Haavoittuneita tuodaan Tuusulassa sijainneeseen sotasairaalaan vuonna 1940. Kuva: Museoviraston Kuvakokoelmat. Objektinumero: KK5549:862
Haavoittuneita tuodaan Tuusulassa sijainneeseen sotasairaalaan vuonna 1940. Kuva: Museoviraston Kuvakokoelmat (KK5549:862)

Sota-aika naisten silmin

Sota-ajan valokuvissa naiset pyörittävät kotirintamaa.

Museoviraston kansatieteen toimisto järjesti vuonna 1988 kyselyn aiheesta Naisten elämä ja työpanos sotien 1939–1944 aikana. Kysely oli varsin laaja ja sisälsi monia eri näkökulmia, joskin painopiste oli työtä koskevissa aiheissa.

Kysely oli laadittu ennen kaikkea aikuisen työikäisen naisen näkökulmaa ajatellen. Suuri osa vastanneista henkilöistä olikin ollut sota-aikana nuoria, juuri ja juuri aikuistuneita. Kyselyyn vastasi noin 2 500 sodan ajan elänyttä henkilöä eri puolilta Suomea.

Vastausten kokonaismäärä on noin 70 000 sivua. Kyselyaineistoa on käytetty lähteenä monissa opinnäytteissä, väitöskirjoissa, tutkimuksissa ja televisiodokumenteissa.

Kyselyn mukana tuli myös hieman yli 2 000 valokuvaa, jotka ovat peräisin vastaajien kotialbumeista. Useimmiten kameran takana on ollut yksityishenkilö. Kuvat eivät siis ole minkään virallisen tahon ottamia, ja näin ollen ne kertovat kotirintaman jokapäiväisestä elämästä.

Sotavuosina maassamme oli voimassa yleinen työvelvollisuus. Olihan elintarvikehuollon turvaaminen kriisioloissa äärimmäisen tärkeää. Jokainen kynnelle kykenevä joutui tavalla tai toisella osallistumaan elintarvikkeiden saannin turvaamiseen: maaseudun väki päätyönään ja kaupunkilaiset lomillaan ja talkootyönä.

Kotirintaman väestö pyrittiin saamaan tärkeisiin tehtäviin ensisijaisesti vapaaehtoisen työhönsijoittumisen kautta. Nuorille naisille järjestettiin myös vapaaehtoisia työpalveluleirejä eri puolilla Suomea.

Niinpä kuva-aineistossa ovat keskeisesti esillä erilaiset maatalouteen liittyvät työt, joissa naiset joutuivat korvaamaan miesten työpanoksen näiden ollessa rintamalla. Myös mottitalkoissa on otettu usein kuvia.

Naiset toimivat monissa muissakin tärkeissä tehtävissä, kuten sairaanhoitajina ja apusisarina sota- ja kenttäsairaaloissa haavoittuneita hoitamassa. Lotat puolestaan työskentelivät paljolti armeijan tukitehtävissä, mm. muonituksessa ja vaatehuollossa, mutta myös ilmavalvonnassa.

Pommitusten ja elintarvikepulan vuoksi lapsia lähetettiin turvaan Ruotsiin. Aineistossa on muutamia kuvia suomalaisista sotalapsista ruotsalaisissa perheissä tai lastenkodeissa.

Vapaa-aika oli sota-aikana vähäistä, mutta silti myös lepohetkien vietto näkyy kuva-aineistossa. Esimerkiksi heinänkorjuuväki on istahtanut pellon laidalle korviketta juomaan tai työpalvelutytöt ovat kerääntyneet iltanuotiolle päivän aherruksen jälkeen.

Naisten elämä ja työpanos -kyselyn tuottama kuva-aineisto kuuluu Museoviraston Kuvakokoelmiin. Kuvista digitoidaan otos, joka tulee nähtäväksi www.kuvakokoelmat.fi- ja www.finna.fi-verkkopalveluun.

Pirkko Hakala

Kamera 10-11/2017

Työvelvolliset Auralan kartanon kaurapellolla Hollolassa 1944 (originaalin peilikuva). Kuva: Kirsti Järvinen / Museoviraston Kuvakokoelmat

Työvelvolliset Auralan kartanon kaurapellolla Hollolassa 1944 (originaalin peilikuva). Kuva: Kirsti Järvinen / Museoviraston Kuvakokoelmat (KK5549:1024)