Arkeologimaterial

Det arkeologiska arkivmaterialet omfattar såväl administrativt material som till exempel forskningsrapporter, ritningar, kartor, fotografier och material relaterat till arkeologiska föremålssamlingar. Utöver det material som vår organisation producerar, innehåller arkivet även andra aktörers arkeologiska forskning.

Det mest centrala av material relaterat till de arkeologiska föremålssamlingarna är föremålsdiariet, huvudregistret, verifikaten och kartoteket samt fotografierna och ritningarna. Centralt arkivmaterial relaterat till fasta fornlämningar är inventerings-, utgrävnings- och granskningsberättelser samt underhållsplaner och -rapporter.

Den planmässiga inventeringen av fornminnen inleddes på 1800-talet, då Finska Fornminnesföreningens stipendiater reste runt och märkte ut fornminnen och exempelvis kyrkliga föremål samt gamla byggnader. Om resorna skrevs så kallade häradsbeskrivningar, varav en del har publicerats. De senare inventeringarna har vanligtvis gjorts kommunvis eller inom räckvidden av stora markanvändningsprojekt. Utgrävningsberättelserna innehåller information om forskning av fornminnen och observationer och fynd som gjorts i samband med den. Granskningsberättelserna är korta rapporter över besök i terrängen.

Forskningsrapporterna för såväl arkeologi som den byggda miljön har katalogiserats i egna delar i databasen Kulturmiljöns forskningsrapporter. Merparten av forskningsrapporterna inom arkeologi är digitaliserade och största delen av dem finns att läsa via servicefönstret.

Administrationen av Museiverkets bildmaterial överfördes 2011 i samband med omorganisationen av organisationen till Museiverkets bildsamlingars ansvarsområde. Arkivet administrerar numera endast fotografier relaterade till det arkeologiska verksamhetsområdet. Bildmaterialet är relaterat till såväl föremål som fasta fornlämningar. De äldsta bilderna är ritningar, men redan från 1890-talet finns där även fotografier tagna av Arkeologiska kommissionens tjänstemän.

Till Museiverkets arkiv hör även mycket kartor och ritningar. I huvudsak är detta material relaterat till arkeologi och den byggda miljön. Merparten av det arkeologiska materialets kartor är relaterat till arkeologiskt fältarbete.