Museovirasto 067 Vaaka

Undersökning av arkeologiska föremål

På grund av flytten av The Finnish Heritage Agency har forskningstjänsterna för arkeologiska samlingar avslutats. Nya tillstånds- och forskningsansökningar kommer att accepteras igen från och med 1 januari 2026. Kundservicen för arkeologiska samlingar förväntas öppna i början av 2026 i nya kundservicelokaler på The Finnish Heritage Agencys Samlings- och bevarandecenter.

Föremål undersöks av inhemska och utländska forskare samt studerande som skriver examensarbeten. Det är möjligt att begära fram arkeologiska föremål för en pro gradu-avhandling, doktorsavhandling eller annan forskning.

Undersökning av föremål ska avtalas om på förhand. Eftersom man försöker undvika onödiga transporter undersöks föremålen oftast i Museiverkets lokaler. För att undersöka föremålet någon annanstans än i Museiverkets lokaler eller för att i undersökningssyfte ta ett prov av föremålet krävs Museiverkets tillstånd.

Ansökan om användningstillstånd

De föremål som begärs fram ska identifieras så noggrant som möjligt med KM-nummer. Förfrågan om framtagande ska göras minst två veckor före den önskade tidpunkten för undersökningen. Blanketten för användningstillstånd undertecknas på plats hos Museiverket. Tidpunkten för undersökningen ska avtalas om på förhand. Den sökande informeras när materialet har tagits fram ur samlingarna.

Om man vill undersöka föremålet någon annanstans än i Museiverkets lokaler eller om det i undersökningen ingår en provtagning, ska ansökan om undersökningstillstånd skickas till adressen kirjaamo@museovirasto.fi. I ansökan om undersökningstillstånd ska framgå vad man ämnar utreda genom undersökningen och hur finansieringen av eventuella kostnader sköts. I tillståndsvillkoren ingår att Museiverkets arkiv ska tillställas en kopia av analysresultaten.

Handläggningstiden är tiden från att ärendet anhängiggörs till att avgörandet meddelas. Förfrågan blir anhängig när den har inkommit till Museiverkets registratorskontor. Ärenden gällande tillstånd för undersökning av fornföremål behandlas normalt inom 60 dygn.

Vid användning av materialet måste arkiv- och informationstjänsternas användningsregler följas. Arkeologiska samlingar från historisk tid katalogiserades i Finlands nationalmuseums historiska föremålssamlingar fram till slutet av år 2010. Förfrågningar om dessa fynd behandlas av Finlands nationalmuseums enhet Samlingar och forskning.