Kajoamisluvan hakeminen

Muinaismuistolain 1 §:n 2 momentin mukaan kiinteän muinaisjäännöksen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu siihen kajoaminen ilman muinaismuistolain nojalla annettua lupaa on kielletty. Kajoamiskielto koskee niin yksityisiä kuin viranomaisiakin.

Muun lain nojalla myönnetty lupa hankkeen toteuttamiseen, esim. rakennuslupa tai maa-aineslupa, ei poista velvollisuutta hakea lisäksi kajoamislupaa, jos hankealueella sijaitsee kiinteä muinaisjäännös.

Muinaismuistolain 11 §:n mukaan kiinteään muinaisjäännökseen kajoamiseen voidaan myöntää lupa (kajoamislupa), jos muinaisjäännös tuottaa merkitykseensä nähden kohtuutonta haittaa. Kajoamislupa voidaan myöntää maanomistajalle tai muulle toimijalle, jonka tarkoituksena on toteuttaa toimenpide, jolla voi olla vaikutusta kiinteään muinaisjäännökseen.

Kajoamislupaa koskeva asia pannaan vireille Museoviraston kirjaamoon osoitetulla kirjallisella hakemuksella, jonka voit ladata ja täyttää oheisesta linkistä.

Täytetty lomake lähetetään

Hakijan tulee hakemuksessaan esittää riittävä ja tarpeellinen selvitys seuraavista seikoista:

 1. Hakijan tiedot
 2. Mistä muinaisjäännöksestä on kysymys ja missä se sijaitsee
 3. Maanomistussuhteet
 4. Kajoamista koskeva suunnitelma
 5. Hakijalle aiheutuva haitta, jonka kiinteä muinaisjäännös aiheuttaa, sekä perustelut sille, miksi hanke ei ole toteutettavissa ilman kajoamista.
 6. Kajoamisen vaikutukset kiinteän muinaisjäännöksen fyysiseen säilymiseen
 7. Hankesuunnitelma
 8. Arvio hankkeen vaikutuksista

1. Hakijan tiedot

 • Onko kyseessä maanomistaja vai esimerkiksi osakeyhtiö.
 • Nimi, osoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa.

2. Mistä muinaisjäännöksestä on kysymys ja missä se sijaitsee

 • Hakija voi hyödyntää esimerkiksi Museoviraston muinaisjäännösrekisteriä
 • Jos tietoa ei ole muutoin saatavilla, muinaisjäännös tulee yksilöidä muun käytettävissä olevan aineiston ja tiedon perusteella, esimerkiksi kuvaamalla muinaisjäännös vapaamuotoisesti.
 • Kiinteän muinaisjäännöksen sijainnin todentamiseksi hakijan on ilmoitettava kiinteän muinaisjäännöksen sijainti karttaotteelle merkittynä ja mahdollisuuksien mukaan muinaisjäännöksen sijaintipaikkaa osoittava koordinaattipiste.

3. Maanomistussuhteet

 • Hakijan tulee selvittää, minkä kiinteistöjen alueella hakemuksen kohteena oleva muinaisjäännös sijaitsee, sekä kyseisten kiinteistöjen omistajat.
 • Kiinteistötunnukset saa mm. muinaisjäännösrekisteristä. Sekä tunnukset että omistajatiedot ovat saatavissa myös Maanmittauslaitoksen kiinteistötietojärjestelmästä.

4. Kajoamista koskeva suunnitelma

 • Hakemuksessa tulee selvittää, minkä hankkeen johdosta kiinteään muinaisjäännökseen on tarve kajota.
 • Hakemukseen tulee liittää koko suunniteltua hankekokonaisuutta koskeva hankesuunnitelma alustavine aikatauluineen, ei vain sitä osaa kokonaisuudesta, joka koskisi kiinteää muinaisjäännöstä.

5. Hakijalle aiheutuva haitta, jonka kiinteä muinaisjäännös aiheuttaa, sekä perustelut sille, miksi hanke ei ole toteutettavissa ilman kajoamista.

6. Kajoamisen vaikutukset kiinteän muinaisjäännöksen fyysiseen säilymiseen

 • Hakijan tulee esittää käsityksensä siitä, tuleeko kiinteään muinaisjäännökseen kajota kokonaan vai osittain, tai edellyttääkö hankkeen toteuttaminen esimerkiksi muinaisjäännöksen tukemista sortumisvaaran tai vastaavan vuoksi.

7. Hankesuunnitelma

 • Esimerkiksi rakennussuunnitelmaan sisältyvä pääpiirustus.
 • Ajan tasalla oleva mittakaavaltaan riittävän tarkka kartta, josta käy ilmi suunniteltujen toimenpiteiden sijainti ja olennaiset kohteet.
 • Asemapiirros, josta käyvät ilmi suunnitellut rakenteet ja niiden sijainti.

8. Arvio hankkeen vaikutuksista

 • Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa laissa (252/2017) tarkoitettu ympäristövaikutusten arviointiselostus.
 • Arkeologisia kenttätöitä tekevän konsultin laatima arvio suunniteltujen toimenpiteiden vaikutuksista kiinteälle muinaisjäännökselle, jos tällainen selvitys on saatavilla.
 • Muuten arvio vaikutuksista voidaan kuvata vapaamuotoisesti.


Kajoamislupa-asiat käsitellään pääsääntöisesti 60 vuorokauden kuluessa. Etenkin laaja-alaisten muinaisjäännösten kajoamislupia koskevissa hakemuksissa on varauduttava pidempään käsittelyaikaan, samoin jos kajoamisluvan käsittely edellyttää maastotarkastusta.

Käsittelyaika kattaa ajan asian vireille tulosta sen ratkaisuun. Hakemus tulee vireille sen saavuttua Museoviraston kirjaamoon. Jos hakemus on puutteellinen, Museovirasto kehottaa hakijaa määräajassa täydentämään hakemusta. Täydentämistarve pidentää lupa-asian käsittelyaikaa.

Kajoamisluvan käsittelymaksu on 1140 euroa. Myös mahdollisesti kielteinen lupapäätös on maksullinen. Hinta on voimassa 1.1.2024 – 31.12.2025.

Lisätiedot

Muinaismuistolaki 295/1963, Finlex