Hakemistot

Sivun sisällysluettelo
Arkistoaineistoja, Soile Tirilä / Museovirasto 2017.

Hakemistot

Kulttuuriympäristön tutkimusraportit

Tietokanta on toiminut Museoviraston arkistossa säilytettävien tutkimusraporttien hakemistona. Siihen on luetteloitu arkeologiaan, rakennettuun ympäristöön ja kansatieteeseen liittyviä erilaisia tutkimusraportteja, käsikirjoituksia ja muita selvityksiä. Arkeologian ja rakennetun ympäristön raporteista löytyy metatietojen lisäksi yleensä myös digitoitu raportti. Suurin osa digitoiduista aineistoista on saatavilla julkisesti. Osa digitoiduista aineistoista on saatavilla Museoverkon kautta rekisteröityneille käyttäjille ja asiakaspäätteillä tutkijasalissa. Näyttörajoitukset voivat liittyä esimerkiksi yksityishenkilöiden tunnistetietoihin, joita ei voida julkaista verkossa.

Tietokannasta löytyy rakennetun ympäristön aineistoa pääosin 1960-luvulta alkaen, vanhempia aineistoja on luetteloitu vain satunnaisesti. Arkeologian tutkimusraportteja on jo 1880-luvulta alkaen, myös tätä vanhempia tietoja on jonkin verran. Historiallisen ajan arkeologian osalta raportteja on luetteloitu tietokantaan systemaattisesti vuodesta 2011 alkaen, sitä vanhempien raporttien tiedot ja raportit löytyvät pääasiassa Arkeologisten hankkeiden rekisteristä.

Tietokantaan luetteloitu kansatieteen aineisto koostuu pääasiassa erilaisista käsikirjoituksista 1800-luvun loppupuolelta alkaen. Kansatieteelliset käsikirjoitukset sisältävät esimerkiksi erilaisia kertomuksia, kenttätyöaineistoja, ylioppilasosakuntien keräelmiä, kansatieteellisiä opinnäytteitä, vuosina 1900–1945 laadittujen kyselyiden vastauksia, suomalais-ugrilaisia kansoja koskevaa aineistoa ja työväenkulttuuriin liittyvää kenttätyöaineistoa. Kansatieteellisen käsikirjoitusaineiston luettelo sisältää tiedot ennen vuotta 1957 saapuneista käsikirjoituksista. Vuoden 1957 jälkeen saapuneet aineistot on ryhmitelty paikkakunnittain tai tekijän mukaan neljään osa-alueeseen jaoteltuna:

  • kotiseuturetket, virkamatkat ja muistelmat
  • maankuntien ja koko Suomen keräelmät
  • opinnäytetyöt
  • saamelaisten, itämerensuomalaisten ja muiden suomalais-ugrilaisten kansojen keräelmät

Kansatieteen kyselyaineistot vuodesta 1956 alkaen eivät sisälly tähän kokonaisuuteen vaan ne on listattu erikseen kohtaan Kansatieteelliset kyselyt.

Tietokantaa päivitetään edelleen takautuvasti, mutta uusien raporttien luettelointi erilliseen tietokantaan on päättynyt kokonaan vuonna 2017. Nykyisin esimerkiksi arkeologian tutkimusraportit arkistoidaan sähköisesti Museoviraston asianhallintajärjestelmään ja niihin voi tutustua täällä.


Arkeologisten hankkeiden rekisteri

Järjestelmää käytetään arkeologisia hankkeita koskevan tiedon hallintaan, hankkeiden seurantaan sekä niitä koskevaan tilastointiin. Hankerekisterin tiedot kootaan omasta toiminnasta sekä Museoviraston ulkopuolisille toimijoille myönnettyjen tutkimuslupien perusteella. Taannehtivien tietojen osalta tietolähteenä on käytetty Arkeologia Suomessa -julkaisua sekä Museovirastolle toimitettuja tutkimusraportteja. Uudet hankkeet lisätään rekisteriin tutkimusluvan myöntämisen yhteydessä ja päätettäessä omasta hankkeesta. Arkistossa oleviin tutkimusraportteihin liittyvät tiedot löytyvät raporttitiedot -välilehdeltä.

Muinaiskalupäiväkirja

Muinaiskalupäiväkirja on arkeologisten kokoelmien pääluettelo, jossa on perustiedot kokoelmiin tallennetuista löydöistä. Pääluettelo sisältää sekä arkeologisten tutkimusten että yksityisten henkilöiden kokoelmiin toimittamien löytöjen luettelointitiedot. Arkeologisiin kokoelmiin on vuodesta 2011 alkaen tallennettu myös historiallisen ajan arkeologiset löydöt. Luettelointi alkaa vuodesta 1829, KM-numerosta 1, ja sen jälkeen luettelointitietoa on muodostunut runsaasti.

Muinaiskalupäiväkirjan kautta voi katsella digitoituja löytöluetteloita. Suurin osa digitoiduista löytöluetteloista on saatavilla julkisesti verkossa ja osa on käytettävissä rekisteröityneille ammattilaiskäyttäjille Museoverkon kautta. Näyttörajoitukset liittyvät pääosin yksityishenkilöiden tunnistetietoihin, joita ei voida julkaista verkossa tietosuojasyistä. Verkossa näyttörajoitetut digitoidut aineistot ovat kuitenkin vapaasti selattavissa kaikille käyttäjille asiakaspäätteillä Arkisto- ja tietopalvelujen tutkijasalissa (Sturenkatu 2a).

Rakennetun ympäristön piirustusluettelo

Hakemisto sisältää metatietoja Muinaistieteellisen toimikunnan ja Museoviraston tuottamista piirustuksista ja yksittäisistä kokoelmatyyppisistä aineistoista. Valtaosa aineistoista liittyy rakennettuun ympäristöön, mutta luettelossa on mukana myös kiinteisiin muinaisjäännöksiin liittyviä piirustuksia. Suurimmat yksittäiset kokonaisuudet ovat keskiaikaisten linnojen tutkimuksiin ja korjauksiin liittyvät piirustukset. Piirustusluettelon päivittäminen on päättynyt vuonna 2010. Luettelon metatiedot sisältyvät Muskettiin (Musketti, Kulttuuriympäristön piirustuskokoelma).

Piirustukset on järjestetty paikkakunnittain ja luettelosta selviää muun muassa piirustuksen tekijä, ajankohta ja sisältö. Osa luettelossa mainituista piirustuksista ei ole enää Museoviraston arkistossa, esimerkiksi venäläisen insinöörikomennuskunnan (VIK) piirrokset on siirretty Kansallisarkistoon.

Kansatieteelliset kyselyt

Kansatieteellisten kyselyiden vastausaineistoa on arkistossa pääosin vuodesta 1956 alkaen. Kyselyvastaukset on järjestetty aihepiireittäin ja niiden sisällä paikkakunnittain. Kyselyiden aihepiirit on listattu vuosittain 1956–1996 välisenä aikana. Uudemmat kyselyt on listattu erikseen.

Suomen Muinaismuistoyhdistyksen arkistoluettelo

Suomen Muinaismuistoyhdistyksen arkiston luettelot löytyvät yhdistyksen verkkosivuilta.

Museoviraston asiat

Palvelusta löytyy Museoviraston toimialaan liittyviä lausuntoja ja muita asiakirjoja loppuvuodesta 2017 alkaen. Asiakirjoista avataan vain valikoitu osa verkkosivuille. Verkkosivuille julkaisemista saattavat rajoittaa esimerkiksi asiakirjojen sisältämät henkilötiedot. Arkisto- ja tietopalvelujen tutkijasalissa aineistoja voi selailla laajemmin SALAMA-asiakasnäkymän kautta.

Muinaistieteellisen toimikunnan arkistoluettelo

Muinaistieteellisen toimikunnan arkistoluettelosta voi selailla hallinnollisen aineistojen viitetietoja, joiden perusteella asiakirjoja voi tilata tutkijasaliin. Tilatessa kannattaa mainita arkistoyksikön signum. Muinaistieteellisen toimikunnan aineisto on järjestetty perinteisen, asiakirjojen muodolliseen laatuun (diaarit, pöytäkirjat, toisteet, saapuneet asiakirjat jne.) perustuvan ABC-kaavan mukaan. Samaa kaavaa on noudatettu valtaosin myös Museoviraston asiakirjojen kohdalla.

Museoviraston arkistoluettelo

Museoviraston arkistoluettelosta voi selailla hallinnollisten aineistojen viitetietoja, joiden perusteella asiakirjoja voi tilata tutkijasaliin. Tilatessa kannattaa mainita arkistoyksikön signum. Valtaosa Museoviraston hallinnollisesta aineistosta on järjestetty perinteisen ABC-kaavan mukaan, mutta osa perustuu asiaryhmäpohjaiseen luokitteluun.

Musketti

Järjestelmä on selattavissa tutkijasalin asiakaspäätteiltä. Muskettiin on luetteloitu arkeologisia esinekuvia ja esinepiirustuksia vuoden 2008 alusta alkaen. Arkeologisten kuvakokoelmien vanhemmasta aineistoista on olemassa erilaisia luetteloita ja kortistoja.

Rakennettuun ympäristöön ja arkeologiaan liittyviä mittauspiirustuksia on luetteloitu Muskettiin vuodesta 2015 alkaen ja aiemman piirustusluettelon (Rakennetun ympäristön piirustusluettelo) metatiedot on viety järjestelmään. Piirustuksia voi selailla Musketista Kulttuuriympäristön piirustuskokoelmasta, metatietojen lisäksi tietokannasta löytyy runsaasti digitoituja piirustuksia.

Kulttuuriympäristön tulosalueen asianhallinta -rekisteri (Asiat -rekisteri)

Järjestelmää käytettiin erityisesti entisellä rakennushistorian osastolla viranomaistoiminnan seurantaan, tilastointiin ja lausuntoasioiden jakeluun vuosina 1997–2013. Järjestelmään vietiin tietoja vuodesta 1997, kattavasti vuodesta 1998 alkaen. Järjestelmä oli rinnakkainen Museoviraston virallisen hallintodiaarin kanssa. Tietojärjestelmän käyttö alkuperäisessä tarkoituksessaan päättyi 18.2.2013, jolloin Museovirastossa otettiin käyttöön SALAMA-asianhallintajärjestelmä.

Tämän jälkeen tietokantaan on lisätty takautuvasti asiakirjojen metatietoja ja sähköisiä aineistoja eri vuosilta Museoviraston arkiston digitointiprojektien yhteydessä. Digitoidut aineistot on viety liitteet -välilehdelle ja vanhimmat asiakirjat tietojärjestelmässä ovat tällä hetkellä 1880-luvulta. Tiedot eivät ole kattavia.

Tietojärjestelmän julkiset tiedot ovat selattavissa Arkisto- ja tietopalveluiden tutkijasalissa ja Museoverkon kautta rekisteröityneille käyttäjille. Tietojärjestelmän tiedot on viety SALAMA-asianhallintajärjestelmään, joten näiden kahden järjestelmän tiedot ovat osin päällekkäisiä.

SALAMA-asiakasnäkymä

Museoviraston asianhallintajärjestelmä SALAMA toimii Museoviraston virallisena hallintoasioiden rekisterisovelluksena ja sähköisten asiakirjojen arkistona. Asiakasnäkymään on avattu kulttuuriympäristön suojeluun, dokumentointiin, tutkimukseen ja hoitoon liittyviä asioita ja asiakirjoja, joita virastossa on käsitelty 18.2.2013 jälkeen. Asiakasnäkymässä näkyvät julkiset asiat ja asiakirjat.

Järjestelmään on konvertoitu metatietoja ja digitoituja aineistoja myös vanhempien hallinnollisten aineistojen osalta. Samoin aiemman hallintodiaarin metatiedot on konvertoitu järjestelmään. Digitoidut aineistot on tuotu järjestelmään Asiat-rekisteristä, joten SALAMAssa on osittain samoja asiakirjoja kuin vanhemmassa tietokannassa.

Kirjediaarit

Hallinnollisten asiakirjojen säilytysjärjestys arkistossa vaihtelee. Kuntakohtainen järjestys on yleinen. Valtaosa uudemmista (vuodesta 1990 alkaen) hallinnollisista asiakirjoista on järjestetty asiaryhmittäin, jotka käyvät ilmi arkistonmuodostussuunnitelmista.

Muinaistieteellisen toimikunnan aineisto on järjestetty perinteisen, asiakirjojen muodolliseen laatuun (diaarit, toisteet, saapuneet asiakirjat, pöytäkirjat jne.) perustuvan ABC-kaavan mukaan. Samaa kaavaa on noudatettu valtaosin myös Museoviraston asiakirjojen kohdalla. Osa vanhemmista diaareista on digitoitu ja niitä voi selailla tutkijasalissa Asiat-rekisterin kautta.

Hallinnollisiin aineistoihin liittyvä sähköinen hallintodiaari on ollut käytössä vuodesta 1995. Edeltävältä ajalta käytössä ovat paperimuotoiset kirjediaarit, jotka alkavat vuodesta 1884. Nämä hakemistot on koottu vuosittain.

Historian topografisen aineiston luettelo

Kokonaisuus sisältää entisen historian osaston/toimiston puitteissa syntynyttä aineistoa, joka on sisällöltään vaihtelevaa. Mukana on kirkkoja, linnoja ja kartanoita koskevaa aineistoa, kirjeitä Muinaistieteellisen toimikunnan ajalta sekä Itä-Karjalaa koskevaa sota-ajan aineistoa. Aineiston säilytysjärjestys on kuntakohtainen.