Anvisningar 2024

Anvisningar om ansökan om allmänna understöd för verksamheten inom samfund i kulturarvsområdet

Med understödet stärks verksamhetsförutsättningarna för samfund i kulturarvsområdet som bedriver verksamhet på riksnivå eller annars är nationellt betydande. Syftet med understödet är att främja betydelsen, uppskattningen och effekten av kulturarvet i samhället samt kulturarvsområdets utveckling, kompetens och internationalisering.

Vidare är syftet med understödet att främja målen enligt Kulturarvsstrategin 2030, Museipolitiska programmet 2030 samt FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling.

Understödet kan sökas för sådan verksamhet inom kulturarvsområdet som främjar betydelsen, uppskattningen och effekten av kulturarvet i samhället samt kulturarvsområdets utveckling, kompetens och internationalisering.

Vid bedömning av sökandens verksamhet beaktas i hur hög grad sökandens verksamhet uppfyller de understödsspecifika bedömningskriterierna.

Understödet beviljas som ett allmänt understöd och det är avsett för sökandens årliga verksamhet. Om understödet endast riktas till ett visst delområde av verksamheten beviljas understödet som ett inriktat allmänt understöd. Då ska ansökan inkludera verksamhetsplanen och budgeten för detta delområde och verksamheten ha ett eget kostnadsställe i bokföringen. Med rapporten om kostnadsstället som bifogas utredningen verifieras att understödet har använts för detta delområde av verksamheten.

Understöd kan beviljas för sökandens verksamhetskostnader. Understödet får täcka högst 80 procent av de sammanlagda godtagbara kostnaderna för verksamheten. Vilka kostnader som godtas för understödet definieras i understödsvillkoren samt understödsbeslutet och dess bilaga.

Av de sammanlagda godtagbara kostnaderna för verksamheten ska minst 20 procent täckas som sökandens självriskandel eller med annan extern finansiering som ska preciseras i understödsansökan. Den övriga externa finansieringen får inte vara statlig finansiering.

Understöd beviljas inte för projekt.

Understöd beviljas inte för sådan verksamhet som är kvalificerad för andra allmänna understöd. Sådana understöd är exempelvis verksamhetsunderstöd som beviljas av olika ministerier och av Centret för konstfrämjande. Projektunderstöd som samfundet får utgör dock inget hinder för beviljande att detta understöd. Samfund som får en statsandel för sin verksamhet kan inte få detta understöd.

Sökanden beviljas inget nytt understöd om sökanden har försummat att inom tidsfristen redogöra för understöd som beviljats för samma ändamål.

Understöd kan beviljas samfund i kulturarvsområdet som bedriver verksamhet på riksnivå eller annars är nationellt betydande. Understödstagaren ska vara ett samfund eller en stiftelse med rättsförmåga. Understöd beviljas inte privatpersoner, firmanamn, kommuner, samkommuner eller läroanstalter. Samfund som får en statsandel för sin verksamhet kan inte få detta understöd.

Understöden inriktas till samfund som främjar kulturpolitiken på riksnivå eller på ett nationellt betydande sätt, internationella organisationers avdelningar i Finland, aktörer som kan jämställas med dessa organisationer och andra samfund som kvalificerar sig som understödstagare.

Understöden är prövningsbaserade och ansökningarna bedöms baserat på de uppgifter som lämnas i understödsansökan. Bedömningen av ansökningar och jämförelsen av dessa sinsemellan baserar sig på en helhetsbedömning där uppfyllandet av de nedanstående kriterierna beaktas.

I bedömningen av ansökningar ses främjandet av målen enligt följande strategier i sökandens verksamhet som meriterande:

 • Statsrådets principbeslut om kulturarvsstrategin 2030.
 • Undervisnings- och kulturministeriets museipolitiska program 2030.
 • FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling.

I den kvalitativa bedömningen av ansökningarna beaktas hur många av de nedanstående, understödsspecifika kriterierna för beviljande av understödet sökandens verksamhet uppfyller.

1. Verksamheten utvecklar kulturarvsområdet på ett eller flera sätt enligt nedan:

 • Samfundet bedriver verksamhet inom kulturarvsområdet på riksnivå eller samfundets verksamhet för kulturarvsområdets väl är nationellt betydande.
 • Samfundet bedriver kulturpolitiskt påverkansarbete.
 • Samfundet utvecklar verksamhetsförutsättningarna och strukturerna inom området långsiktigt och i samarbete med andra aktörer.
 • Samfundet främjar kunskaperna inom området och arbetar för att göra verksamheten inom området mångsidigare.
 • Samfundet arbetar för att stärka kulturen och för att bevara kulturens livskraft.
 • Samfundet främjar deltagande i kultur och arbetar för att minska skillnaderna i deltagandet mellan olika befolkningsgrupper.
 • Samfundet främjar tillgången till kultur och kulturens tillgänglighet på riksnivå eller på ett nationellt betydande sätt.
 • Samfundet värnar om och förmedlar kunskaper om ett objekt med betydelse för den nationella historien.

Sökanden kan genomföra målen enligt ovan exempelvis genom kommunikation och statistikföring, i rådgivningsarbete, genom utbildning, publiceringsverksamhet, ordnande av evenemang, i publikt arbete samt i form av nationellt och internationellt samarbete.

2. Sökandens verksamhet är omfattande och betydande inom sökandens eget verksamhetsfält:

 • Samfundet representerar sitt verksamhetsfält på riksnivå eller samfundet har en central position eller en särskild uppgift inom sitt område och dess verksamhet omfattar en större grupp än bara dess medlemmar. Verksamhet som enbart bedrivs i digitala miljöer anses inte påvisa att verksamheten är riksomfattande.
 • I organisationers verksamhet tas hänsyn till huruvida sökanden är en central- eller medlemsorganisation.
 • Dessutom bedöms i hur stor utsträckning sökanden representerar sitt verksamhetsfält nationellt och huruvida sökanden representerar sitt verksamhetsfält i internationella sammanhang.

Vidare bedöms också sökandens verksamhetsmässiga och ekonomiska förutsättningar. I bedömningen beaktas samfundets ekonomiska situation som helhet, genomförandet av målen för det föregående året samt verksamhetens resultat och effektivitet. Av ansökan och dess bilagor ska det tydligt framgå att samfundet behöver understödet för att genomföra verksamheten.

Ansökan om understöd kan lämnas endast under den ansökningstid som Museiverket meddelat. Sökannonsen publiceras på Museiverkets webbsidor.

Ansökan om understöd ska vara framme inom utsatt tid. Ansökningar som kommit in för sent beaktas inte.

Understöd ansöks i utbildnings- och kulturministeriets e-tjänst, genom vilken bidrag ansöks och administreras i sin helhet. Om sökanden dock, av vägande skäl, inte kan ansöka om understödet på elektronisk väg, ombeds sökanden att kontakta understödsberedarna.

Sökanden fyller i ansökningsblanketten i e-tjänsten, bifogar de bilagor som begärts på blanketten och lämnar in blanketten till Museiverket i e-tjänsten. Sökanden får understödsbeslut i e-tjänsten.

Sökanden kompletterar vid behov ansökan och yrkar på rättelse av beslutet i e-tjänsten. Också redogörelsen av användningen av understödet görs i e-tjänsten.

Följande obligatoriska bilagor ska bifogas formuläret:

 • Samfundets verksamhetsberättelse eller annan motsvarande utredning från den föregående verksamhetsperioden.
 • Revisionsberättelse eller verksamhetsgranskningsberättelse från den föregående räkenskapsperioden.
 • Samfundets godkända verksamhetsplan och budget eller en inriktad verksamhetsplan och budget, om verksamheten som understöds riktas till ett visst delområde i samfundets verksamhet.
 • Ett högst tre månader gammalt utdrag ur samfundets stadgar från förenings-, stiftelse- eller handelsregistret.

Enligt principen om publicitet i paragraf 1, i lagen om offentlighet för offentliga myndigheters verksamhet (621/1999), är handlingarna från offentliga myndigheter som regel offentliga. Dokument relaterade till statliga bidrag som skickas till Museiverket, är sådana officiella handlingar som avses i lagen. Dokument som skickas via e-tjänsten är också offentliga, såvida inte deras sekretess specifikt föreskrivits i lag.

Skicka inte dokument, som enligt lagen om offentlighet är konfidentiell (t.ex. en persons hälsoinformation) via e-tjänsten. Personnummer ska inte heller skickas via systemet.

Ansökning via e-tjänst

Inloggningen i e-tjänsten sker via den Suomi.fi-identifiering som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata genom att använda personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Välj "MV" som organisation från menyn och klicka på Uträtta ärenden för ett samfund -knappen.

Logga in i e-tjänsten som sammanslutning

Anvisningar för användning av e-tjänsten

Suomi.fi-fullmaktsroller för e-tjänsten för statsunderstöd på undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde är:

Beredning av ansökan om statsunderstöd (organisation)

Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar bereda ansökan om statsunderstöd och åtgärder med anknytning till understöd.

Ansökan om statsunderstöd (organisation)

Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar bereda ansökan om statsunderstöd och åtgärder med anknytning till understöd, lämna in dem för behandling samt återkalla ansökan.

Ansökan om statsunderstöd och administration av uppgifter (organisation)

Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar bereda ansökan om statsunderstöd och åtgärder med anknytning till understöd, lämna in dem för behandling samt återkalla ansökan och administrera uppgifter som gäller fullmaktsgivaren.

Prövningen av beviljande av statsunderstöd grundar sig på statsunderstödslagen, en eventuell speciallag, motiveringar i specifika moment som gäller anslag i statsbudgeten och de i utlysningen nämnda nödvändiga förutsättningarna för beviljande av understöd och kriterierna för beviljande enligt typ av understöd.

Ansökningarna behandlas vid Museiverket. Behandlingstiden täcker tiden från det att ärendet inletts fram till beslutet. Ett ärende har inletts när det kommit in till Museiverkets registratorskontor. Den egentliga behandlingen av ansökningarna börjar dock först då ansökningstiden gått ut.

Bidragsansökningar bedöms på basen av informationen i bidragsansökan. Sökanden är ansvarig för att bli förtrogen med bidragsanvisningarna och för riktigheten av informationen som givits i ansökan. Det är på sökandens ansvar att i ansökan inkludera den information som krävs enligt anvisningarna på ett så tydligt sätt att det inte lämnar utrymme för tolkning.

Alla nödvändiga bilagor ska fogas till ansökningarna om statsunderstöd. Detta är absolut nödvändigt för att behandla ansökningarna och för att de ska kunna jämföras sinsemellan. En ansökan kan kompletteras i ett senare skede, men ansökningar som är så färdiga som möjligt påskyndar beslutsprocessen. En komplettering av uppgifterna och bilagor som saknas ska på begäran lämnas in utan dröjsmål innan ett beslut fattats i ärendet. Om en ansökan som lämnats in är bristfällig, uppmanas sökanden att komplettera handlingen inom utsatt tid, om det inte är onödigt med tanke på beslutsprocessen. Den som sänt ansökan får ett meddelande om hur ansökan ska kompletteras. Sökanden kan också komplettera sin ansökan på eget initiativ och lämna in handlingar som är nödvändiga för ett avgörande i ärendet till myndigheten under behandlingen. Ett beslut kan fattas även om de begärda kompletterande redogörelserna inte lämnats in inom utsatt tid. Kompletteringen får inte äventyra likabehandlingen av sökandena. Efter att ansökningstiden gått ut får nya krav inte längre ställas, utan endast brister i ansökningar som skickats inom utsatt tid får åtgärdas.

Understödsbeslut av Museiverket bereds av enheten Utveckling av museibranschen. I beredningen av besluten förs vid behov samarbete med olika myndigheter och andra sakkunniga.

Alla ansökningar besvaras med ett beslut. Sökanden har möjlighet att yrka på rättelse av beslutet hos Museiverket. Ändring i beslut som fattats med anledning av rättelseyrkande kan sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen.

Ansökningar om understöd behandlas enligt anvisningen för förfarandet för beviljande av statsunderstöd, vilken Museiverket godkänt 10.9.2018.

Beslutet delges skriftligen i e-tjänsten. Beslut fattas i regel inom 180 dygn efter det att ansökningstiden gått ut.

Om användningen av statsunderstöd som beviljas av Museiverket ska det upprättas en utredning som lämnas till Museiverket senast på det datum som anges i understödsbeslutet. Utredningen om understödets användning görs i e-tjänsten.

Mer information om upprättande av utredningen och dess obligatoriska bilagor finns i understödsvillkoren.

Standardvillkor för allmänna understöd