennen asian ratkaisua. Jos toimitettu hakemus on puutteellinen, hakijaa kehotetaan määräajassa täydentämään asiakirjaa, jollei se ole tarpeetonta asian ratkaisemiseksi. Hakemuksen lähettäjälle ilmoitetaan, miten hakemusta on täydennettävä. Hakija voi myös omasta aloitteestaan täydentää hakemustaan ja toimittaa käsittelyn kuluessa viranomaiselle asian ratkaisemisen kannalta tarpeellisia asiakirjoja. Ratkaisu voidaan tehdä, vaikka pyydettyjä lisäselvityksiä ei ole toimitettu annetun määräajan kuluessa. Täydentäminen ei saa vaarantaa hakijoiden yhdenvertaisuutta. Hakumääräajan päättymisen jälkeen ei saa esittää uusia vaatimuksia, vaan ainoastaan täydentää ajoissa lähetetyn hakemuksen puutteita.

  Museoviraston avustuspäätös valmistellaan Museoalan kehittäminen –yksikössä, tarvittaessa yhteistyössä Museoviraston muiden yksiköiden kanssa.

  Kaikista hakemuksista annetaan hakijalle päätös, johon voi vaatia oikaisua Museovirastolta. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen voi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.

  Avustushakemusten käsittelyssä noudatetaan Museoviraston 10.9.2018 hyväksymää valtionavustusten menettelytapaohjetta.

  Päätöksestä ilmoitetaan kirjallisesti sähköisessä asiointipalvelussa. Ratkaisu annetaan pääsääntöisesti 180 vuorokauden kuluessa hakuajan päättymisestä.

  Millä perusteella hakemuksia arvioidaan?

  Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja hakemukset arvioidaan avustushakemuksessa esitettyjen tietojen perusteella. Hakemukset arvioidaan hankkeen tavoitteiden ja toteuttamisedellytysten, kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman realistisuuden perusteella. Hakemusten laadullisessa arvioinnissa kiinnitetään huomioita seuraaviin tekijöihin:

  • Kuinka hyvin hankkeen tavoitteet sopivat toimintaperiaatteisiin, jotka on kirjattu Unescon yleissopimukseen maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemiseksi
  • Kuinka hyvin hankkeen tavoitteet sopivat yhteen tai useampaan avustuksen painopisteeseen?
  • Kuinka laadukkaasti hankkeen toteutus on suunniteltu (suunnitelman ja budjetin selkeys ja laatu)

  Avustuksen maksatus ja käyttö

  Avustukset maksetaan saajan hakemuksessa ilmoittamalle pankkitilille heti päätöksenteon jälkeen. Avustuksen saa käyttää avustuspäätöksessä mainitusta käyttötarkoituksesta aiheutuviin menoihin. Jos tämä perustelluista syistä on mahdotonta, avustuksen saajan tulee pyytää Museovirastolta avustukselle käyttötarkoituksen muutosta. Pyyntö tehdään asiointipalvelussa. Avustuksen saajan tulee odottaa uutta päätöstä ennen avustuksen käyttöä.

  Avustuksen voi käyttää myöntövuonna ja sitä seuraavana vuonna syntyviin kustannuksiin. Jos avustusta tai sen osaa ei erittäin perustellusta syystä voida käyttää myöntämisvuoden tai seuraavan vuoden aikana, avustuksen saajan tulee pyytää asiointipalvelussa Museovirastolta lupa käyttöoikeuden siirtoon seuraavalle vuodelle. Avustus tulee palauttaa jos sitä tai sen osaa ei voida käyttää valtionavustuspäätöksessä edellytetyllä tavalla, eikä Museovirasto ole myöntänyt käyttötarkoituksen muutosta. Jos palautettava määrä on enintään 100 euroa, sen saa jättää palauttamatta.

  Selvitys avustusten käytöstä

  Museoviraston myöntämän valtionavustuksen käytöstä tulee tehdä selvitys, joka toimitetaan Museovirastoon avustuspäätöksessä mainittuun päivämäärään mennessä. Selvitys avustuksen käytöstä tehdään asiointipalvelussa.

  Tilinselvityksen liitteeksi vaaditaan:

  • Yksityiskohtainen menoerittely ja selonteko valtionavustuksen käytöstä.
  • Yhteisön toimintakertomus tai muu vastaava selvitys avustuksen käyttövuodelta.
  • Yhteisön tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus avustuksen käyttövuodelta.

  Selvitystä ei voida hyväksyä, jos siinä ei ole vaadittuja liitteitä.

  Hankkeen kuitteja ja muita tositteita ei liitetä selvitykseen, vaan ne tulee säilyttää hyvää kirjanpitotapaa noudattaen avustuksensaajan hallussa kuusi vuotta. Museovirasto tekee tarkastuksia ja pyytää kuitteja tarvittaessa.

  Selvitykseen tulee sisältyä sekä talousraportointi että sanallinen selonteko hankkeen toteuttamisesta ja tuloksista. Selvityksen ei tarvitse olla pitkä, mutta sen tulee antaa selkeä ja riittävä kuva siitä, mitä avustuksella on tehty ja saatu aikaan. Selvityksessä tulee kuvata lyhyesti avustetun hankkeen vaiheet. Lisäksi selvityksessä tulee kertoa avustuksella aikaansaaduista tuloksista sekä arvioida vastaavatko ne hakemuksessa esitettyjä tavoitteita.

  Selvityksessä tulee raportoida avustuksen käytölle asetettujen ehtojen täyttämisestä, jos avustuspäätöksessä sellaisia on. Jos hanke on ollut laajempi kuin se toiminta, johon valtionavustusta on saatu tai hanke on kestänyt jo useamman vuoden, tulee selvityksessä selkeästi eritellä se toiminta, johon kyseessä oleva valtionavustus on käytetty.

  Hankkeen kustannuksista hyväksytään avustuksella katettaviksi avustuspäätöksessä ilmoitetun summan verran, kuitenkin enintään 75 % toteutuneista hyväksytyistä kustannuksista. Mikäli hanke toteutuu hakuvaiheessa esitettyä pienemmin kustannuksin, avustuksen saaja on velvollinen palauttamaan liikaa maksetun osuuden avustuksesta.

  Esimerkki:
  Hankkeen kokonaiskustannukset hakemuksessa 10 000 €
  Museoviraston avustus enintään 7 500 € (75 %)
  Hakijan omarahoitusosuus 2 500 € (25 %)
  Selvityksessä hankkeen hyväksyttävät kokonaiskustannukset 8 000 €
  Avustus saa kattaa enintään 75 % (= 6 000 €)
  Museovirasto perii takaisin 1 500 €

  Hyväksyttävät menot

  Hyväksyttäviksi menoiksi katsotaan hankkeen kannalta tarpeelliset, määrältään kohtuulliset menot. Avustusta ei voida käyttää vakinaisen henkilökunnan palkkamenojen kattamiseen eikä avustuksen saajan tavanomaisten toimintamenojen kattamiseen.
  Avustusta ei lähtökohtaisesti voida käyttää laite- ja kalustomenoihin, mutta avustuksella voi vuokrata hankkeessa tarvittavat laitteet. Hankkeeseen liittyvät laite- ja kalustohankinnat voidaan sisällyttää omavastuuosuuteen.

  Kunkin vuoden osalta hyväksyttävinä menoina otetaan huomioon ne menot, jotka kirjanpitolain ja -asetuksen sekä hyvän kirjanpitotavan mukaan on kirjattava kyseiselle tilikaudelle. Hyväksyttäviksi menoiksi ei katsota menoja, jotka ovat syntyneet ennen hakuajan päättymistä. Laskennalliset menot eivät ole hyväksyttäviä menoja.

  Museovirasto hyväksyy kohtuullisina kustannuksina palkat ja palkkiot, jotka on maksettu rahapalkkana tai luontoisetuna. Avustuksella rahoitetun toiminnan tai projektin palkoista on pidettävä työajanseurantaa. Avustuksen saajan tulee varmistaa, että kirjanpitoon tehtävät palkkakirjaukset perustuvat todellisiin, aiheutuneisiin kustannuksiin. Laskennallisia kuluja, esim. talkoo- tai vapaaehtoistyötä, ei hyväksytä. Kohdentamisen tulee myös perustua käytettyyn työaikaan ja avustuksen saajan tulee pystyä esittämään tarvittaessa virastolle palkkojen kohdentamisperiaatteet. Avustetussa hankkeessa tehtäviin töihin ei ole mahdollista käyttää palkkatuella tai muulla työllistämistuella palkattua työvoimaa.

  Kohtuullisina matkakustannuksina hyväksytään valtion matkustussäännön mukaisesti toteutuneet kustannukset, mikäli ne on sisällytetty avustushakemukseen eikä niitä ole poissuljettu päätöksessä. Avustuksella katettava matka on tehtävä niin lyhyessä ajassa ja vähin kokonaiskustannuksin kuin mahdollista. Samalla on otettava huomioon matkan ja tehtävien tarkoituksenmukainen ja turvallinen suorittaminen. Perusteet käytetyn matkustustavan valintaan tulee pyydettäessä esittää. Samat periaatteet koskevat sekä palkattuja henkilöitä että luottamustehtävissä toimivia henkilöitä.

  Rahalahjoista tai muista rahanarvoisista lahjakorteista aiheutuneet kustannukset eivät ole hyväksyttäviä menoja.

  Arvonlisävero hyväksytään avustettavaksi kustannukseksi vain, jos se jää avustuksen saajan lopullisesti maksettavaksi. Toisin sanoen, mikäli avustuksen saaja vähentää verotuksessaan maksamansa arvonlisäverot, avustettavalle kohteelle hyväksytään kustannus nettomääräisenä, eli se mikä tosiasiallisesti maksettiin.

  Avustuksella toteutettavat verkkopalvelut

  Laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta (306/2019) velvoittaa julkista sektoria ja osaa yksityisen ja kolmannen sektorin organisaatioista noudattamaan saavutettavuusvaatimuksia. Avustuksella toteutettavien verkkopalveluiden (esim. verkkosivustot ja mobiilisovellukset) tulee täyttää digipalvelulain keskeiset vaatimukset. Lue lisää vaatimuksista.

  Tutustu myös avustuksen käyttöä koskeviin ehtoihin ja määräyksiin.