Rakennetun kulttuuriperinnön restaurointi ja hoito

Museovirasto on rakennusperinnön ja restauroinnin asiantuntijaviranomainen, joka palvelee muita viranomaisia, yhteisöjä ja yksityisiä henkilöitä rakennusperinnön suojeluun, hoitoon, kehittämiseen ja restaurointiin liittyvissä kysymyksissä.

Rakennetulla ympäristöllä on iso merkitys kulttuuriperintönä. Ympäristössä, jossa elämme ja toimimme, rakennukset ja paikat palvelevat tehtävissään sukupolvesta toiseen ja samalla todistavat jatkuvuudesta: keitä olemme, mistä tulemme, missä olemme. Rakennuksia ja ympäristöjä on pidettävä kunnossa ja niitä on korjattava. Ihmisten toimintatavat ja tottumukset muuttuvat ajan kuluessa, ja paikan käytön ja merkityksen säilymiseksi myös muutosten tekeminen voi olla tarpeen.

Arvokkaaksi tunnistettuja ja lakiin perustuvaa turvaamista tarvitsevia rakennuksia ja ympäristöjä on suojeltu kaavoituksen tai erityislakien nojalla. Kuitenkin riippumatta siitä, onko kohde suojeltu tai ei, rakentamisessa, korjaamisessa tai muissa toimenpiteissä ei saa turmella historiallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaita rakennuksia tai kaupunkikuvaa. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 118§)

Rakennetun ympäristön asianmukainen hoito vaatii ympäristön ja rakennusten ominaisuuksien ja arvojen tunnistamista tutkimalla. Kohteiden merkitystä on syytä tehdä tunnetuksi, sillä onnistuakseen johdonmukaiseen hoitoon tarvitaan kaikkien osapuolien sitoutumista. Sopivien käyttö-, hoito- ja korjaustapojen selvittämiseksi kohteeseen tulee perehtyä läheisesti, sen tiloihin, rakenteisiin ja materiaaleihin.

Museovirasto on rakennusperinnön ja restauroinnin asiantuntijaviranomainen, joka palvelee viranomaisia, yhteisöjä ja yksityisiä henkilöitä rakennusperinnön suojeluun, hoitoon, kehittämiseen ja restaurointiin liittyvissä kysymyksissä. 

Museovirasto seuraa yleisesti alan kehitystä sekä osaltaan huolehtii tarvittavan ohjeistuksen ja osaamisen saatavuudesta. 

Monissa restaurointihankkeissa myös testataan ja kehitetään arvoja säilyttävän korjaamisen menettelyitä, työtapoja ja materiaaleja. Museovirasto valvoo valtakunnallisesti merkittävien kohteiden restaurointitöitä, joissa aina on tavoitteena säilyttää kohteen kulttuurihistoriallinen arvo, ja osallistuu valtion kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kiinteistövarallisuuden restaurointien ohjaukseen.

Mitä on restaurointi

Restauroinnilla tarkoitetaan erityisesti rakennuksen tai sen osan kulttuurihistoriallisen arvon säilyttävää korjaamista. Myös laajempia kokonaisuuksia kuten rakennusryhmiä tai puutarhoja voidaan restauroida.

Kulttuuritalon katoksen korjausta 2012. Kuvaaja: Pekka Lehtinen
Kulttuuritalon katoksen korjausta 2012

Restaurointi on prosessi, jonka tavoitteena on turvata kohteen tunnistettuja ja vaalittavia arvoja. Jotta restaurointia voidaan suunnitella, kohteen ominaisuuksista ja säilytettävistä piirteistä on oltava tutkittuihin tietoihin perustuva selkeä käsitys. Korjaus- ja muutostoimenpiteet valitaan, mitoitetaan ja kohdistetaan restauroinnin tavoitteiden kannalta edullisimmalla tavalla, arvioiden niiden vaikutuksia kohteeseen. Restaurointiin kuuluu kohteen ja sille tehtävien toimenpiteiden dokumentointi ja tiedon tallentaminen.

Yleensä suojellusta rakennuksesta, johon suunnitellaan korjaus- tai muutostöitä, tehdään rakennushistoriaselvitys. Siinä tutkitaan kohteen historiaa, suunnittelu- ja muutosvaiheita sekä nykytilaa ja saadaan hyödyllistä tietoa ylläpidon ja korjaussuunnittelun tueksi.

Olennaista restauroinnissa on johdonmukainen työ kohteen arvojen säilymiseksi. Sen huolellisella suunnittelulla ja ohjauksella tähdätään kestäviin tuloksiin rakennusta säästäen. Korjaus- ja muutosratkaisujen sopivuus kohteeseen on varmistettava. Restaurointi voidaan toteuttaa varsin tavanmukaisin kunnostus-, korjaus- ja rakentamismenetelmin. Tarpeen mukaan käytetään erityisosaamista vaativia konservoivia ja entistäviä menetelmiä. Myös uudisrakentamiseen rinnastettavat toimenpiteet voivat olla osa restaurointia, mikäli ne palvelevat kohteen kulttuurihistoriallisten arvojen säilymistä.

Museoviraston osallistuminen suojellun rakennuksen korjaus- tai muutoshankkeeseen

Museovirasto valvoo ja ohjaa erityislailla suojeltujen sekä valtion arvorakennusten suojelua. Museovirasto voi antaa restaurointineuvontaa ja tehdä tarkastuskäyntejä kohteissa, joissa toimii suojeluviranomaisena sekä tärkeimmissä entistämisavustuskohteissa. Vastuu kohteen ominaispiirteiden säilymisestä ja suojelun toteutumisesta on rakennuksen omistajalla. Suojellun kohteen korjaus- tai muutostöissä on huolehdittava kulttuurihistoriallisen arvon säilymisestä. Näin toteutettuja töitä kutsutaan restauroinniksi.

Restaurointi-, peruskorjaus- tai muissa kunnostushankkeissa suunnittelu on aina hyvä antaa tehtäväksi siihen perehtyneelle arkkitehdille, joka huolehtii myös tarvittavasta yhteistyöstä Museoviraston kanssa.

Suojelun asettamien reunaehtojen selvittämiseksi kannattaa olla yhteydessä Museoviraston kulttuuriympäristöpalvelut –osastoon jo suunnitteluun ryhdyttäessä. Samalla voidaan neuvotella sopivasta etenemistavasta ja yhteydenpidosta Museovirastoon hankkeen edetessä.

Restaurointisuunnittelun tulee perustua suojelukohteen hyvään tuntemukseen. Tarvitaan ajantasaiset mittauspiirustukset ja useimmiten selvityksiä kohteen rakennushistorian, rakenteiden ja järjestelmien, materiaalien, värityksen ja kunnon ymmärtämiseksi.

Kun rakennussuojelupäätös edellyttää Museoviraston kuulemista korjaus- tai muutossuunnitelmista, virastolta tulee pyytää suunnitelmasta lausunto. Sopivasta suunnitelmavaiheesta on hyvä sopia etukäteen. Rakennuslupaa edellyttävässä hankkeessa rakennustarkastaja tarvitsee lausunnon lupakäsittelyä varten. Lausunnossaan Museovirasto ottaa kantaa suojelun toteutumiseen suunnitelmassa. Museovirasto arvioi sitä, miten suojeltavat arvot turvataan ja voi siihen liittyen antaa ohjeita suunnitelman tarkistamiseen tai tarkentamiseen, töiden toteutustapaan tai dokumentointiin.

Lausuntoon tarvittavasta suunnitelman asiakirjoista on hyvä sopia etukäteen Museoviraston edustajan kanssa. Esimerkiksi rakennuslupaa haettaessa suojelukohteen korjaus- tai muutossuunnitelman (restaurointisuunnitelman) on tarpeellisessa laajuudessa selostettava kohteen nykytila ja suojelun sisältö, suunniteltujen toimenpiteiden tarkoitus ja vaikutus suojelun toteutumiseen sekä restauroinnin periaatteet. Korjaamisen ja muutosten toimenpiteiden eritteleminen on suositeltavaa. Suojelun toteutumisen varmistavat menettelyt, kuten työmaajärjestelyt, katselmukset, mallityöt, suunnitelman tarkentaminen tulee kuvata. Suunnitelmasta tulee käydä ilmi muutosalueet, purettavat rakenteet sekä säilytettävät kohteet (tilat, rakenteet, materiaalit, pinnat).

Lausuntopyynnöt Museovirastolle pyydetään lähettämään kirjallisesti, mieluiten sähköisessä muodossa osoitteeseen kirjaamo@museovirasto.fi . Asiat edennetään kirjaamosta käsittelijöille. Asiakirjat voi lähettää Museovirastoon myös paperimuodossa osoitteella: Museovirasto, PL 913, 00101 Helsink