Anvisningar

Understöd för de finska världsarvens forsknings- och utvecklingsprojekt

Vad eftersträvas med bidraget?
Syftet med bidraget är att främja och stöda bevarandet och utvecklandet av samt forskning kring Finlands världsarvsobjekt. Dessutom är målet att stöda nationellt och internationellt samarbete kring världsarvsobjekten och att öka kunskapen om världsarvet.

Syftet med bidragen är att främja socialt, ekologiskt, ekonomiskt och kulturellt hållbart arbete med kulturarvet.

Vem kan ansöka om understöd?
Understödet kan sökas av kommun, förening, stiftelse, aktiebolag eller annan juridisk person. Privatpersoner kan ej ansöka om bidrag.

Vad är understödet avsett för?
Understöd beviljas för samarbets-, forsknings- och utvecklingsprojekt som förverkligar de riktlinjer som dragits upp i den nationella världsarvsstrategin samt för projekt som ökar kunskapen om världsarvet. Vid beviljandet av årets understöd prioriteras:

 • Främjande av världsarvsobjektens nationella och internationella samarbete.
 • Projekt som genererar nya forskningsresultat om världsarvsobjekten.
 • Utvecklingsprojekt som ökar världsarvsobjektens påverkan och attraktionskraft.
 • Förbättrad tillgång på information och öka medvetenheten om världsarven.

 • Understöd beviljas ej
  • Till vård av världsarvsobjekt (se. Vård av världsarvsobjekt)
  • För att täcka det sökande samfundets sedvanliga verksamhetskostnader. Med sedvanliga verksamhetskostnader avses t.ex. allmänna administrations och lönekostnader, kostnader i samband med guidningar samt fastighetskostnader, såsom värme-, el-, vatten-, och hyreskostnader.
  • Understöd beviljas inte för anskaffning av utrustning som används som arbetsredskap eller för datorprogram.
  • Understöd beviljas ej som nationell finansieringsandel till EU-projekt.

  Hur ansöker jag om understöd?
  Ansökan om understöd kan lämnas endast under den ansökningstid som Museiverket har meddelat. Meddelande om ansökan publiceras på Museiverkets hemsida.

  Ansökan om understöd ska vara framme inom utsatt tid. Ansökningar som kommit in för sent beaktas inte.

  Museiverket har tagit i bruk ett elektroniskt ansökningssystem (e-tjänst) via vilket understöd lämnas in och administreras i sin helhet. Understödsansökningar ska sändas via Museiverkets e-tjänst.

  Anvisningar för användning av e-tjänsten

  Sökanden fyller i ansökningsblanketten i e-tjänsten, bifogar de bilagor som begärts på blanketten och lämnar in blanketten till Museiverket i e-tjänsten. Sökanden får understödsbeslut i e-tjänsten.

  Sökanden kompletterar vid behov ansökan och yrkar på rättelse av beslutet i e-tjänsten. Också redogörelsen av användningen av understödet görs i e-tjänsten.

  Enligt principen om publicitet i paragraf 1, i lagen om offentlighet för offentliga myndigheters verksamhet (621/1999), är handlingarna från offentliga myndigheter som regel offentliga. Dokument relaterade till statliga bidrag som skickas till Museiverket, är sådana officiella handlingar som avses i lagen. Dokument som skickas via e-tjänsten är också offentliga, såvida inte deras sekretess specifikt föreskrivits i lag. Skicka inte dokument, som enligt lagen om offentlighet är konfidentiell (t.ex. en persons hälsoinformation) via e-tjänsten. Personnummer ska inte heller skickas via systemet.

  Om sökanden inte kan ansöka om understöd elektroniskt, är det möjligt att sända en fritt formulerad ansökan per post eller att lämna in ansökan till Museiverket.

  Ansökan ska innehålla:

  • Sökandens uppgifter (sökandens namn, adress och FO-nummer, kontonummer (IBAN) samt namn, telefonnummer och e-postadress för den kontaktperson som sköter understödsärendet)
  • Projektets namn och den planerade start- och sluttiden
  • Det ansökta beloppet i euro
  • En plan för det projekt som understöds, med en tydlig beskrivning av projektets mål, effekt, genomförande och åtgärder. Ur planen skall även framgå på vilket sätt projektet anknyter till målen för världsarvsstrategin. Dessutom skall en plan för hur man kan bedöma/kontrollera projektets effekt finnas.
  • En kostnadsspecifikation över projektet. En specifikation över projektets sammanlagda kostnader, självfinansieringsandel och de inkomster som fås från projektet och andra understöd som ansökts och fåtts för samma syfte.

  Dessutom krävs följande bilagor till ansökan:

  • Sammanslutningens senaste verksamhetsberättelse.
  • Redogörelse för alla de understöd och understödslån för samma syfte som under de tre senaste åren erhållits av stat, kommun, församling eller av annat offentligt samfund, deras belopp och användning.
  • Sökanden måste till sin ansökan bifoga en tillräcklig utredning av namnteckningsrätten. För juridiska personer (stiftelse, förening, företag etc.) kan ansökan om statligt stöd undertecknas av personer med namnteckningsrätt för den juridisk personlighetens del. Som tillräcklig utredning godkänns ett högst tre månader gammal utdrag ur förenings-, stiftelse- eller handelsregistret. Om kommuners eller kommunförbunds namntäckningsrätt bestäms i deras förvaltningsregler.

  En ansökan som skickats per post ska vara framme hos Museiverket före kl. 15 på den sista dagen av ansökningstiden. Om ansökan förs till Museiverket, ska ansökan komma in under registratorskontorets öppettid (kl. 9–15). Museiverkets postadress är Museiverket, PB 913, 00101 Helsingfors och besöksadressen är Sturegatan 2a.

  Det är möjligt att lämna in en fritt formulerad ansökan per e-post till adressen kirjaamo@museovirasto.fi före kl. 15.00 på den sista dagen av ansökningstiden.

  Understödets storlek och övrig finansiering

  Understödsbeloppet fastställs individuellt från fall till fall. Ett beviljat understöd kan utgöra endast en del av de godkända totalkostnaderna för ett projekt. Understödets andel kan i vilket fall som helst uppgå till högst 75 % av totalkostnaderna för projektet. Sökandens egna andel eller annan finansiering ska uppgå till minst 25 % av projektets totala kostnader. Understöd beviljas ej som nationell finansieringsandel till EU-projekt.

  Finansieringsplanen ska innehålla en specifikation över sökandens egna andel eller annan finansiering, som ska uppgå till minst 25 % av projektets totala kostnader. Självfinansieringsdelen eller annan finansiering kan omfatta de direkta kostnader som uppkommer av projektet och som kan verifieras ur bokföringen, såsom lönekostnader för personal som anställts för projektet eller upphandlingar. Självfinansiering eller annan finansiering kan inte bestå av den fast anställda personalens lönekostnader eller kalkylmässiga kostnader av talko- eller frivilligt arbete. Administrativa kostnader godkänns inte i finansieringsplanen. Övrig finansiering kan inte bestå av statsbidrag.

  Behandling av ansökningarna
  Prövningen av beviljande av statsunderstöd grundar sig på statsunderstödslagen, en eventuell speciallag, motiveringar i specifika moment som gäller anslag i statsbudgeten och de i utlysningen nämnda nödvändiga förutsättningarna för beviljande av understöd och kriterierna för beviljande enligt typ av understöd.

  Ansökningarna behandlas vid Museiverket. Behandlingstiden täcker tiden från det att ärendet inletts fram till beslutet. Ett ärende har inletts när det kommit in till Museiverkets registratorskontor. Den egentliga behandlingen av ansökningarna börjar dock först då ansökningstiden gått ut.

  Alla nödvändiga bilagor ska fogas till ansökningarna om statsunderstöd. Detta är absolut nödvändigt för att behandla ansökningarna och för att de ska kunna jämföras sinsemellan. En ansökan kan kompletteras i ett senare skede, men ansökningar som är så färdiga som möjligt påskyndar beslutsprocessen.

  En komplettering av uppgifterna och bilagor som saknas ska på begäran lämnas in utan dröjsmål innan ett beslut fattats i ärendet. Om en ansökan som lämnats in är bristfällig, uppmanas sökanden att komplettera handlingen inom utsatt tid, om det inte är onödigt med tanke på beslutsprocessen. Den som sänt ansökan får ett meddelande om hur ansökan ska kompletteras. Sökanden kan också komplettera sin ansökan på eget initiativ och lämna in handlingar som är nödvändiga för ett avgörande i ärendet till myndigheten under behandlingen. Ett beslut kan fattas även om de begärda kompletterande redogörelserna inte lämnats in inom utsatt tid. Kompletteringen får inte äventyra likabehandlingen av sökandena. Efter att ansökningstiden gått ut får nya krav inte längre ställas, utan endast brister i ansökningar som skickats inom utsatt tid får åtgärdas.

  Besluten bereds i Museiverkets enhet för utveckling av museisektorn, vid behov i samarbete med Museiverkets övriga enheter.

  Alla ansökningar besvaras med ett beslut. Sökanden har möjlighet att yrka på rättelse av beslutet hos Museiverket. Ändring i beslut som fattats med anledning av rättelseyrkande kan sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen.

  Ansökningar om understöd behandlas enligt anvisningen för förfarandet för beviljande av statsunderstöd, vilken Museiverket godkänt 10.9.2018.

  Beslutet delges skriftligen i e-tjänsten. Beslut fattas i regel inom 180 dygn efter det att ansökningstiden gått ut.

  På vilka grunder bedöms ansökningarna?

  Bidragen är behovsprövade och ansökningarna bedöms utifrån de uppgifter som uppges i bidragsansökan. Ansökningarna bedöms enligt projektets mål och förutsättningar för genomförande av projektet och hur realistisk projektets kostnadsberäkning och finansieringsplan är.

  Vid den kvalitativa bedömningen av ansökningar uppmärksammas följande faktorer:

  • Hur väl projektets mål stämmer överens med verksamhetsprinciperna i Unescos konvention om skydd för världens kultur- och naturarv
  • Hur väl projektets mål omfattar ett eller flera av bidragets prioritetsområden
  • Hur högklassigt projektets genomförande planerats (tydligheten i och kvaliteten på plan och budget)

  Utbetalning och användning av understöd

  Understödet utbetalas till det konto sökanden har uppgett i ansökan genast efter att beslutet om understöd fattats. Understödet får användas bara till det ändamål som nämnts i understödsbeslutet. Om detta av motiverade skäl är omöjligt, skall mottagaren av understödet av Museiverket anhålla om ändring till användningsändamålet. Anhållan skall göras skriftligen. Mottagaren skall invänta ett nytt beslut innan understödet används.

  Understödet kan användas för kostnader som uppstått under det år som det har beviljats och under efterföljande år. Om understödet eller del av detta av väl motiverade skäl inte kan användas under de år som det har beviljats för, skall mottagaren anhålla om tillåtelse att flytta fram användningsrätten till följande år av Museiverket. Även denna anhållan skall göras skriftligen. Om understödet eller en del av det inte har använts och Museiverket inte har beviljat förlängd tid till användningen av understödet, måste resterande delen av understödssumman returneras. Understödet kan returneras omedelbart, dock senast i samband med redogörelsen. Om den del som inte har använts understiger 100 euro, behöver den inte returneras.

  Inhibering av ett projekt som beviljats understöd
  Om ett projekt som beviljats understöd inhiberas, ska en anmälan göras till Museiverket så fort som möjligt efter att ärendet bekräftats. Om understödstagaren inte tar emot understödet, ska Museiverket underrättas om detta utan dröjsmål.

  Redovisning av användningen av understödet
  En redovisning av användningen av understödet skall lämnas till Museiverket. Redovisningen skall göras senast på det datum som nämns i understödsbeslutet. Redovisningen av användandet av bidraget görs i e-tjänsten.

  Redovisningen skall ha följande bilagor:

  • En detaljerad specificering av utgifterna samt en redogörelse för användningen av statsunderstödet.
  • Sammanslutningens verksamhetsberättelse eller annan motsvarande redogörelse för det år då understödet har beviljats.
  • Sammanslutningens resultaträkning, bokslutsbalanser och revisionsberättelse för det år då understödet har beviljats.

  Om de nödvändiga bilagorna inte har bifogats till ansökan, kan utredningen inte godkännas.

  Kvitton och andra verifikat för projektet ska inte bifogas utredningen utan de ska förvaras enligt god bokföringssed hos bidragstagaren i sex år. Museiverket gör inspektioner och begär vid behov kvitton.

  I utredningen ska ingå både ekonomisk rapportering och en verbal redogörelse för hur projektet har genomförts och dess resultat. Utredningen behöver inte vara lång men den ska ge en tydlig och tillräcklig bild av vad man med bidraget har gjort och åstadkommit. I utredningen ska skedena av det understödda projektet kort beskrivas. Därutöver ska man i utredningen berätta om resultat som åstadkommits med bidraget samt bedöma huruvida dessa motsvarar de mål som uppgavs i ansökan.

  I utredningen ska man rapportera hur villkoren som satts på användningen av bidraget har uppfyllts, om bidragsbeslutet innehåller sådana. Om projektet har varit mera omfattande än den verksamhet för vilken statsbidrag har beviljats eller om projektet redan har pågått i flera år ska man i utredningen tydligt specificera den verksamhet till vilken statsbidraget i fråga har använts.

  Av projektkostnaderna får man med bidraget täcka den summa som uppges i bidragsbeslutet, dock högst 75 procent av de faktiska godkända kostnaderna. Om projektet kan genomföras med mindre kostnader än vad som beräknats i ansökningsskedet är bidragstagaren skyldig att återbetala den del av bidraget som överskrider de faktiska kostnaderna.

  Exempel:

  Ett projekts totalkostnader uppgår enligt ansökan till 10 000 euro
  Museiverkets understöd är högst 7 500 euro (75 %)
  Sökandens självfinansiering uppgår till 2 500 euro (25 %)
  I redogörelsen uppgår de totalkostnader som kan godkännas till 8 000 euro
  Understödet får täcka högst 75 % (= 6 000 euro)
  Museiverket återkräver 1 500 euro


  Godtagbara utgifter
  Som godtagbara utgifter anses för projektet nödvändiga utgifter som till sitt belopp är rimliga. Ordinarie personalens lönekostnader eller sedvanliga verksamhetskostnader är inte godtagbara utgifter.

  Utgifter för utrustning och programvaror är inte godtagbara utgifter, men däremot kan bidraget användas för att hyra utrustning som behövs i projektet. Kostnader för anskaffning av för projektet nödvändig utrustning och programvaror kan inkluderas i självfinansieringsandelen.

  För varje enskilt år beaktas som godtagbara utgifter de utgifter som enligt bokföringslagen och -förordningen och god bokföringspraxis ska tas upp för räkenskapsperioden i fråga. Utgifter som uppkommit innan ansökningstiden gått ut ses inte som godtagbara utgifter. Kalkylmässiga utgifter är inte godtagbara utgifter.

  Som rimliga kostnader för löner och arvoden som betalats ut som penninglön eller naturaförmåner godkänns av Museiverket. Verksamhets- eller projektlöner som betalas med understöd ska vara föremål för arbetstidsuppföljning. Understödstagaren ska säkerställa att de löner som tas upp i bokföringen grundar sig på faktiska, uppkomna kostnader. Kalkylmässiga kostnader, t.ex. talko- eller frivilligarbete, godkänns inte. Allokeringen ska också grunda sig på den använda arbetstiden och understödstagaren ska vid behov kunna visa principerna för allokering av lön för verket. Det är inte möjligt att använda arbetskraft som anställts med lönesubvention eller annat sysselsättningsstöd för arbeten som utförs inom ramen för projektet.

  Som rimliga resekostnader godkänns faktiska kostnader enligt statens resereglemente, om de inkluderats i understödsansökan och inte uteslutits i beslutet. En resa som täcks med understöd ska göras under så kort tid och med så få kostnader som möjligt. På samma gång ska uppmärksamhet riktas mot att resan görs och uppgifter utförs på ett ändamålsenligt och säkert sätt. Grunder för valet av resesätt ska på begäran läggas fram. Samma grunder gäller också för avlönade personer och personer som utför förtroendeuppdrag.

  Kostnader på grund av gåvor i form av pengar eller andra gåvokort med penningvärde är inte godtagbara utgifter.

  Mervärdesskatt godkänns som en kostnad som kan täckas med understöd enbart om understödstagaren är den slutliga betalaren av skatten. Med andra ord, om understödstagaren i sin beskattning drar av den mervärdesskatt som mottagaren betalat, godkänns nettokostnaden, det vill säga den kostnad som faktiskt betalats, för understödsobjektet.

  Webbtjänster förverkligade med understöd

  Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019) förpliktar offentliga sektorn och en del av privata och tredje sektorns organisationer att följa tillgänglighetskrav. Webbtjänster förverkligade med understöd (tex. webbplatser och mobilapplikationer) bör fylla de väsentliga kraven för digitala tjänster. Läs mer om kraven.

  Läs också föreskrifterna om användning av understödet