Ohjeet 2024

Ohjeita kulttuuriperintöalan yhteisöjen toimintaan vuodelle 2024 myönnettävien avustusten hakijoille

Avustuksella vahvistetaan valtakunnallisten tai muiden kansallisesti merkittävien kulttuuriperintöalan yhteisöjen toiminnan edellytyksiä. Avustuksen tavoitteena on edistää kulttuuriperinnön merkitystä, arvostusta ja vaikutusta yhteiskunnassa sekä kulttuuriperintöalan kehittymistä, osaamista ja kansainvälistymistä.

Lisäksi avustuksen tavoitteena on edistää Kulttuuriperintöstrategian 2030, Museopoliittisen ohjelman 2030 sekä YK:n Agenda 2030 Kestävän kehityksen tavoitteita.

Avustusta voi hakea sellaiseen kulttuuriperintöalan toimintaan, jolla edistetään kulttuuriperinnön merkitystä, arvostusta ja vaikutusta yhteiskunnassa sekä kulttuuriperintöalan kehittymistä, osaamista ja kansainvälistymistä.

Hakijan toimintaa arvioitaessa otetaan huomioon, miten kattavasti hakijan toiminta vastaa avustuskohtaisiin arviointikriteereihin.

Avustus myönnetään yleisavustuksena, ja se on tarkoitettu hakijan vuotuiseen toimintaan. Jos tuki kohdistuu vain tiettyyn toiminnan osa-alueeseen, avustus myönnetään kohdennettuna yleisavustuksena. Tällöin hakemukseen tulee sisältyä tämän osa-alueen toimintasuunnitelma ja talousarvio, ja kirjanpidossa toiminnalla tulee olla erillinen kustannuspaikka. Selvitykseen liitettävällä kustannuspaikkaraportilla todennetaan, että avustus on käytetty kyseiseen toiminnan osa-alueeseen.

Avustus voi kattaa enintään 80 % avustettavan toiminnan hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Avustuksen hyväksyttävät kustannukset määritellään avustusehdoissa sekä avustuspäätöksessä ja sen liitteessä.

Vähintään 20 % toiminnan hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista tulee olla hakijan omavastuuosuutta tai muuta ulkopuolista rahoitusta, joka tulee eritellä avustushakemuksessa. Muu ulkopuolinen rahoitus ei voi olla valtion rahoitusta.

Avustusta ei myönnetä hankkeisiin.

Avustusta ei myönnetä sellaiseen toimintaan, johon voidaan myöntää muita yleisavustuksia. Esimerkiksi eri ministeriöiden ja Taiteen edistämiskeskuksen myöntämät toiminta-avustukset ovat tällaisia avustuksia. Yhteisön saamat hankeavustukset eivät kuitenkaan estä tämän avustuksen myöntämistä. Valtionosuutta (VOS) toimintaansa saavat yhteisöt eivät voi saada tätä avustusta.

Uutta avustusta ei myönnetä, jos hakijalla on selvittämättä samaan tarkoitukseen myönnettyjä avustuksia, joiden selvitysmääräpäivä on umpeutunut.

Avustusta voidaan myöntää valtakunnallisille tai muille kansallisesti merkittäville kulttuuriperintöalan yhteisöille. Avustuksen saajan tulee olla oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö. Avustusta ei myönnetä yksityishenkilöille, toiminimille, kunnille, kuntayhtymille tai oppilaitoksille. Valtionosuutta (VOS) toimintaansa saavat yhteisöt eivät voi saada tätä avustusta.

Avustukset kohdennetaan kulttuuripolitiikkaa valtakunnallisesti tai kansallisesti merkittävällä tavalla edistäviin yhteisöihin, kansainvälisten järjestöjen Suomen osastoihin, näihin järjestöihin rinnastuviin toimijoihin sekä muihin avustusten saajiksi soveltuviin yhteisöihin.

Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja hakemukset arvioidaan avustushakemuksessa esitettyjen tietojen perusteella. Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuvat kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon alla olevien kriteerien toteutuminen.

Hakemusten arvioinnissa katsotaan eduksi seuraavien strategioiden tavoitteiden edistämistä hakijan toiminnassa:

 • Valtioneuvoston periaatepäätös Kulttuuriperintöstrategiaksi 2030.
 • Opetus- ja kulttuuriministeriön Museopoliittinen ohjelma 2030.
 • YK:n Agenda 2030 Kestävä kehitys.

Hakemusten laadullisessa arvioinnissa otetaan huomioon, miten kattavasti alla mainitut hakukohtaiset myöntöperusteet täyttyvät hakijan toiminnassa.

1. Toiminta kehittää kulttuuriperintöalaa yhdellä tai useammalla seuraavista tavoista:

   • Yhteisö toimii valtakunnallisesti kulttuuriperintöalalla tai sen toiminta kulttuuriperintöalan hyväksi on kansallisesti merkittävää.
   • Yhteisö tekee kulttuuripoliittista vaikuttamistyötä.
   • Yhteisö kehittää alan toimintaedellytyksiä ja sen rakenteita pitkäjänteisesti ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
   • Yhteisö edistää alan osaamista ja monipuolistaa alan toimintaa.
   • Yhteisö edistää kulttuurin vahvistumista ja säilymistä elinvoimaisena.
   • Yhteisö edistää kulttuuriin osallistumista ja eri väestöryhmien osallistumiserojen kaventumista.
   • Yhteisö edistää kulttuurin saatavuutta ja saavutettavuutta valtakunnallisesti tai kansallisesti merkittävällä tavalla.
   • Yhteisö vaali ja välittää tietoa kansallisen historian kannalta merkittävästä kohteesta.

   Hakija voi toteuttaa edellä mainittuja tavoitteita esimerkiksi tiedotuksena ja tilastointina, neuvontatyössä, koulutuksena, julkaisutoimintana, tapahtumien järjestämisenä, yleisötyössä sekä kansallisena ja kansainvälisenä yhteistyönä.

   2. Hakijan toiminta on laajaa ja merkittävää sen omalla toimialalla:

      • Yhteisö edustaa toimialaansa valtakunnallisesti tai yhteisöllä on alallaan keskeinen asema tai erityinen tehtävä ja sen toiminta kohdistuu sen jäsenistöä laajemmalle. Pelkästään digitaalisessa ympäristössä tapahtuvaa toimintaa ei katsota riittäväksi osoitukseksi toiminnan valtakunnallisuudesta.
      • Järjestöjen toiminnassa otetaan huomioon se, onko hakija keskus- vai jäsenjärjestö.
      • Lisäksi arvioidaan, kuinka kattavasti hakija edustaa kansallisesti toimialaansa ja edustaako hakija toimialaansa kansainvälisissä yhteyksissä.

      Lisäksi arvioidaan hakijan toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä. Arvioinnissa otetaan huomioon yhteisön taloudellinen kokonaistilanne, edellisen vuoden tavoitteiden toteutuminen sekä sen toiminnan tuloksellisuus ja vaikuttavuus. Hakemuksesta ja sen liitteistä tulee ilmetä selkeästi, että avustus on yhteisölle tarpeen toiminnan toteuttamiseksi.

      Avustusta voi hakea vain Museoviraston ilmoittamana hakuaikana. Hakuilmoitus julkaistaan Museoviraston verkkosivuilla.

      Avustushakemuksen tulee olla perillä Museoviraston ilmoittamaan määräaikaan mennessä. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei oteta huomioon.

      Avustukset haetaan sähköisesti opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtionavustusten asiointipalvelussa. Mikäli hakija ei kuitenkaan painavasta syystä voi hakea avustusta sähköisesti, hakijaa pyydetään ottamaan yhteyttä avustuksen valmistelijoihin.

      Hakija täyttää asiointipalvelussa olevan hakulomakkeen, liittää siihen lomakkeessa pyydetyt liitteet ja lähettää hakemuksen asiointipalvelun kautta Museovirastolle. Hakija saa avustuspäätöksen asiointipalveluun. Hakija tekee tarvittaessa hakemuksen täydennykset ja päätöksen muutospyynnöt asiointipalvelussa. Myös selvitys avustuksen käytöstä tehdään asiointipalvelussa.

      Lomakkeeseen tulee liittää seuraavat pakolliset liitteet:

      • Yhteisön toimintakertomus tai muu vastaava selvitys edelliseltä toimintakaudelta.
      • Tilintarkastuskertomus tai toiminnantarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta.
      • Yhteisön hyväksytty toimintasuunnitelma ja talousarvio tai kohdennettu toimintasuunnitelma ja talousarvio, jos avustettava toiminta kohdentuu yhteisön tiettyyn toiminnan osa-alueeseen.
      • Enintään kolme kuukautta vanha ote yhteisön säännöistä yhdistys-, säätiö- tai kaupparekisteristä.

      Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 1 §:n julkisuusperiaatteen mukaan viranomaisten asiakirjat ovat pääsääntöisesti julkisia. Museovirastoon lähetetyt valtionavustuksiin liittyvät asiakirjat ovat laissa tarkoitettuja viranomaisen asiakirjoja. Myös asiointijärjestelmän kautta lähetetyt asiakirjat ovat julkisia, ellei niiden salassapidosta ole erikseen laissa säädetty. Ethän lähetä asiointijärjestelmän kautta asiakirjoja, jotka sisältävät julkisuuslain nojalla salassa pidettävää tietoa (esim. henkilön terveystietoja). Järjestelmän kautta ei tule lähettää myöskään henkilöturvatunnuksia.

      Haku asiointipalvelussa

      Asiointipalveluun kirjaudutaan Digi- ja väestötietoviraston Suomi.fi-tunnistuksen kautta henkilökohtaisella pankkitunnisteella, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

      Valitse kirjautumissivulla olevasta alasvetovalikosta virastoksi "MV". Klikkaa sen jälkeen Yhteisön puolesta asiointi -kuvaketta.

      Kirjaudu asiointipalveluun

      Ohjeet verkkoasiointiin

      Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtionavustusten asiointipalvelun Suomi.fi-valtuusroolit ovat:

      Valtionavustusten hakemisen valmistelu (organisaatio)

      Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta valmistella valtionavustusten hakemista ja avustuksiin liittyviä toimenpiteitä.

      Valtionavustusten hakeminen (organisaatio)

      Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta valmistella valtionavustusten hakemista ja avustuksiin liittyviä toimenpiteitä, toimittaa ne käsiteltäväksi sekä peruuttaa hakemuksen.

      Valtionavustusten hakeminen ja tietojen hallinnointi (organisaatio)

      Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta valmistella valtionavustusten hakemista ja avustuksiin liittyviä toimenpiteitä, toimittaa ne käsiteltäväksi sekä peruuttaa hakemuksen ja hallinnoida valtuuttajaan liittyviä tietoja.

      Valtionavustusten myöntöharkinta perustuu valtionavustuslakiin, mahdolliseen erityislakiin, valtion talousarvion määrärahoja koskeviin momenttikohtaisiin perusteluihin ja hakuilmoituksessa ilmoitettuihin avustuksen myöntämisen välttämättömiin edellytyksiin ja avustuslajikohtaisiin myöntökriteereihin.

      Hakemukset käsitellään Museovirastossa. Käsittelyaika kattaa ajan asian vireille tulosta sen ratkaisuun. Hakemus tulee vireille sen saavuttua Museoviraston kirjaamoon. Hakemusten varsinainen käsitteleminen alkaa kuitenkin vasta hakuajan päätyttyä.

      Avustushakemukset arvioidaan avustushakemuksessa esitettyjen tietojen perusteella. Hakija on vastuussa avustuksen hakuohjeisiin perehtymisestä ja hakemuksessa esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Hakijan vastuulla on sisällyttää hakemukseen ohjeissa edellytetyt tiedot niin selkeästi, etteivät ne jätä tulkinnanvaraa.

      Valtionavustushakemuksiin on liitettävä kaikki vaaditut liitteet. Tämä on välttämätöntä hakemusten käsittelyn ja keskinäisen vertailtavuuden vuoksi. Hakemusta voi täydentää myöhemmin, mutta mahdollisimman valmiit hakemukset nopeuttavat päätöksentekoa. Tietojen täydennys ja puuttuvat liitteet on pyydettäessä toimitettava viipymättä, ennen asian ratkaisua. Jos toimitettu hakemus on puutteellinen, hakijaa kehotetaan määräajassa täydentämään asiakirjaa, jollei se ole tarpeetonta asian ratkaisemiseksi. Hakemuksen lähettäjälle ilmoitetaan, miten hakemusta on täydennettävä. Hakija voi myös omasta aloitteestaan täydentää hakemustaan ja toimittaa käsittelyn kuluessa viranomaiselle asian ratkaisemisen kannalta tarpeellisia asiakirjoja. Ratkaisu voidaan tehdä, vaikka pyydettyjä lisäselvityksiä ei ole toimitettu annetun määräajan kuluessa. Täydentäminen ei saa vaarantaa hakijoiden yhdenvertaisuutta. Hakumääräajan päättymisen jälkeen ei saa esittää uusia vaatimuksia, vaan ainoastaan täydentää ajoissa lähetetyn hakemuksen puutteita.

      Museoviraston avustuspäätös valmistellaan Museoalan kehittäminen -yksikössä. Päätösten valmistelussa tehdään tarvittaessa yhteistyötä eri viranomaisten ja muiden asiantuntijoiden kanssa.

      Kaikista hakemuksista annetaan hakijalle päätös, johon voi vaatia oikaisua Museovirastolta. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen voi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.

      Avustushakemusten käsittelyssä noudatetaan Museoviraston 10.9.2018 hyväksymää valtionavustusten menettelytapaohjetta.

      Päätöksestä ilmoitetaan kirjallisesti sähköisessä asiointipalvelussa. Ratkaisu annetaan pääsääntöisesti 180 vuorokauden kuluessa hakuajan päättymisestä.

      Museoviraston myöntämän valtionavustuksen käytöstä tulee tehdä selvitys, joka toimitetaan Museovirastoon avustuspäätöksessä mainittuun päivämäärään mennessä. Selvitys avustuksen käytöstä tehdään asiointipalvelussa.

      Lisätietoa selvityksen tekemisestä ja siihen vaadittavista liitteistä löytyy avustusta koskevista ehdoista.

      Yleisavustuksen vakioehdot