Anvisning

Bidrag till samarbets- och utvecklingsprojekt i enlighet med konventionen om det immateriella kulturarvet

Vad eftersträvas med bidragen?
Syftet med bidraget är att främja verkställandet av Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet, öka medvetenheten om dem och utvidga möjligheterna för lokalsamhällen att delta när det gäller det kulturarv som avses i konventionen. Bidrag kan ansökas för samarbets- och utvecklingsprojekt som främjar genomförandet av konventionen.

Syftet med bidragen är att främja socialt, ekologiskt, ekonomiskt och kulturellt hållbart arbete med kulturarvet.

Vem kan ansöka om bidrag?
Kommuner, föreningar, stiftelser, aktiebolag och andra juridiska personer kan ansöka om bidrag.

Vem kan inte ansöka om bidrag?
Bidrag beviljas inte i form av stipendier till privatpersoner.

För vilka ändamål kan bidrag sökas?
Syftet med bidraget är att främja verkställandet av Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet, öka medvetenheten om dem och utvidga möjligheterna för lokalsamhällen att delta när det gäller kulturarv som avses i konventionen. Bidrag kan ansökas för samarbets- och utvecklingsprojekt som främjar genomförandet av konventionen.

Understödsprojekten kan röra följande områden:

 • Projekt och verksamhetsmodeller som stärker människor i olika åldrars delaktighet i att utöva och föra vidare det kulturarv som är viktigt för dem.
 • Utveckling och samordning av samhällsorienterade verksamhetsmodeller, särskilt ur barn och ungas synvinkel.
 • Projekt inom olika områden av immateriellt kulturarv, som främjar stärkandet av lärandet och byggandet av en hållbar framtid.
 • Samarbets- och utvecklingsprojekt, som främjar skyddandet och vårdandet av det immateriella kulturarvet.

Projektet ska ha en tydlig koppling till verksamhetsprinciperna i Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet.

I projekt med anknytning till det immateriella kulturarvet kan bland annat ingå utveckling av verksamhetsmodeller, verkstäder, evenemangsproduktion och kunskapsspridning.

För vilka ändamål beviljas bidrag inte?

• driftsbidrag, t.ex. för lönekostnader för fast personal eller fastighetskostnader (t.ex. värme, el och vatten)
• kalkylerade kostnader för talkoarbete
• anskaffning av utrustning och mjukvara
• renoveringsprojekt
• Understöd beviljas ej som nationell finansieringsandel till EU-projekt

Hur ansöker man om understöd?

Ansökan om understöd kan lämnas endast under den ansökningstid som Museiverket meddelat. Sökannonsen publiceras på Museiverkets webbsidor.

Ansökan om understöd ska vara framme inom utsatt tid. Ansökningar som kommit in för sent beaktas inte.

Museiverket har tagit i bruk ett elektroniskt ansökningssystem (e-tjänst) via vilket understöd lämnas in och administreras i sin helhet. Understödsansökningar ska sändas via Museiverkets e-tjänst.

Anvisningar för användning av e-tjänsten

Sökanden fyller i ansökningsblanketten i e-tjänsten, bifogar de bilagor som begärts på blanketten och lämnar in blanketten till Museiverket i e-tjänsten. Sökanden får understödsbeslut i e-tjänsten.

Sökanden kompletterar vid behov ansökan och yrkar på rättelse av beslutet i e-tjänsten. Också redogörelsen av användningen av understödet görs i e-tjänsten.

Enligt principen om publicitet i paragraf 1, i lagen om offentlighet för offentliga myndigheters verksamhet (621/1999), är handlingarna från offentliga myndigheter som regel offentliga. Dokument relaterade till statliga bidrag som skickas till Museiverket, är sådana officiella handlingar som avses i lagen. Dokument som skickas via e-tjänsten är också offentliga, såvida inte deras sekretess specifikt föreskrivits i lag. Skicka inte dokument, som enligt lagen om offentlighet är konfidentiell (t.ex. en persons hälsoinformation) via e-tjänsten. Personnummer ska inte heller skickas via systemet.

Om sökanden inte kan ansöka om understöd elektroniskt, är det möjligt att sända en fritt formulerad ansökan per post eller föra ansökan till Museiverket.

En ansökan som skickats per post eller lämnas in till Museiverket ska vara framme hos Museiverket före kl. 15 på den sista dagen av ansökningstiden. Postadress är Museiverket, PB 913, 00101 Helsingfors och besöksadressen är Sturegatan 2a.

Det är möjligt att lämna in en fritt formulerad ansökan per e-post till adressen kirjaamo@museovirasto.fi före kl. 15.00 på den sista dagen av ansökningstiden.

Ansökan ska innehålla:
• Sökandens uppgifter (sökandens namn, fo-nummer, adress, kontonummer (IBAN), namn, telefonnummer och e-postadress för den kontaktperson som sköter understödsärendet)
• En plan för det projekt som understöds, med en tydlig beskrivning av projektets mål, genomslagskraft, genomförande och åtgärder.
• Det ansökta beloppet i euro
• En kostnadsspecifikation och finansieringsplan över projektet.

Därtill krävs följande bilagor till ansökan:

 • Projektutkast till det projekt som ska understödas. Utkastet ska innehålla en beskrivning av projektet, en tidsplan för projektet, en beskrivning av hur projektet ansluter sig till utlysningens mål, en kort presentation av samarbetsparterna och en bedömning av projektets effekter.
 • En verksamhetsberättelse av sammanslutningen eller en annan motsvarande utredning över föregående år.
 • Redogörelse för alla de understöd och understödslån som under de tre senaste åren erhållits av stat, kommun, församling eller av annat offentligt samfund, deras belopp och användning.
 • Sökanden måste till sin ansökan bifoga en tillräcklig utredning av namnteckningsrätten. För juridiska personer (stiftelse, förening, företag etc.) kan ansökan om statligt stöd undertecknas av personer med namnteckningsrätt för den juridisk personlighetens del. Som tillräcklig utredning godkänns ett högst tre månader gammal utdrag ur förenings-, stiftelse- eller handelsregistret. Om kommuners eller kommunförbunds namntäckningsrätt bestäms i deras förvaltningsregler.

Understödets storlek och övrig finansiering

Understödsbeloppet fastställs individuellt fall till fall. Understöden är avsedda som delfinansiering av totalkostnaderna för projektet. Understödets andel kan vara högst 90 % av de totalkostnader som kan godkännas för projektet. Sökandens egna andel eller annan finansiering ska uppgå till minst 10 % av projektets totala kostnader. Understöd beviljas ej som nationell finansieringsandel till EU-projekt.

Finansieringsplanen ska innehålla en specifikation över sökandens egna andel eller annan finansiering, som ska uppgå till minst 10 % av projektets totala kostnader. Självfinansieringsdelen eller annan finansiering kan omfatta de direkta kostnader som uppkommer av projektet och som kan verifieras ur bokföringen, såsom lönekostnader för personal som anställts för projektet eller upphandlingar. Självfinansiering kan inte bestå av den fast anställda personalens lönekostnader eller kalkylmässiga kostnader av talko- eller frivilligt arbete. Administrativa kostnader godkänns inte i finansieringsplanen. Övrig finansiering kan inte bestå av statsbidrag.


Behandling av ansökningarna
Prövningen av beviljande av statsunderstöd grundar sig på statsunderstödslagen, en eventuell speciallag, motiveringar i specifika moment som gäller anslag i statsbudgeten och de i utlysningen nämnda nödvändiga förutsättningarna för beviljande av understöd och kriterierna för beviljande enligt typ av understöd.

Ansökningarna behandlas vid Museiverket. Behandlingstiden täcker tiden från det att ärendet inletts fram till beslutet. Ett ärende har inletts när det kommit in till Museiverkets registratorskontor. Den egentliga behandlingen av ansökningarna börjar dock först då ansökningstiden gått ut.

Alla nödvändiga bilagor ska fogas till ansökningarna om statsunderstöd. Detta är absolut nödvändigt för att behandla ansökningarna och för att de ska kunna jämföras sinsemellan. En ansökan kan kompletteras i ett senare skede, men ansökningar som är så färdiga som möjligt påskyndar beslutsprocessen.

En komplettering av uppgifterna och bilagor som saknas ska på begäran lämnas in utan dröjsmål innan ett beslut fattats i ärendet. Om en ansökan som lämnats in är bristfällig, uppmanas sökanden att komplettera handlingen inom utsatt tid, om det inte är onödigt med tanke på beslutsprocessen. Den som sänt ansökan får ett meddelande om hur ansökan ska kompletteras. Sökanden kan också komplettera sin ansökan på eget initiativ och lämna in handlingar som är nödvändiga för ett avgörande i ärendet till myndigheten under behandlingen. Ett beslut kan fattas även om de begärda kompletterande redogörelserna inte lämnats in inom utsatt tid. Kompletteringen får inte äventyra likabehandlingen av sökandena. Efter att ansökningstiden gått ut får nya krav inte längre ställas, utan endast brister i ansökningar som skickats inom utsatt tid får åtgärdas.

Museiverkets bidragsbeslut bereds vid enheten för utveckling av museibranschen. Under beredningen av beslut samarbetar man vid behov med olika myndigheter och andra experter.

Alla ansökningar besvaras med ett beslut. Sökanden har möjlighet att yrka på rättelse av beslutet hos Museiverket. Ändring i beslut som fattats med anledning av rättelseyrkande kan sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen.

Ansökningar om understöd behandlas enligt anvisningen för förfarandet för beviljande av statsunderstöd, vilken Museiverket godkänt 10.9.2018.

Beslutet delges skriftligen i e-tjänsten. Beslut fattas i regel inom 180 dygn efter det att ansökningstiden gått ut.

På vilka grunder utvärderas ansökningarna?
Bidragen är behovsprövade och ansökningarna bedöms utifrån de uppgifter som uppges i bidragsansökan. Ansökningarna bedöms enligt hur realistiska projektets mål, förutsättningar, kostnadsberäkning och finansieringsplan är. Vid bedömningen av ansökningarna beaktas dessutom projektens ändamålsenlighet.

Vid den kvalitativa bedömningen av ansökningar uppmärksammas följande faktorer:

 • Hur väl projektets mål stämmer överens med verksamhetsprinciperna i Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet
 • Hur väl partnerskapen och samarbetet förverkligas inom projektet
 • Hur väl man i projektplanen beaktat att verksamheten ska utgå från lokalsamhället och verksamhetens genomslag
 • Hur högklassigt projektets genomförande planerats (tydligheten i och kvaliteten på plan och budget)

Åtgärder efter att understöd beviljats:

Användningstiden för ett understöd
Understöd få användas under det år det beviljats eller under följande år.

Om bidrag av en synnerligen grundad anledning inte kan användas under det år då det beviljas ska bidragstagaren i e-tjänsten begära Museiverket om tillstånd för överföring av användningsrätten till följande år. Överföring av bidrag ska sökas under det år då bidraget beviljats.

Understödets användningssyfte
Understöd får används enbart för utgifter för det syfte som nämns i beslutet, vilka inkluderats i understödsansökan. Om detta på motiverade grunder är omöjligt, ska understödstagaren anhålla om ändring av användningssyftet för understödet av Museiverket i e-tjänsten. Ansökan om detta ska göras på så sätt att beslutet om ändring av användningssyftet kan fattas innan understödet används för det ändrade användningssyftet.

Inhibering av ett projekt som beviljats understöd
Om ett projekt som beviljats understöd inhiberas, ska en anmälan göras till Museiverket så fort som möjligt efter att ärendet bekräftats. Om understödstagaren inte tar emot understödet, ska Museiverket underrättas om detta utan dröjsmål.

Redogörelse över användningen av understödet
En understödstagare ska utarbeta en redogörelse över användningen av statsunderstöd som beviljats av Museiverket och lämna in den till Museiverket före det datum som nämns i understödsbeslutet. Redogörelsen över användningen av understödet görs i e-tjänsten.

De krävda bilagorna till kontoredogörelsen utgörs av:

 • Rapport om hur projektet framskrider och dess resultat
 • Specifikation av projektets totala kostnader, inkomster och bidrag (verifikat skickas endast in på begäran)
 • Sammanslutningens resultaträkning, balansräkning och revisionsberättelse för det år då bidraget använts

Redogörelsen ska innehålla en beskrivning av följande helheter, till exempel genom att fundera på svar på frågorna nedan:

1. En beskrivning av projektet och dess genomförande

 • Bakgrunden och beredningen av projektet, arbetsgrupp/ansvarspersoner för projektet, sökande efter samarbetsparter; sammanslutningar/intressentgrupper som deltagit i projektet och deras roll i projektet, uppföljning, rapportering och fortsatta åtgärder som gäller projektet
 • En kort beskrivning av projektets utveckling och resultaten

2. Projektets syften och inverkningar

 • Hur anknyter projektet till målen för Unescos konvention on immateriella kulturarvet? Hur uppnåddes målen?
 • Vilka nyheter omfattar projektet med tanke på sökandens verksamhet och medverkande partner? Vilka nyheter för projektet med sig för kulturarvsbranschen och för publik och kunder? På vilket sätt kan projektresultat eller -faser utnyttjas i fortsättningen?

Kvitton och andra verifikat för projektet ska inte bifogas utredningen utan de ska förvaras enligt god bokföringssed hos bidragstagaren i sex år. Museiverket gör inspektioner och begär vid behov kvitton. I utredningen ska ingå både ekonomisk rapportering och en verbal redogörelse för hur projektet har genomförts och dess resultat. Utredningen behöver inte vara lång men den ska ge en tydlig och tillräcklig bild av vad man med bidraget har gjort och åstadkommit. I utredningen ska skedena av det understödda projektet kort beskrivas. Därutöver ska man i utredningen berätta om resultat som åstadkommits med bidraget samt bedöma huruvida dessa motsvarar de mål som uppgavs i ansökan.

I utredningen ska man rapportera hur villkoren som satts på användningen av bidraget har uppfyllts, om bidragsbeslutet innehåller sådana. Om projektet har varit mera omfattande än den verksamhet för vilken statsbidrag har beviljats eller om projektet redan har pågått i flera år ska man i utredningen tydligt specificera den verksamhet till vilken statsbidraget i fråga har använts.

Det godkänns att understödet täcker projektkostnaderna upp till det belopp som meddelats i understödsbeslutet, dock högst 90 % av de faktiska godkända kostnaderna. Om projektet genomförs med lägre kostnader än vad som lagts fram i ansökningsfasen, är understödstagaren skyldig att returnera överskjutande andelen av det utbetalda understödet.

Exempel:
Ett projekts totalkostnader uppgår enligt ansökan till 8 000 euro Museiverkets understöd är högst 7 200 euro (90 %)
Sökandens självfinansiering uppgår till 800 euro (10 %)

I redogörelsen uppgår de totalkostnader som kan godkännas till 7 000 euro
Understödet får täcka högst 90 % (= 6 300 euro)
Museiverket återkräver 900 euro

Godtagbara utgifter
Som godtagbara utgifter ses utgifter som är nödvändiga för projektet upp till ett skäligt belopp. Understöd kan inte användas för att täcka löneutgifter för fast anställda, och inte heller för att täcka sedvanliga verksamhetsutgifter. Inte heller administrativa kostnader är godtagbara utgifter.

Kostnader för utrustning och inventarier godkänns i regel inte, men däremot kan bidraget användas för att hyra utrustning som behövs i projektet. Kostnader för anskaffning av för projektet nödvändig utrustning och programvaror kan inkluderas i självfinansieringsandelen. Administrativa kostnader godkänns inte i finansieringsplanen.

För varje enskilt år beaktas som godtagbara utgifter de utgifter som enligt bokföringslagen och -förordningen och god bokföringspraxis ska tas upp för räkenskapsperioden i fråga. Utgifter som uppkommit innan ansökningstiden gått ut ses inte som godtagbara utgifter. Kalkylmässiga utgifter är inte godtagbara utgifter.

Löner och arvoden som betalats ut som penninglön eller naturaförmåner godkänns som rimliga kostnader av Museiverket. Verksamhets- eller projektlöner som betalas med understöd ska vara föremål för arbetstidsuppföljning. Understödstagaren ska säkerställa att de löner som tas upp i bokföringen grundar sig på faktiska, uppkomna kostnader. Kalkylmässiga kostnader, t.ex. talko- eller frivilligarbete, godkänns inte. Allokeringen ska också grunda sig på den använda arbetstiden och understödstagaren ska vid behov kunna visa principerna för allokering av lön för verket. Det är inte möjligt att använda arbetskraft som anställts med lönesubvention eller annat sysselsättningsstöd för arbeten som utförs inom ramen för projektet.

Som rimliga resekostnader godkänns faktiska kostnader enligt statens resereglemente, om de inkluderats i understödsansökan och inte uteslutits i beslutet. En resa som täcks med understöd ska göras under så kort tid och med så få kostnader som möjligt. På samma gång ska uppmärksamhet riktas mot att resan görs och uppgifter utförs på ett ändamålsenligt och säkert sätt. Grunder för valet av resesätt ska på begäran läggas fram. Samma grunder gäller också för avlönade personer och personer som utför förtroendeuppdrag.

Kostnader på grund av gåvor i form av pengar eller andra gåvokort med penningvärde är inte godtagbara utgifter.

Mervärdesskatt godkänns som en kostnad som kan täckas med understöd enbart om understödstagaren är den slutliga betalaren av skatten. Med andra ord, om understödstagaren i sin beskattning drar av den mervärdesskatt som mottagaren betalat, godkänns nettokostnaden, det vill säga den kostnad som faktiskt betalats, för understödsobjektet.

Webbtjänster förverkligade med understöd

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019) förpliktar offentliga sektorn och en del av privata och tredje sektorns organisationer att följa tillgänglighetskrav. Webbtjänster förverkligade med understöd (tex. webbplatser och mobilapplikationer) bör fylla de väsentliga kraven för digitala tjänster. Läs mer om kraven.

Läs också föreskrifterna och villkor om användning av bidraget.