Ehdot

Ehtoja ja määräyksiä: Paikallismuseoiden hankeavustukset

Hakemusasiakirjojen julkisuus

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 1 §:n julkisuusperiaatteen mukaan viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei tässä tai muussa laissa erikseen toisin säädetä. Lain tarkoituksena on 3 §:n mukaan toteuttaa avoimuutta ja hyvää tiedonhallintatapaa viranomaisten toiminnassa sekä antaa yksilölle ja yhteisöille mahdollisuus valvoa julkisen vallan ja julkisten varojen käyttöä, muodostaa vapaasti mielipiteensä ja vaikuttaa julkisen vallan käyttöön ja valvoa oikeuksiaan ja etujaan. Museovirastoon jätetyt valtionavustushakemukset ovat laissa tarkoitettuja viranomaisen asiakirjoja.

Museovirastoon toimitettu avustushakemus tulee julkiseksi, kun Museovirasto on sen vastaanottanut. Julkinen asiakirja voi sisältää ehdottomasti salassa pidettäviä ja harkinnanvaraisesti julkisia osia. Harkinnanvaraisesti julkiset asiakirjat voivat olla joko lähtökohtaisesti julkisia tai lähtökohtaisesti salassa pidettäviä.

Velvollisuus noudattaa hankintalainsäädäntöä

Avustusta hakevan tahon tulee selvittää ja ottaa toiminnassaan huomioon mahdollinen velvollisuutensa noudattaa lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016; hankintalaki). Hankinnalla tarkoitetaan tavaroiden ja palveluiden ostamista, vuokraamista tai siihen rinnastettavaa toimintaa sekä urakalla teettämistä taloudellista vastiketta vastaan.

Hankintalain 6 §:ssä määritellään hankintayksiköt, joita ovat
1. valtion, kuntien ja kuntayhtymien viranomaiset
2. evankelisluterilainen kirkko ja ortodoksinen kirkko sekä niiden seurakunnat ja muut viranomaiset
3. valtion liikelaitokset
4. julkisoikeudelliset laitokset. Julkisoikeudellisella laitoksella tarkoitetaan oikeushenkilöä, joka on nimenomaisesti perustettu tyydyttämään sellaisia yleisen edun mukaisia tarpeita, joilla ei ole teollista tai kaupallista luonnetta ja
a) jota rahoittaa pääasiallisesti 1-4 kohdassa tarkoitettu hankintayksikkö
taikka
b) jonka johto on 1-4 kohdassa tarkoitetun hankintayksikön valvonnan alainen taikka
c) jonka hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenistä 1-4 kohdassa tarkoitettu hankintayksikkö nimeää yli puolet.
5. mikä tahansa hankinnan tekijä silloin, kun se on saanut hankinnan tekemistä varten tukea yli puolet hankinnan arvosta 1-4 kohdassa tarkoitetulta hankintayksiköltä.

Julkisen hallinnon lisäksi myös valtioon, kuntiin tai seurakuntiin kuulumaton avustuksen saaja saattaa olla hankintalain tarkoittama hankintayksikkö ja siten velvollinen kilpailuttamaan hankintansa noudattaen hankintalain mukaisia menettelyitä, mikäli avustuksen saaja hankintalain mukaisesti täyttää julkisoikeudellisen laitoksen tunnusmerkit tai saa avustusta tiettyyn hankintaan yli 50 % hankinnan arvosta.
Tuki voi olla saatu myös useammalta kuin yhdeltä hankintayksiköltä. Julkisen tuen tulee kohdistua tiettyyn hankintaan. Yleinen toiminta-avustus ei ole hankintalain tarkoittamaa tiettyyn hankintaan kohdistuvaa tukea. Tuen merkitystä hankinnan kannalta on arvioitava tuen myöntämishetkellä tiedossa olleiden seikkojen mukaan.
Velvollisuus noudattaa hankintalakia avustusta käytettäessä saattaa yllä esitetyn johdosta soveltua myös yksityisiin henkilöihin ja yrityksiin.

Avustuksen käyttöä koskevat määräykset

Avustus saadaan käyttää ainoastaan avustuspäätöksessä mainitusta käyttötarkoituksesta aiheutuviin menoihin päätöksessä mainitun ajan kuluessa. Jos käyttötarkoitusta on perustelluista syistä tarpeen muuttaa, ja jos avustuspäätöksessä nimetty kohteen valvoja muutosta puoltaa, tulee avustuksen saajan pyytää Museovirastolta käyttötarkoituksen muutosta kirjallisesti. Avustuksen saajan tulee odottaa uutta päätöstä ennen töiden aloittamista.

Avustuksen saajan taloudenhoito ja hallinto on järjestettävä asianmukaisesti.

Oikeus saada maksatus myönnetystä valtionavustuksesta raukeaa, jos valtionavustuksen saaja ei ole Museoviraston päätöksessä ilmoittamaan määräaikaan mennessä pyytänyt avustusta maksuun.

Valtionavustuksen saajan tulee ilmoittaa viipymättä kirjallisesti valtionapuviranomaiselle valtionavustuksen käyttötarkoituksen toteutumiseen vaikuttavasta muutoksesta tai muusta valtionavustuksen käyttöön vaikuttavasta muutoksesta.

Valtionavustuksen saajan tulee antaa valtionapuviranomaiselle valtionavustuspäätöksen ehtojen noudattamisen valvomiseksi oikeat ja riittävät tiedot. Avustuksen saajan on tarvittaessa annettava Museovirastolle avustuksen käytön valvonnan kannalta kaikki tarpeelliset tili- ja seurantatiedot, asiakirjat, tallenteet ja muu aineisto sekä muutoinkin avustettava tarkastuksessa. Museoviraston edustajalle on varattava tarvittaessa tilaisuus tarkastaa avustuksen saajan varainkäyttöä ja toimintaa valtionavustuksen käytön ja ehtojen täyttämisen selvittämiseksi.

Avustuksella toteutettavat verkkopalvelut

Laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta (306/2019) velvoittaa julkista sektoria ja osaa yksityisen ja kolmannen sektorin organisaatioista noudattamaan saavutettavuusvaatimuksia. Avustuksella toteutettavien verkkopalveluiden (esim. verkkosivustot ja mobiilisovellukset) tulee täyttää digipalvelulain keskeiset vaatimukset. Lue lisää vaatimuksista.

Avustuksen palauttaminen ja takaisinperintä

Jos avustus jää kokonaan tai osittain käyttämättä, eikä Museovirasto ole myöntänyt lisäaikaa avustuksen käytölle, on jäljelle jäänyt avustussumma palautettava. Palautuksen voi tehdä heti, mutta viimeistään se on tehtävä selvityksen yhteydessä. Jos käyttämättä jäänyt summa on enintään 100 euroa, sen voi jättää palauttamatta.

Avustus tulee palauttaa Museoviraston tilille: IBAN: FI96 8129 9710 0116 51 BIC: DABAFIHH. Palautuksen yhteydessä on mainittava avustuspäätöksen diaarinumero.

Jos avustus on käytetty vastoin sille määrättyä käyttötarkoitusta tai jos avustuksen saaja on avustusta hakiessaan antanut vääriä tai harhaanjohtavia tietoja tai salannut tietoja ja menettelyllä on ollut vaikutusta avustuksen myöntämiseen tai ehtojen asettamiseen tai avustus on muutoin suoritettu virheellisin edellytyksin tai perusteettomasti, määrätään avustus takaisin perittäväksi. Museovirasto voi määrätä avustuksen tai osan siitä takaisin perittäväksi myös silloin, jos avustukselle muutoin asetettuja ehtoja ei ole noudatettu.

Avustuksen saajan on maksettava palautettavalle tai takaisin perittävälle määrälle korkoa avustuksen maksupäivästä alkaen. Koron määrä on korkolain (633/1982) mukainen viitekorko lisättynä kolmella prosenttiyksiköllä.

Museovirasto laskee kertyneen koron määrän, kun palautus on tehty, ja lähettää korosta avustuksen saajalle erillisen laskun. Korko lasketaan siitä päivästä, kun avustus on maksettu avustuksen saajan tilille siihen päivään, kun avustuksen palautettava tai takaisin perittävä osuus on maksettu Museoviraston tilille.

Jos takaisin perittävää määrää ei makseta viimeistään Museoviraston asettamana eräpäivänä, sille on maksettava koron lisäksi vuotuista viivästyskorkoa. Se määräytyy korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisesti.

Museovirasto voi jättää osan palautettavasta tai takaisin perittävästä määrästä, sille laskettavasta korosta tai viivästyskorosta perimättä, jos täysimääräinen palauttaminen tai takaisinperintä katsotaan kohtuuttomaksi valtionavustuksen saajan taloudelliseen asemaan ja olosuhteisiin tai niiden muutokseen nähden. (Valtionavustuslaki 26.1 §)

Erityisen painavasta syystä Museovirasto voi päättää, että palautettava tai takaisin perittävä määrä, sille laskettava korko tai viivästyskorko jätetään kokonaan perimättä. (Valtionavustuslaki 26.2 §)

Viestintä

Avustuksen saajan toivotaan kertovan viestinnässään esimerkiksi verkkosivuillaan ja esitteissään, että hanke tai toiminta on saanut Museovirastolta valtionavustusta.

Sovellettu lainsäädäntö

Valtionavustuslaissa (668/2001) säädetään niistä perusteista ja menettelyistä, joita noudatetaan valtionavustuksia myönnettäessä.

Avustuksen myöntämiseen, käyttöön ja valvontaan liittyen noudatetaan lisäksi
• Hallintolakia (434/2003)
• Hallintolainkäyttölakia (586/1996)
• Tietosuojalakia (1050/2018)
• Lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999)
• Asetusta viranomaisen toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta (1030/1999)
• Lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016)
• Lakia sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003)
• Asetusta valtion talousarviosta (1243/1992)

Lait ja asetukset löytyvät osoitteesta www.finlex.fi