Taipalsaari Vaateranta kaivaus. Kuvaaja: Petro Pesonen. Objektinumero: AKDG637:51

Arkeologisten kenttätöiden laatuohjeet

Museovirasto on yhteistyössä arkeologian alan toimijoiden kanssa laatinut Suomen arkeologisten kenttätöiden laatuohjeet. Ohjeiden tarkoituksena on yhdenmukaistaa arkeologisten kenttätutkimusten käytäntöjä.

Laatuohjeissa määritellään arkeologian alan toimijoiden keskinäisiä rooleja, tehtäviä ja vastuita. Tärkeimpiin toimijoihin kuuluvat kenttätöiden tekijät, viranomaiset sekä maankäyttö- ja rakentamishankkeiden toteuttajat.

Ohjeistus helpottaa kenttätöiden ja niiden tulosten vertailua ja laadun arviointia. Laatuohjeiden päivityksestä vastaa Museovirasto. Ohjeita päivitetään käyttäjiltä ja seurantaryhmältä saadun palautteen perusteella. Seurantaryhmään kuuluu jäseniä sidosryhmistä eli yliopistoista, tieteellisistä seuroista, maakuntamuseoista, Metsähallituksesta ja alan yksityisiä toimijoita edustavasta yhdistyksestä.

Tavoitteena on, että kaikki osapuolet ottavat laatuohjeet huomioon omassa toiminnassaan. Laatutyön avulla on määritelty asiat, jotka Museovirasto tutkimuslupien myöntäjänä ja kenttätyön arvioijana edellyttää. Viime kädessä vastuu arkeologisten kenttätöiden yhteisten pelisääntöjen luomisesta ja noudattamisesta on kaikilla alan toimijoilla.

Laatuohjeet on otettu käyttöön huhtikuussa 2013. Ohjeita on päivitetty 2014 ja 2016.

Kysy tai anna palautetta laatuarkeologia@museovirasto.fi

Suomen arkeologisten kenttätöiden laatuohjeet

Museovirasto on lisäksi laatinut historiallisen ajan kohteiden inventointia koskevia ohjeita, jotka täydentävät ja tarkentavat laatuohjeita:

Maaseudun historiallisten asuinpaikkojen inventointi – ohje 2015
Ohje on tarkoitettu viranomaisille ja inventoijille. Ohjeen päämääränä on selkeyttää ja yhtenäistää maaseudun historiallisten asuinpaikkojen määrittelyyn, rajaamiseen ja nimeämiseen liittyviä käytäntöjä.

Vanhat kartat ja arkeologinen inventointi: autioitunut asutus isoajakoa vanhemmilla kartoilla
Inventointiohjeen liitteessä kuvataan esimerkkitapauksin miten autioituminen ilmenee isoajakoa vanhemmilla kartoilla.

Ensimmäisen maailmansodan linnoitteet – ohje 2015
Ohje on tarkoitettu viranomaisille ja inventoijille. Ohjeen päämääränä on selkeyttää ja yhtenäistää ensimmäisen maailmansodan aikaisten maalinnoitteiden suojeluun, määrittelyyn, rajaamiseen ja nimeämiseen liittyviä käytäntöjä.

Historialliset tiet – ohje 2017
Ohjeen päämääränä on selkeyttää ja yhtenäistää historiallisten teiden suojeluun liittyviä käytäntöjä. Ohje on tarkoitettu sekä viranomaisille että inventoijille.