00 Seinajoki Kirjasto

Rakennusperintölailla suojelu

Rakennusperintölain tavoitteena on turvata rakennetun kulttuuriympäristön ajallinen ja alueellinen monimuotoisuus, vaalia sen ominaisluonnetta ja erityispiirteitä sekä edistää sen kulttuurisesti kestävää hoitoa ja käyttöä.

Rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain (498/2010) nojalla voidaan suojella rakennusten lisäksi rakennelmia, rakennusryhmiä tai rakennettuja alueita. Niillä tulee olla merkitystä rakennushistorian, rakennustaiteen, rakennustekniikan, erityisten ympäristöarvojen tai rakennuksen käytön tai siihen liittyvien tapahtumien kannalta. Suojelu voi koskea myös rakennuksen osaa, rakennuksen kiinteää sisustusta taikka muuta rakentamalla tai istuttamalla muodostettua aluetta.

ELY-keskukset ja Museovirasto edistävät ja valvovat rakennusperinnön säilyttämistä rakennusperintölain nojalla. Museovirasto toimii asiantuntijana suojelupäätöstä valmisteltaessa. Virasto arvioi kohteen kulttuurihistoriallisen arvon ja tekee ehdotuksen suojelumääräyksistä ja suojelun kohdentumisesta. Saamelaisen rakennusperinnön asioissa asiantuntijana toimii saamelaismuseo Siida Museoviraston kanssa.

Asemakaava-alueilla rakennusperintöä suojellaan ensisijaisesti maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvalla kaavoituksella. Rakennusperintölailla voidaan kuitenkin suojella myös sellaisia rakennuksia, jotka sijaitsevat asemakaava-alueilla, jos kohteella on valtakunnallista merkitystä; jos kohteen säilymistä ja suojelua ei voida turvata maankäyttö- ja rakennuslailla ja sen nojalla annetuilla säännöksillä tai määräyksillä; tai kohteen suojeluun tämän lain mukaisesti on erityisiä syitä asemakaavoitustilanteen vuoksi.

Rakennuksen suojeluesityksen saa tehdä omistaja, valtion viranomainen, kunta, maakunnan liitto ja rekisteröity yhteisö, jonka toimialaan kuuluu kulttuuriperinnön vaaliminen.

Ennen päätöksen tekemistä suojeluasiassa ELY-keskuksen tulee kuulla rakennuksen omistajaa tai haltijaa sekä naapureita. ELY-keskus pyytää Museovirastolta ja kunnalta lausunnon ja saamelaisalueella lisäksi saamelaiskäräjiltä. ELY-keskus voi myös järjestää tilaisuuden, jossa asianosaiset voivat keskustella suojeluasiasta.

Ympäristöministeriö joko vahvistaa tai jättää vahvistamatta ELY-keskuksen tekemän suojelupäätöksen.

Valtakunnallisesti, maakunnallisesti sekä paikallisesti arvokkaita kohteita voidaan suojella rakennusperintölailla. Kohteen merkittävyys arvioidaan seuraavin perustein:

  • harvinaisuus tai ainutlaatuisuus (harvinaisuus);
  • historiallinen tyypillisyys alueelle (tyypillisyys);
  • aluetta tai tiettyä aikaa kuvaavat tyypilliset piirteet (edustavuus);
  • alkuperäistä tai sitä vastaavan käytön, rakentamistavan, arkkitehtuurin tai tyylin ilmeneminen ja jatkuminen (alkuperäisyys);
  • merkitys historiallisen tapahtuman tai ilmiön todisteena tai siitä kertovana ja tietoa lisäävänä esimerkkinä (historiallinen todistusvoimaisuus); tai
  • näkyvissä olevat eri aikakausien rakenteet, materiaalit ja tyylipiirteet, jotka ilmentävät rakentamisen, hoidon ja käytön historiaa ja jatkuvuutta (historiallinen kerroksisuus).

Kohteen merkittävyyden arvioinnissa käytetään kulttuuriympäristöä koskevia selvityksiä, inventointeja ja muita luotettavia aineistoja. Usein kohteesta laaditaan erityinen rakennushistoriaselvitys.

Talon tarinat - rakennushistorian selvitysopas

ELY-keskuksen suojelupäätös esittää mitä aluetta tai osaa suojelu koskee, ja antaa rakennuksen kulttuurihistoriallisen merkityksen säilyttämiseksi tarpeelliset suojelumääräykset. Suojeltua rakennusta ei saa purkaa. Suojelumääräykset voivat koskea rakennuksen

  • säilyttämistä suojelun edellyttämässä kunnossa
  • käyttöä niin, ettei sen kulttuurihistoriallista arvoa vähennetä
  • entistämistä ja korjaustöitä niin, ettei suojelun tarkoitusta vaaranneta
  • suojelun turvaamisen edellyttämää yhteydenpitoa suojelua valvoviin viranomaisiin.

Suojeluprosessin aikana ELY-keskus voi kieltää toimenpiteet, jotka voivat vaarantaa rakennuksen kulttuurihistoriallisen merkityksen. Samalla omistaja voidaan velvoittaa tarvittaviin suojaamistoimenpiteisiin suojelun turvaamiseksi.

Kun rakennusperintölailla suojeltuun kohteeseen suunnitellaan muutoksia tai suurempia korjauksia, pyydetään suunnitelmasta Museoviraston lausunto. Rakennuslupaa edellyttävässä hankkeessa rakennusvalvontaviranomainen tarvitsee Museoviraston lausunnon lupakäsittelyä varten.

Lausunnossa Museovirasto ottaa kantaa siihen, toteuttaako suunnitelma suojelun tavoitteita. Museovirasto arvioi miten suojeltavat arvot on suunnitelmassa turvattu ja tarvittaessa antaa ohjeita suunnitelman tarkistamiseen tai tarkentamiseen, töiden toteutustapaan tai dokumentointiin. Vastuu suojelun toteutumisesta on hankkeeseen ryhtyvällä.

Suunnittelun reunaehtojen selvittämiseksi on hyvä olla yhteydessä Museovirastoon jo suunnitteluun ryhdyttäessä. Samalla neuvotellaan sopivasta etenemistavasta ja yhteydenpidon tavoista hankkeen edetessä. Yleensä hankkeen yhteyshenkilönä Museoviraston suuntaan toimii pääsuunnittelija. Erityisistä syistä voidaan sopia Museoviraston osallistumisesta suunnittelun tai toteutustöiden ohjaukseen.