Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt

Eri puolilla maata sijaitsevat kohteet kuvaavat monipuolisesti rakentamisen kehitystä eri aikakausina. Valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä on yli 1200.

Valtioneuvoston päätös

Museoviraston rakennetusta kulttuuriympäristöstä laatima inventointi RKY on valtioneuvoston päätöksellä otettu maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi. Inventoinnin kohteet tulee huomioida alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtana.

Valtioneuvoston päätös RKY 2009 (22.12.2009)

Yhteistyössä valmisteltu inventointi verkossa

Museovirasto valmisteli inventoinnin kuullen kuntia, alueellisia ympäristökeskuksia, maakuntamuseoita ja maakuntien liittoja. Inventointi lisätietoineen ja linkkeineen on julkaistu verkko-osoitteessa www.rky.fi 

Museoviraston esitys valtakunnallisesti merkittäviksi rakennetuiksi kulttuuriympäristöiksi (12.3.2009)

RKY-kohteet kaavoituksessa ja lupamenettelyssä

Valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen rakenne, kylä- ja kaupunkikuva pyritään turvaamaan sekä säilyttämään alueilla jo olevia rakennuksia ja ympäristöjä. Lisäksi tavoitteena on mahdollisen täydennysrakentamisen ja muiden muutosten sopeuttaminen kulttuuriympäristön ominaisluonteeseen ja erityispiirteisiin. Säilyttämisen ja muutosten laajuus ja sisältö ratkaistaan kaavoituksella. 

RKY kaavoituksessa ja lupamenettelyssä

Kulttuuriympäristöviranomaisten työnjako RKY-kohteissa

Maakuntamuseot ja Museoviraston kulttuuriympäristöpalvelut hoitavat RKY-kohteiden asiantuntija- ja viranomaistehtäviä yhteistyösopimusten mukaan.

Kulttuuriympäristöpalvelut-osaston tehtävät ja yhteistyö

Lisätietoa

Valtioneuvosto on 2000-luvulla päättänyt kolmasti maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista.  Uusin päätös tehtiin 14.12.2017 ja se on ollut voimassa 1.4.2018 alkaen.

Alueidenkäyttötavoitteilla turvataan luonnon monimuotoisuutta ja kulttuuriympäristön arvoja. Maankäyttö- ja rakennuslain perusteella tavoitteet on huomioitava ja niitä edistettävä maakuntien suunnittelussa ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa.

Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristöä sekä luonnonvaroja koskevia tavoitteita taustoitetaan päätöksessä näin:

"Luonnon- ja kulttuuriympäristöstä huolehtiminen kestävällä tavalla on tärkeää elinkeinojen, väestön hyvinvoinnin ja alueiden identiteetin kannalta. Alueidenkäytöllä on ratkaiseva merkitys luonnon- ja kulttuuriympäristöjen sekä arkeologisten arvojen säilymiselle sekä niitä koskevien kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanolle."

 "Luonnon- ja kulttuuriympäristöjen kestävä käyttö toteutuu turvaamalla niiden alueellinen monimuotoisuus ja ajallinen kerroksisuus. Suomalaisen kulttuuriympäristön kokonaisuus perustuu viranomaisten laatimiin valtakunnallisiin inventointeihin, jotka koskevat valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita, valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä ja valtakunnallisesti merkittäviä arkeologisia kohteita. Alueidenkäytössä on tarpeen tunnistaa nämä alueet ja ottaa huomioon siten, että niiden arvot turvataan." 

Itse tavoite on kulttuuriympäristön osalta kirjattu näin: 

Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvojen turvaamisesta.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (ympäristöministeriö)