Valtion rakennusperintö

Valtion rakentamisen kaari on pitkä. Se ulottuu linnoista ja kuninkaankartanoista hyvinvointivaltion ja tietoyhteiskunnan konkreettiseen toteuttamiseen. Valtion rakentamisessa on pyritty kauneuteen, kestävyyteen ja tarkoituksenmukaisuuteen mutta myös ajanmukaisuuteen, innovatiivisuuteen ja edustavuuteen.

Liikenteen, koulutuksen, terveydenhuollon, maanpuolustuksen ja muiden valtion toimintojen tiloja ja ympäristöjä on rakennettu eri aikakausina. Valtion toimitiloja on ympäri maata. Monet valtion organisaatiot toimivat yhä samoilla sijoilla ja rakennuksissa kuin edeltäjänsäkin. Valtio on sitoutunut hoitamaan rakennusperintöään vastuullisesti ja suunnitelmallisesti.

Rakennusperintönsä vaalijana valtiolla on vuosisataiset perinteet. Museovirasto on valtionhallinnon keskeinen rakennusperinnön asiantuntija. Valtion kiinteistöstrategian mukaisesti valtion käytössä ja omistuksessa olevien kohteiden hallinta on keskitetty valtion kiinteistövarallisuuden haltijavirastoille. Tärkeimpiä ovat Senaatti-kiinteistöt, Metsähallitus ja Liikennevirasto. Yhteistyössä niiden kanssa Museovirasto edistää valtion kulttuuriperinnön suojelua, kestävää korjaamista, hoitoa ja käyttöä. Linjauksia kehitetään niin yksittäisten rakennusten kuin koko kiinteistöomaisuuden tasolla. Ajankohtaisia haasteita ovat 1900-luvun jälkipuolella tuotetun rakennusperinnön vaaliminen sekä valtion tehtävien ja toimintatapojen muuttumiseen ja vähenemiseen liittyvä rakennuksista luopuminen ja niiden muuntaminen uusiin käyttöihin.

Museovirasto toimii asiantuntijaviranomaisena valtion omistamien kiinteistöjen suojelun ja restauroinnin kysymyksissä sekä antaa tarvittavat lausunnot. Yhteistyössä kartutetaan tietoa ja näkemystä valtion rakennusperinnöstä. Kohteiden suojelun ajantasaisuudesta huolehditaan. Kohteiden hoidossa, restauroinnissa ja dokumentoinnissa tarvittavia osaamista ja menettelytapoja kehitetään niitäkin yhteisin ponnistuksin. Suojeltujen ja muuten arvokkaiden kohteiden korjauksessa ja ylläpidossa sovitaan hanke- tai kohdekohtaisesti Museoviraston osallistumisesta ohjaukseen.

Museovirasto on yhteistyössä valtion kiinteistöjen hallinnasta vastaavien organisaatioiden kanssa julkaissut valtion rakennusperintöä ja sen hyvän ylläpidon ja korjaamisen periaatteita esittelevän sivuston Valtiolle rakennettu.

Senaatti-kiinteistöt on valtion rakennetun kiinteistöomaisuuden päähaltija. Yhdessä Museoviraston kanssa Senaatti-kiinteistöt on kehittänyt malleja ja menettelyjä suojeltujen ja muiden arvokkaiden kohteiden rakennushistorian tutkimisen ja korjaamisen raportointiin. https://www.senaatti.fi/tietoa-senaatista/kulttuuriperintomme/raportit/

Merkittävä osa valtion omistamista rakennuksista, rakennusryhmistä ja rakennetuista alueista on suojeltu asetuksella (480/1985). Asetuksen nojalla tehdyt suojelupäätökset pysyvät voimassa omistuksesta riippumatta, vaikka asetus kumottiin kun laki rakennusperinnön suojelemisesta säädettiin (498/2010).

Valtion rakennusperinnön suojelusta päätetään nykyään samojen lakien perusteella kuin muustakin rakennetun ympäristön suojelusta.

Suojeltua tai muuten kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi todettua valtion rakennusperintöä koskevassa suunnittelussa tulee suojelun soveltamisesta sopia Museoviraston kanssa. Merkittävistä muutos- tai korjaussuunnitelmista tulee pyytää Museoviraston lausunto.